oral test

40 117 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

Part 1: oral test Part 2: new lesson Part 3: Lets play Part 1: oral test Choose a letter A, B or C 1.What are these? Theyre A car B C a car B cars 2.Whos she? is Miss Lan A A She B He C They Is he a ? No, he isnt A nurses B farmers C C cook 4.Who are they? Mr and Mrs Dang A Hes B Theyre B C Shes Theyre Mr and Mrs Nguyen Theyre AA teachers B a cook C a nurse Part 2: New lesson Period Vocabulary Thụng thng cỏc danh t chuyn sang s nhiu ta thờm s Eg: students, teachers, Cỏc c: -s danh t s nhiu -s c c l õm: /s/ sau cỏc õm ( f, k, p, t) Eg: students, -s c c l õm: /z/ sau cỏc õm khỏc Eg: teachers, Khi es ng sau cỏc ch: -x, -s, -sh, -ge, -ch ta c /iz/ Eg: nurses Mrs Hue Mr Ba A: Who are they? B: Theyre Mrs Hue and Mr Ba Theyre farmers Mrs Thuy Mr Hai A: Who are they? B: Theyre Mr Hai and Mrs Thuy Theyre taxi drivers Mr Hung A: Who are they? B: Theyre Mr Hung and Mrs Nga Theyre police officers Mrs Nga Pick up the number you like Answer the question hidden inside Youll get a nice present for each correct answer Choose the best answer A: Whos she? B: Shes Nga Shes a student Choose the best answer Theyre A A student B A nurse C shopkeepers Choose the best answer Is she ? A a teacher B A nurse C shopkeepers Choose the best answer Theyre A A student B A nurse C shopkeepers Lucky flower Period Students: Shopkeepers: Những học sinh Những người bán hàng Nurses: Những y tá They are = Theyre Họ They are students Theyre students Họ học sinh Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt Chúc em chăm ngoan học giỏi Teacher: Do Thi Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: oral test , oral test , oral test , B: Theyre Mr Hung and Mrs Nga. Theyre police officers.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay