Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 8 tỷ GIÁ hối đoái và cán cân THANH TOÁN

62 141 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

CVIII TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN I II Thò trường ngoại hối Cán cân toán I.Thò trường ngoại hối   Các khái niệm: Thò trường ngoại hối: thò trường quốc tế mà  đồng tiền quốc gia  đổi lấy đồng tiền quốc gia khác  I.Thò trường ngoại hối  Mức đồng tiền chuyển đổi cho gọi tỷ giá hối đoái.Tỷ giá hối đoái có cách đònh nghóa I.Thò trường ngoại hối  Tỷ giá hối đoái danh nghóa có cách đònh nghóa: Là lượng nội tệ thu đổi đơn vò ngoại tệ (e)  Là lượng ngoại tệ thu đổi đơn vò nội tệ(E)  I.Thò trường ngoại hối   Ta sử dụng tỷ giá theo nghiã thứ (e) Lượng nội tệ thu = Lượng ngoại tệ * e  Khi e↑    → đồng ngoại tệ lên giá đồng nội tệ xuống giá X tăng ,M giảm I.Thò trường ngoại hối    2.Tỷ giá hối đoái cân Tỷ giá hối đoái cân mức tỷ giá lượng cung lượng cầu ngoại tệ thò trường ngoại hối Cầu ngoại tệ sinh từ hai nguồn: Nhập hàng hóa dòch vụ  Vốn khoản chuyển nhượng nước  I.Thò trường ngoại hối  Cung ngoại tệ sinh từ hai nguồn:  Xuất hàng hóa dòch vụ  Vốn khoản chuyển nhượng nước vào nước I.Thò trường ngoại hối   e ↑→ P x↓→X↑→Sf↑ e↑→PM↑→↓M →Lf↓ ⇒ Cung ngoại tệ đồng biến với e  Cầu ngoại tệ nghòch biến với e  Dư thừa e e1 Thiếu hụt E e0 e’ Sf B A C D Lf MA M0 MB Lượng ngoại tệ I.Thò trường ngoại hối  Ở mức tỷ gía hối đoái cao hay thấp tỷ giá cân có tình trạng dư thừa hay thiếu hụt ngoại tệ.Do tỷ giá hối đoái giảm xuống tăng lên tác động đến lượng cung lượng cầu ngoại tệ để trở tình trạng cân thò trường ngoại hối 10 II.Cán cân toán (BP)   d.Cán cân toán ( ) = (1) + (2) + (3)   Tổng ngoại tệ vào = Tổng ngoại tệ  BP = →BP cân Tổng ngoại tệ vào < Tổng ngoại tệ   BP < →BP thâm hụt Tổng ngoại tệ vào > Tổng ngoại tệ  BP > →BP thặng dư  48 II.Cán cân toán (BP)   e Khoản tài trợ thức Là lượng dự trữ ngoại hối mà NHTW phải  chi  hay thu  cán cân toán    bò thâm hụt hay thặng dư (5) = - (4) 49 II.Cán cân toán (BP)   2.Đường BP a.Sự hình thành đường BP:  Đường BP hình thành cán cân toán cân bằng:  ( X - M ) + K =  hay: K + X = M 50 M 450 M2 450 E2 E1 (c) K+X K+X r2 (a) E2 E1 E1 r r1 M E2 M1 (b) M r r2 r1 (K+X)1 (K+X)2 (K+X) Y1 Y2 Y BP > BP H • E2 (d) • BP < K E1 Y Y1 Y2 51 II.Cán cân toán (BP)  Khi r1→ (K + X)1 = M1 →Y1   Xác đònh E1(Y1,r1) đồ thò(d) Khi r2→ (K + X)2 = M2 →Y2   Xác đònh E2(Y2,r2) đồ thò(d) Nối E1, E2 đồ thò d ta có đường BP 52 r r2 BP B A r1 Y1 Y2 Y 53 II.Cán cân toán (BP)  Đường BP tập hợp phối hợp khác r Y mà cán cân toán cân  Mối quan hệ r Y đường BP mối quan hệ đồng biến 54 II.Cán cân toán (BP)       b.Phương trình đường BP Đường BP hình thành cán cân toán cân bằng: K+X =M Với: K = K0+ Km.r X = X0 M = M0 + MmY 55 II.Cán cân toán (BP) X0 − M0 + K Km Y= + ⋅r Mm Mm K m > 0vàM m > Km : > 0: Mm ⇒ đường BP dốc lên 56 II.Cán cân toán (BP)  Nếu: Km nhỏ → đường BP dốc  Km lớn → đường BP lài  Km = ∞ → đường BP nằm ngang  57 II.Cán cân toán (BP)   c.Sự dòch chuyển đường BP Nguyên tắc dòch chuyển: lượng ngoại tệ vào tăng lên  lượng ngoại tệ giảm xuống  →BP dòch chuyển sang phải  58 II.Cán cân toán (BP)  Ngược lại, lượng ngoại tệ vào giảm xuống  lượng ngoại tệ tăng lên  →BP dòch chuyển sang trái  59 II.Cán cân toán (BP)   Cân bên bên Nền KT đạt trạng thái cân chung ( bên bên ngoài) (Y,r) trì mức mà :  Thò trường hàng hóa  Thò trường tiền tệ  Cán cân toán cân 60 r LM E BP r0 IS Y0 Y 61 II.Cán cân toán (BP)  Nghóa phải thỏa mãn điều kiện: Y= AD (1) SM = LM (2) K+X=M (3) 62 [...]... ngoại hối   3.Các hệ thống tỷ giá hối đoái Có 3 hệ thống tỷ giá đã được thiết lập để xác đònh tỷ giá danh nghóa:  Tỷ giá hối đoái cố đònh  Tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn  Tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý 13 I.Thò trường ngoại hối  a .Tỷ giá cố đònh là tỷ giá  mà NHTW cam kết duy trì  trong một thời gian dài  đồng ý mua vào  hay bán ra ngoại tệ theo yêu cầu 14 I.Thò trường ngoại hối ... trên thò trường ngoại hối  NHTW không can thiệp vào thò trường ngoại hối 21 I.Thò trường ngoại hối   Ưu:  Không có nguy cơ khủng hoảng tỷ giá Nhược:  Rủi ro biến động tỷ giá  CSTC bò hạn chế bởi hiện tượng lấn át xuất khẩu ròng 22 I.Thò trường ngoại hối   c .Tỷ giá thả nổi có quản lý: Là sự kết hợp giữa tỷ giá thả nổi và tỷ giá cố đònh Là tỷ giá được tự do biến động  Nhưng khi vượt quá giới... tác động xấu đến nền kinh tế 23 I.Thò trường ngoại hối     4 .Tỷ giá hối đoái thực(er) Là tỷ giá phản ánh tương quan giá cả hàng hóa của hai nước được tính theo một loại tiền chung 24 I.Thò trường ngoại hối  er cho biết tỷ lệ mà dựa vào đó hàng hoá của một nước  được trao đổi với hàng hoá của nước khác   (er là giá tương đốâi của hàng hoá ở 2 quốc gia) 25 I.Thò trường ngoại hối er = er = Gía hàng... 2007 er1 =1/1,2 Vậy e1 phải thay đổi là bao nhiêu để tỷ giá hối đoái thực như lúc ban đầu 33 II .Cán cân thanh toán (BP)   1 Khái niệm: BP là một bản ghi chép :  Có hệ thống  Đầy đủ    Tất cả các giao dòch của dân cư và chính phủ 1 nước Với dân cư và chính phủ của các nước khác Trong một thời kỳ nhất đònh,thường là 1 năm 34 II .Cán cân thanh toán (BP)  BP gồm các hạng mục sau:      (1) Tài... hối  Khi NHTW mua vào  hay bán ra ngoại tệ  để duy trì tỷ giá :  → NHTW đã can thiệp vào thò trường ngoại hối  15 I.Thò trường ngoại hối  Xác đònh ef có 3 trường hợp: e = e : f cb Sf = Lf:  Thò trường ngoại hối cân bằng  Dự trữ ngoại hối (Rf) không đổi  16 I.Thò trường ngoại hối  ef < ecb: Sf ecb:   Sf>Lf: Thò trường ngoại hối dư thừa →NHTW mua ngoại tệ vào→ Rf ↑  bán nội tệ ra→SM↑→r↓ →I↑→AD↑→Y↑→U↓  19 Lượng ngoại tệ thừa mà NHTW mua vào e ef A Sf B E0 e0 Lf MA M0 MB Lượng ngoại tệ 20 I.Thò trường ngoại hối     b .Tỷ giá thả nổi hoàn toàn: Là tỷ giá được tự do thay đổi theo diễn biến của cung cầu ngoại tệ trên thò trường ngoại hối  NHTW... Thu nhập ròng từ nước ngoài (2) Tài khoản vốn - Nợ nước ngoài - Đầu tư ròng - Giao dòch tài chính ròng (3) Sai số thống kê (4) Cán cân thanh toán = (1) + (2) + (3) (5) Tài trợ chính thức (5) = - (4) 35 II .Cán cân thanh toán (BP)  Nguyên tắc hạch toán:  Khi luồng ngoại tệ đi vào trong nước :   ghi bên có hay (+) Khi luồng ngoại tệ đi khỏi quốc gia  ghi bên nợ hay (-) 36 ... thuyết ngang giá sức mua(PPP)  Hay quy luật một giá, nghóa là   P một hàng hoá phải như nhau ở mọi nơi trên thế giới chỉ khác nhau về chi phí vận chuyển và thuế quan:Lý thuyết giáo điều trong KTH 29 I.Thò trường ngoại hối   Thực tế có nhiều hàng hoá và dòch vụ phi ngoại thương → Lý thuyết trên không đúng 30 I.Thò trường ngoại hối   er quyết đònh sức cạnh tranh của một nước er phụ thuộc vào:  e↑... trong nước tính bằng nội tệ 26 I.Thò trường ngoại hối      VD:So sánh giá cùng 1 mặt hàng áo sơ mi ở Việt Nam và Mỹ PUSUSD = 20 USD PVNVND = 150.000 VND e = 15.000 → PUSVND = PUSUSD*e = 20*15000= 300000VND õ 27 I.Thò trường ngoại hối VND P e= P US VND r VN e r = 20*15.000 150.000 USD P = P *e US VND VN 300.000 = =2 150.000 28 I.Thò trường ngoại hối  →áo ở VIỆT NAM rẻ hơn ở Mỹ  → VIỆT NAM sẽ xuất... tranh↑:X↑, M↓ Gía hàng nước ngoài tăng nhanh hơn giá hàng trong nước  →er↑→Sức cạnh tranh↑:X↑, M↓ 31 I.Thò trường ngoại hối   5 .Tỷ giá cân bằng sức mua(PPP) Khi:   If khác nhau e thay đổi    → er thay đổi → thay đổi sức cạnh tranh giữa các nước Khi If khác nhau,   để duy trì er không đổi ta cần điều chỉnh e tương ứng-PPP 32 I.Thò trường ngoại hối      Là e danh nghóa được điều chỉnh sao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 8 tỷ GIÁ hối đoái và cán cân THANH TOÁN , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 8 tỷ GIÁ hối đoái và cán cân THANH TOÁN , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 8 tỷ GIÁ hối đoái và cán cân THANH TOÁN , I.Thò trường ngoại hối, II.Cán cân thanh toán (BP)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay