Giáo trình mác lê lin chương 5 NHỮNG vấn đề CHÍNH TRỊ – xã hôi TRONG CÁCH MANG xã hội CHỦ NGHĨA (2)

138 113 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CNH VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH CNH TRÊN THẾ GIỚI 1.Quan niệm CNH,HĐH Theo nghĩa hẹp CNH trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp Sang kinh tế lấy công nghiệp làm chủ đạo Tỷ trọng NN & CN – DV Theo nghĩa rộng Chuyển từ nước nông nghiệp Thành nước công nghiệp Công nghiệp hóa trình chuyển đổi toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến đại dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học – công nghệ tạo xuất lao động xã hội cao.HNBCHTW khóa VII(1994) CNH – HĐH CNH Là trình có giới hạn lịch sử, có bắt đầu kết thúc HĐH Là trình thường xuyên, lâu dài để đưa trình độ phát triển đất nước tiến kịp trình độ phát triển nhân loại TÍNH TẤT YẾU VÀ TÁC DỤNG CỦA CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC CNH-HĐH đường phát triển tất yếu để tiến lên sản xuất đại TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN Theo quan điểm CN Mác- Lênin Xuất phát từ đặc điểm nước ta Tạo sở vật chất, kỹ thuật 2.TÁC DỤNG CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC Củng cố quan hệ sản xuất XHCN, tăng cường vai trò Nhà nước mối quan hệ liên minh công nhân-nông dân trí thức Tạo điều kiện vật chất để xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ vững mạnh Tạo tiền đề vật chất kinh tế cho xây dựng, HĐH quốc phòng, tăng cường an ninh, trật tự an toàn xã hội Một số mô hình công nghiệp hóa giới Mô hình công nghiệp hóa cổ điển  Mô hình công nghiệp hóa từ năm 60 kỷ XX  Mô hình công nghiệp hóa rút ngắn  II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới GIAI Đ0ẠN 1960 - 1975 GIAI Đ0ẠN 1975 - 1986 ĐẶC TRƯNG CỦA CNH THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ CHUNG LAO ĐÔNG ̣ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ QUA CÁC NĂM 2005 - 2009 ĐINH ̣ HƯƠ NG BẢ O VỆ,́SỬ DỤ6: NG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN QUỐC GIA, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG a) Tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia, tài nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng Tài nguyên rừng Tài nguyên nước b) Ngăn chặn khắc phục hành vi hủy hoại, gây ô nhiễm môi trường Môi trường nước Nơi đông dân cư c) Quan tâm đầu tư lĩnh vực môi trường Thu gom, tái chế xử lý chất thải Ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ gây ô nhiễm môi trường d) Hoàn chỉnh luật pháp, tăng cường quản lý nhà nước bảo vệ cải thiện môi trường tự nhiên Hiện đại hóa công tác nghiên cứu khí tượng - thủy văn Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường Kết quả, ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân a Kết ý nghĩa  Một là, sở vật chất – kỹ thuật đất nước tăng cường đáng kể, khả độc lập tự chủ kinh tế nâng cao  Hai là, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH đạt kết quan trọng  Ba là, thành tựu CNH, HĐH góp phần quan trọng đưa kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao bình quân từ năm 2000 đến đạt 7,5%/năm  Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng; sở để phấn đấu đạt mục tiêu: sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 b Hạn chế nguyên nhân      Hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp so với khả thấp nhiều nước khu vực thời kỳ đầu CNH Nguồn lực đất nước chưa sử dụng có hiệu cao; tài nguyên, đất đai nguồn vốn Nhà nước bị lãng phí, thất thoát nghiêm trọng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển  Nguyên nhân:  Nhiều sách giải pháp chưa đủ mạnh để huy động sử dụng tốt nguồn lực, nội lực ngoại lực vào công phát triển kinh tế - xã hội Cải cách hành chậm hiệu quả, công tác tổ chức, cán chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu  Chỉ đạo tổ chức thực yếu  Ngoài nguyên nhân chung nói trên, nguyên nhân cụ thể, trực tiếp như: + Công tác quy hoạch chất lượng kém, nhiều bất hợp lý dẫn đến quy hoạch “treo” phổ biến gây lãng phí nghiêm trọng; + Cơ cấu đầu tư bất hợp lý làm cho đầu tư hiệu quả, công tác quản lý yếu gây lãng phí, thất thoát, tệ tham nhũng nghiêm trọng   SO SÁNH ĐƯỜNG LỐI CNH THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI VỚI ĐƯỜNG LỐI CNH-HĐH THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ RÚT RA NHẬN XÉT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mác lê lin chương 5 NHỮNG vấn đề CHÍNH TRỊ – xã hôi TRONG CÁCH MANG xã hội CHỦ NGHĨA (2) , Giáo trình mác lê lin chương 5 NHỮNG vấn đề CHÍNH TRỊ – xã hôi TRONG CÁCH MANG xã hội CHỦ NGHĨA (2) , Giáo trình mác lê lin chương 5 NHỮNG vấn đề CHÍNH TRỊ – xã hôi TRONG CÁCH MANG xã hội CHỦ NGHĨA (2) , I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CNH VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH CNH TRÊN THẾ GIỚI, Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới, c. ĐẶC TRƯNG CỦA CNH THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI, Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay