Mẫu slide làm báo cáo

12 83 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

Tên trường – Tên lớp Tên đề tài – HÌnh ảnh tượng trưng sản phẩm Danh sách SV thực Thầy hướng dẫn Tháng/ năm Nội dung trình bày Phát biểu toán Phân tích, thiết kế toán Kết luận, hướng phát triển Demo sản phẩm mcg@hpcc.hut.edu.vn Lý chọn đề tài (1 -2 slide)  Đưa vài lý vào  Bài toán có đặc điểm hay mcg@hpcc.hut.edu.vn Nội dung trình bày Mục tiêu nghiên cứu Phân tích, thiết kế toán Thử nghiệm đánh giá Kết luận hướng phát triển mcg@hpcc.hut.edu.vn Biểu đồ mức ngữ cảnh  Em vẽ biểu đồ ngữ cảnh vào mcg@hpcc.hut.edu.vn Biểu đồ thực thể liên kết  Em chụp biểu đồ thực thể liên kết vào đây, vẽ ER-Studio mcg@hpcc.hut.edu.vn Biểu đồ phân rã chức  Vẽ biểu đồ phân rã chức toán mcg@hpcc.hut.edu.vn Nội dung trình bày Phát biểu toán Phân tích, thiết kế toán Kết quả, kết luận, hướng phát triển Demo sản phẩm mcg@hpcc.hut.edu.vn Kết đạt n mcg@hpcc.hut.edu.vn Tồn đọng chưa giải n mcg@hpcc.hut.edu.vn 10 Hướng phát triển  Các em có dự kiến để tăng cường chất lượng sản phẩm?  Giải pháp có ý định làm để cải thiện chất lượng … mcg@hpcc.hut.edu.vn 11 Nội dung trình bày Phát biểu toán Phân tích, thiết kế toán Kết luận hướng phát triển Demo sản phẩm mcg@hpcc.hut.edu.vn 12 [...]...Hướng phát triển  Các em đã có dự kiến nào để tăng cường chất lượng sản phẩm?  Giải pháp đang có ý định làm để cải thiện chất lượng … mcg@hpcc.hut.edu.vn 11 Nội dung trình bày Phát biểu bài toán Phân tích, thiết kế bài toán Kết luận và hướng phát triển Demo sản phẩm mcg@hpcc.hut.edu.vn 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu slide làm báo cáo , Mẫu slide làm báo cáo , Mẫu slide làm báo cáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay