Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7 lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP

44 129 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

CVII LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Lạm phát II Thất nghiệp Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp I III I Lạm phát   Khái niệm Mức giá chung mức giá trung bình  tất hàng hóa dòch vụ  kinh tế  kỳ so với kỳ gốc  I Lạm phát  Lạm phát tình trạng mức giá chung kinh tế tăng lên  khoảng thời gian đònh   Giảm phát tình trạng: mức giá chung giảm liên tục  khoảng thời gian đònh  I Lạm phát  Giảm lạm phát : mức giá chung tăng lên  tốc độ tăng thấp   so với thời kỳ trước I Lạm phát   Phân loại lạm phát Căn vào tỉ lệ lạm phát chia lạm phát thành loại: Lạm phát vừa ( lạm phát số ) Khi P tăng chậm , 10% / năm  Đồng tiền ổn đònh  I Lạm phát  Lạm phát phi mã( lạm phát 2,3 số ) Khi P tăng 20%, 30%, 200%/ năm  Đồng tiền giá nhanh chóng  I Lạm phát  Siêu lạm phát ( lạm phát ≥ số )  Khi tỉ lệ tăng giá lớn 1000% / năm  Đồng tiền giá nghiêm trọng I Lạm phát  Tỷ lệ lạm phát năm (If )  tính theo công thức: Chỉ số giá năm t − Chỉ số giá năm t − If = × 100 Chỉ số giá năm t − I Lạm phát  Các loại số giá sử dụng để tính tỷ lệ lạm phát: Chỉ số giá hàng tiêu dùng (CPI):  Chỉ số giá hàng sản xuấât (PPI):   Chỉ số giảm phát theo GDP (Id): I Lạm phát CPI năm t xác đònh: với  t q i p i  ∑ CPI t = 100 0 ∑ q i p i    q i0 : khối lượng sản phẩm i mà gia đình tiêu dùng năm gốc p i : đơn giá sản phẩm i năm gốc p ti : giá sản phẩm i năm t 10 I Lạm phát  Khi lạm phát xảy ra,sẽ làm  thay đổi cấu kinh tế   giá tương đối hàng hoá thay đổi thay đổi Y, việc làm U 30 I Lạm phát  5.Biện pháp giảm lạm phát  Lạm phát cầu: If vừa: có lợi cho kinh tế  Chỉ If cao xảy  → tìm biện pháp giảm If cách giảm AD:  p dụng CSTKTH:↓G,↑T  p dụng CSTTTH:↓M,↑r…  ÁP dụng CSTH NX:X M  31 I Lạm phát  Lạm phát cung:  →giảm CPSX cách:  Tìm nguyên liệu rẻ tiền, thay cho nguyên liệu cũ đắt tiền  Giảm thuế  Cải tiến kỹ thuật sản xuất, áp dụng công nghệ để tăng suất 32 I Lạm phát Nâng cao trình độ quản lý  Kết quả:Y↑ ,P↓, U↓…  33 II Thất nghiệp   Khái niệm Việc làm hoạt động có ích luật pháp quốc gia cho phép có tạo thu nhập tạo điều kiện tăng thu nhập cho người hô gia đình 34 II Thất nghiệp   Khái niệm Lực lượng lao động người   độ tuổi lao động có khả lao động làm việc  hay việc làm tìm việc  35 II Thất nghiệp  Thất nghiệp người độ tuổi lao động  có khả lao động  chưa có việc làm  tìm việc làm  Số người thất ngiệp U% = × 100 Lực lượng lao động 36 II Thất nghiệp  Mức nhân dụng( tỷ lệ hữu nghiệpL%): Số người có việc làm L% = × 100 Lực lượng lao động 37 II Thất nghiệp   2.Các dạng thất nghiệp Căn vào nguyên nhân: Thất nghiệp tạm thời  Thất nghiệp cấu  Thất nghiệp chu kỳ   Căn vào tính chất: Thất nghiệp tự nguyện  Thất nghiệp không tự nguyện  38 II Thất nghiệp   Tác hại thất nghiệp Đối với cá nhân người thất nghiệp: đời sống tồi tệ thu nhập  kỷ chuyên môn bò mai  niềm tin vào sống  Tác động xấu đến tâm lý người lđ  39 II Thất nghiệp  Đối với xã hội: tệ nạn xã hội tội phạm gia tăng  chi trợ cấp thất nghiệp gia tăng   Tổn thất sản lượng:  theo đònh luật Okun :   U tăng thêm 1% Y giảm 2% so với Yp 40 II Thất nghiệp  4.Biện pháp giải tn  Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm  Thành lập trung tâm dạy nghề  Thay đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp  Tăng khoản chi tiêu phủ 41 III MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP    III MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Lạm phát cung:  đánh đổi If vàU Lạm phát cầu:  có đánh đổi If U  thường mô tả  đường cong Phillips  ngắn hạn  dài hạn 42 III MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP  Đường cong Phillips ngắn hạn(SP)  Trong ngắn hạn: If cầu U  có mối quan hệ nghòch biến  nghóa  ADõ ↑→Y↑U↓,P↑  mô tả đường cong Phillips ngắn hạn(SP)  43 P AD1 SP If AS AD A If1 E1 P1 AD2 UN U2 U U1 If2 P E E2 P2 Y B Y2 Y Y1 44 [...]... niệm:  Lạm phát dự đoán( lạm phát kỳ vọng) La øtỷ lệ lạm phát  dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai    thường căn cứ vào If trong thời gian qua Ife được phản ánh trong các hợp đồng kinh tế 25 I Lạm phát  Lạm phát ngoài dự đoán( không mong đợi) là tỷ lệ lạm phát xảy ra  nằm ngoài mức dự đoán   Không được phản ánh trong các hợp đồng kinh tế 26 I Lạm phát   Có 2 trường hợp: Tỷ lệ lạm phát thực... lợi 29 I Lạm phát  Khi lạm phát xảy ra,sẽ làm  thay đổi cơ cấu kinh tế   vì giá tương đối của các hàng hoá thay đổi thay đổi Y, việc làm và U 30 I Lạm phát  5.Biện pháp giảm lạm phát  Lạm phát do cầu: If vừa: có lợi cho nền kinh tế  Chỉ khi If cao xảy ra  → tìm biện pháp giảm If bằng cách giảm AD:  p dụng CSTKTH:↓G,↑T  p dụng CSTTTH:↓M,↑r…  ÁP dụng CSTH NX:X M  31 I Lạm phát  Lạm phát do... hiện=tỷ lệ lạm phát dự đoán không xảy ra phân phối lại 27 I Lạm phát  Nếu tỷ lệ lạm phát thực tế lớn hơn tỷ lệ lạm phát dự đoán  sẽ phân phối lại tài sản và thu nhập  giữa các thành phần dân cư  Người đi vay  người mua chòu hàng hoá  người trả lương  được lợi  Người cho vay  người bán chòu hàng hoá  người nhận lương  bò thiệt 28 I Lạm phát  Nếu tỷ lệ lạm phát thực tế nhỏ hơn tỷ lệ lạm phát dự...  15 I Lạm phát  Các nguyên nhân làm gia tăng AD: Dân cư tăng chi tiêu  Doanh nghiệp tăng đầu tư  Chính phủ tăng chi tiêu  Người nước ngoài tăng mua HH và DV trong nước  16 YP P E P1 P AS E1 1 AD1 E AD Y Y=YP Y1 17 I Lạm phát  b .Lạm phát do cung: (do chi phí đẩy) Do chi phí sản xuất tăng  → đường AS dòch chuyển sang trái  → Y↓  P↑ăng:   nền KT vừa suy thoái, vừa lạm phát 18 I Lạm phát ... Sản lượng thực tế  22 I Lạm phát  Với giả thiết: V là hằng số  Y không đổi = Yp  →Phương trình trao đổi (1) có thể viết lại :  M.V P= Y 23 I Lạm phát Trong trường hợp V vàY không đổi P phụ thuộc vào M  M ↑ thì P ↑ cùng tỷ lệ    Thuyết này chỉ đúng khi V và Y không đổi Trong trường hợp Ythay đổi nếu M tăng lớn hơnY tăng thì giá cả sẽ gia tăng 24 I Lạm phát  4 Tác động của lạm phát  Trước hết... người tiêu dùng mua  12 I Lạm phát  Thứ hai:  Khi giá hàng hoá nhập khẩu tăng lên: chỉ phản ánh trong chỉ sốù CPI  không được phản ánh trong Id  13 I Lạm phát  Thứ ba:  CPI được tính bằng cách   sử dụng giỏ hàng hoá cố đònh Id được tính bằng cách sử dụng giỏ hàng hoá thay đổi  theo thời gian  14 I Lạm phát  3 Nguyên nhân gây ra lạm phát  a .Lạm phát do cầu kéo Xuất phát từ sự gia tăng tổng... chiến tranh Do khủng hoảng một số yếu tố, làm giá vật tư tăng lên  VD: khủng hoảng dầu mỏ 1 973 - 1 979 , 2004-2005… 19 AS2 P P2 P1 YP AS1 E2 E1 AD Y Y2 Y1 20 Lạm phát  c .Lạm phát theo thuyết số lượng tiền tệ  Thuyết số lượng tiền tệ cho rằng:   sự gia tăng khối lượng tiền → P tăng tương ứng 21 .I Lạm phát  Thuyết đònh lượng về tiền tệ thường được diễn tả  qua phương trình trao đổi :  M.V= P.Y(1)...I Lạm phát  Chỉ số giảm phát theo GDP (Id): Với : q ti : khối lượng sản phẩm loại i  t t t được sản xuất ở năm t ∑ q i p i GDPN  Id = 100  t t 100 = t 0 p GDPR ∑ q i p i i : đơn giá sản phẩm loại i ở nămt   0 p  i : đơn giả SFi ở năm gốc 11 I Lạm phát   CPI và Id có 3 điểm khác nhau: Thứ nhất: Id phản ánh giá của tất cả hàng hoá và dòch vụ được sản xuất ra; ... Lực lượng lao động là những người   trong độ tuổi lao động có khả năng lao động đang làm việc  hay không có việc làm và đang tìm việc  35 II Thất nghiệp  Thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động  có khả năng lao động  chưa có việc làm  và đang tìm việc làm  Số người thất ngiệp U% = × 100 Lực lượng lao động 36 ... tiến kỹ thuật sản xuất, áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất 32 I Lạm phát Nâng cao trình độ quản lý  Kết quả:Y↑ ,P↓, U↓…  33 II Thất nghiệp   1 Khái niệm Việc làm là những hoạt động có ích được luật pháp của 1 quốc gia cho phép có tạo ra thu nhập hoặc tạo điều kiện tăng thu nhập cho những người cùng trong hô gia đình 34 II Thất nghiệp   1 Khái niệm Lực lượng lao động là những người   trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7 lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7 lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7 lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP , CVII. LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay