Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 mô HÌNH IS LM

57 965 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

C VI MÔ HÌNH IS-LM I.Thò trường hàng hoá đường IS II.Thò trường tiền tệ đường LM III.Chính sach tài sách tiền tệ mô hình IS-LM I.Thò trường hàng hoá đường IS     1.Sự hình thành đường IS Thò trường hàng hóa cân thỏa mãn điều kiện sau Y = C +I +G +X - M S +T +M = I +G +X I.Thò trường hàng hoá đường IS  Xác đònh Y cân dựa vào: Đồ thò tổng cầu ( AD ) đường 45 ,  Đồ thò tổng rò ró = tổng bơm vào   Ở đây, sử dụng đồ thò tổng cầu AD đường 45 để xác đònh Y cân  xây dựng đường IS:   AD E2 AD2 AD1 E1 450 Y1 r r1 r2 Y2 E1 A Y1 Y B E2 IS Y2 Y I.Thò trường hàng hoá đường IS   AD = C + I + G + X - M Với C = C0 + Cm Yd  I = I0 + ImY + Imr r  G = G0  T = T0 + Tm.Y  X = X0  M = M0 + Mm.Y I.Thò trường hàng hoá đường IS     =>AD =(C0 +I0+G0+ X0- M0Cm.T0)+[Cm(1-Tm)+Im- Mm]Y + Irm.r Đặt:A0= C0+ I0+ G0 + X0 - M0-Cm.T0 Am = Cm(1-Tm)+Im- Mm => AD = A0 + Am.Y + Irm.r I.Thò trường hàng hoá đường IS  AD = A0 + Am.Y + Irm.r  Để xác đònh đường IS   yếu tố khác cố đònh có r thay đổi  I.Thò trường hàng hoá đường IS  Với lãi suất ban đầu r1:  AD1 = A0 + Am.Y + Irm.r1  => Xác đònh điểm cân E1 với sản lượng cân Y1 => xác đònh điểm E1(Y1,r1)  I.Thò trường hàng hoá đường IS  Nếu lãi suất giảm xuống r2:  =>  AD2 = A0 + Am.Y + Irm.r2 => Điểm cân E2, với sản lượng cân Y2  => Xác đònh điểm E2(Y2,r2)  Nối điểm E1, E2 đồ thò ta có đường IS I THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA VÀ ĐƯỜNG IS Đường IS tập hợp tổ hợp khác  lãi suất sản lượng mà  thò trường hàng hoá cân bằng(Y =AD)  10 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình ISLM Ở lãi suất r , sản lượng tăng lên Y’↑→L 〉 ↑    M SM → r↑ → I ↓ (hiện tượng lấn át đầu tư)→ AD↓ → Cân E2(Y2,r2) Như vậy: tác động sách tài mở rộng làm sản lượng Y tăng, đồng thời lãi suất r tăng 43 r r2 Tác động hất phần LM1 E2 E1 r1 E’ (1) IS2 IS1 (2) Y1 Y2 Y Y’ 44 Tác động hất hoàn toàn r r IS1 r2 r1 IS2 E2 LM E1 E1 Y1 E2 LM r2 r1 Y2 Y IS2 IS1 Y1 Y 45 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM  * Tăng G cách tăng lượng tiền cung ứng r r1 LM1 E1 E2 LM2 IS2 Y1 Y2 IS1 Y 46 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM G AD Y LM = SM r không đổi sản lượng Y tăng từ Y1 Y2 Như việc tăng G cách tăng lượng tiền cung ứng có tác dụng mạnh tăng chi tiêu cách Phát hành trái phiếu.Nhưng kinh tế bò lạm phát 47 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM r r1 IS LM1 LM2 E1 r2 E2 Y1 Y2 Y 48 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM 3.Chính sách tiền tệ dòch chuyển đường LM Khi ngân hàng trung ương tăng lượng tiền cung ứng Thì thò trường tiền tệ SM lớn LM Lãi suất giảm xuống I AD Y Trên thò trường tiền tệ LM băng với SM lúc thò trường hàng hóa tiền tệ gân 49 r r LM1 LM2 IS1 r1 E1 E1 r1 LM2 E2 E2 r2 LM1 r2 IS1 Y1 Y2 Y Y1 Y 50 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM    Hỗn hợp sách tài sách tiền tệ * Y < Yp: Áp dụng CSTC MR CSTT MR: Kết quả: Y↑, r tuỳ 51 r LM r1 E1 E0 LM1 r0 IS1 IS Y0 Y1 Y 52 r LM E0 E1 LM1 r0 IS1 IS Y Y0 Y1 53 r LM r0 r1 E0 E1 LM1 IS1 IS Y Y0 Y1 54 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM LM1 r r2 LM0 E2 E1 E3 r1 IS1 E0 IS0 Y1 Y=YP Y2 Y 55 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM      *Trường hợp Y =YP có phương án Phương án 1:Mở rộng TC, thu hẹp TT Phương án 2:Mở rộng TT, thu hẹp TC Việc lựa chọn phương án điều tùy thuộc mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn Trong ngắn hạn : mục tiêu giả công ăn việc làm ,có thể chọn pa1 56 III.Chính sách tài sách tiền tệ mô hình IS-LM   Trong dài hạn: mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nên chọn p án ngân sách không bò thâm hụt ,mặt khác MRTT làm cho r giảm kích thích I tăng dài hạn Kinh tế tăng trưởng 57 [...]... r − r Y Lm Lm L m > 0 Lm  ⇒ − r > 0 ( LM luôn có độ dốc dương ) r Lm Lm < 0  31 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM  Lmr = 0 → đường LM thẳng đứng  Lmr nhỏ → đường LM rất dốc  Lmr lớn → đường LM lài  Lmr= ∞ → đường LM nằm ngang 32 r r LM Lmr = 0 LM Lmr =∞ Y Y 33 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM  3 Sự dòch chuyển đường LM  Khi Y không đổi   cung tiền tệ thay đổi → dòch chuyển đường LM ∆ M Lượng... 〉 ∆r → LM Dốc từ từ ∆Y 〈 ∆r → LM Dốc đứngø 29 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM   Những điểm nằm bên trên đường LM thì SM lớn hơn LM ,lãi suất có xu hướng giảm xuống Những điểm nằm bên dưới đường LM thì SM nhỏ hơn LM ,lãi suất có xu hướng tăng lên 30 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM      2 Phương trình đường LM Mọi điểm trên đường LM luôn thỏa: SM = LM ⇒ M = L0 + Lm. Y + Lmr.r M − L0 Lm r= r... của IS: ∆Y = k.∆AD 21 I.Thò trường hàng hoá và đường IS       C = 100 +0,8Yd X = 210 I = 240 + 0,16Y - 80r M =50 + 0,2Y G = 500 T = 50 + 0,2 Y Hãy viết phương trình đường IS Gỉa sử cp tăng G một lượng là 80 Viết phương trình đường IS mới 22 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM 1 Sự hình thành đường LM: Cung tiền thực :  Cầu tiền thực:   S M =M LM = L0 + LmY + Lrm.r 23 r r2 r1 SM r LM < SM E2 H LM. .. ∆r → IS Dốc từ từ Nếu ∆Y 〈 ∆r → IS Dốc đứng 13 I.Thò trường hàng hoá và đường IS   Những điểm nằm bên dưới đường IS thìAD lớn hơn AS nền kinh tế sẽ thiếu hụt do đó các xn sẽ gia tăng sản xuất Những điểm nằm bên trên đường IS thìAD nhỏ hơn AS nền kinh tế sẽ dư thừa do đó các xn sẽ thu hẹp sản xuất 14 I.Thò trường hàng hoá và đường IS      2 Phương trình đường IS Mọi điểm nằm trên đường IS luôn... IS : 15 I.Thò trường hàng hoá và đường IS 1 r Y= (A 0 + I m r) 1− Am với k = 1 1− A m = 1 1 − C m (1 − Tm ) − I m + M m r Phương trình đường IS : Y = kA 0 + kI m r Với k>0  r ⇒ kI  m < 0 ( Đường IS có độ dốc âm) r I m < 0 16 I.Thò trường hàng hoá và đường IS Nếu: Imr = 0 → đường IS thẳng đứng  Imr nhỏ → đường IS rất dốc  Imr lớn → đường IS lài  Imr = ∞ → đường IS nằm ngang 17 r IS r Imr = 0 IS. .. chuyển đường LM ∆ M Lượng dòch chuyển của LM : ∆r = r Lm  Khi M↑→r↓ở ∀ Yso với trước   đường LM →sang phải 34 r r1 r2 SM1 SM2 LM1 r r1 E1 E2 r2 LM2 E1 E2 LM M M1 M 2 Y1 Y 35 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM     LM = 800 - 100r + 0,5Y SM = 1400 Viết phương trình đường LM Gỉa sử ngân hàng trung ương tăng lượng tiền cung ứng là 100 Viết phương trình đường LM mới 36 ...  26 r LM= SM LM B r2 A r1 Y Y1 Y2 27 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM  Đường LM thể hiện tác động của sản lượng  đến thò trường tiền tệ  trong điều kiện cung tiền tệ không đổi   Đường LM dốc lên  thể hiện mối quan hệ đồng biến giữa r và Y 28 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM Đường LM dốc lên trên từ trái sang phải thể hiện mối liên hệ đồng biến giữa lãi suất và sản lượng Độ dốc của đường LM. .. đường IS 4 Sự chuyển dòch đường IS    Khi r không đổi các yếu tố khác thay đổi → dòch chuyển đường IS:       Tiêu dùng tự đònh tăng Đầu tư tự đònh tăng Chi tiêu của chính phủ tăng Xuất khẩu ròng tăng => AD ↑→Y↑ ở∀ r so với trước, đường IS dòch chuyển sang phải 19 AD2(r1) AD 0 E1 ∆AD 0 E2 AD1(r1 ) A r 450 Y1 r1 E1 Y1 Y Y2 E2 Y2 ∆ Y IS2 IS1 Y ∆Y = k.∆AD 20 I.Thò trường hàng hoá và đường IS ...r r1 r2 A B IS Y1 Y2 Y 11 I.Thò trường hàng hoá và đường IS  Đường IS thể hiện tác động của tiền tệ qua lãi suất  đến sản lượng cân bằng  trong điều kiện các yếu tố khác coi như không đổi  12 I.Thò trường hàng hoá và đường IS     Đường IS dốc xuống dưới từ trái sang phải thể hiện mối quan hệ nghòch biến giữa lãi suất và sản lượng Độ dốc của đường IS là tùy thuộc vào độ nhạy... SM r LM < SM E2 H LM E2 E1 E1 K L2M(Y2) LM> SM M L1 (Y1) M Y1 Y2 Y 24 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM    Với Y1 => lãi suất cân bằng r1 (trên đồ thò) => xác đònh điểm E1(Y1,r1) trên đồ thò Với Y2 => lãi suất cân bằng r2 (trên đồ thò ) => xác đònh E2(Y2,r2) trên đồ thò Nối các điểm E1, E2 trên đồ thò 2 ta có đường LM 25 II THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM Đường LM là tập hợp các tổ hợp khác nhau  giữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 mô HÌNH IS LM , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 mô HÌNH IS LM , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 mô HÌNH IS LM , I.Thò trường hàng hoá và đường IS, I. THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA VÀ ĐƯỜNG IS, II. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐƯỜNG LM, III.Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ trong mô hình IS-LM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay