Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 TIỀN tệ, NGÂN HÀNG và CHÍNH SÁCH TIỀN tệ

78 189 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

CV.TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ     I Sơ lược tiền tệ II Các công cụ ngân hàng trung ương III Thò trường tiền tệ IV Chính sách tiền tệ I.Sơ lược tiền tệ    1.Các hình thái tiền Tiền phương tiện thừa nhận chung để toán cho việc giao hàng hay để toán nợ nần Nói cách khác, tiền lượng tài sản sử dụng để tiến hành giao dòch I.Sơ lược tiền tệ   Các hình thái tiền tệ a Hoá tệ:Sử dụng loại hàng hóa để làm vật trung gian trao đổi mua bán  Hàng hóa :cừu, súc vật khác,lúa mì,rượu vang…  Kim loại : đồøng, vàng , bạc…  Nhược điểm :dễ hư hỏng, khó bảo quản, nặng nề khó cất dấu I.Sơ lược tiền tệ  b,Tín tệ( tiền qui ước):Sử dụng vật có giá trò nhỏ người tín nhiệm gán cho giá trò đònh *Tiền giấy - Tiền giấy khả hoán - Tiền giấy bất khả hoán *Tiền kim khí C Bút tệ:là thứ tiền vô hình lưu hành hệ thống ngân hàng.Nghiệp vụ toán bút tệ thực bắng cách ghi nợ tài khoản người ghi có tài khoản người khác.Phương tiện toán bút tệ séc, chi phiếu I.Sơ lược tiền tệ 2.Các chức tiền  Phương tiện đo lường giá trò hàng hóa  Phương tiện trao đổi  Phương tiện toán  Phương tiện cất trữ  Phương tiện toán quốc tế I.Sơ lược tiền tệ     3.Các thành phần tiền a.Tiền giao dòch(M1): lượng tiền dùng cho giao dòch mua bán hàng hóa dòch vụ gồm:  Tiền mặt ngân hàng  Tiền kí gửi hình thức séc b.Tiền rộng(M2) = M1 tiền thay thế.Tiền thay có giá trò tiền ,có thể hoán chuyển thành tiền thân chức toán.Tiền gởi tiết kiệm có kì hạn không kì hạn M2 = M1 + Tiền gởi tiết kiệm có kì hạn không kì hạn I.Sơ lược tiền tệ    c.Tín dụng( M3) Bao gồm toàn công cụ tài tiền tệ tiền mặt, séc,tiền gởi tk, trái phiếu ,công trái… M3 =M2 + trái phiếu,cổ phiếu… Ở Việt Nam, lượng cung tiền kinh tế M1 II.Các công cụ ngân hàng trung ương  1.Cơ cấu hoạt động HTNH Ngân hàng trung ương  Các ngân hàng trung gian: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư,các tổ chức tín dụng…  II.Các công cụ ngân hàng trung ương aNgân hàng trung ương: *Ra đời nhằm kiểm soát lượng tiền cung ứng,kiểm soát hoạt động ngân hàng trung gian,giải khủng hoảng hệ thống ngân hàng  II.Các công cụ ngân hàng trung ương * NHTW có chức sau: Không có chức kinh doanh tiền tệ  Chỉ có chức quản lý tiền cho phủ *Ngân hàng trung ương có mối quan hệ • -Đối với phủ:Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ giữ tiền,chuyển tiền, trả tiền, nhận tiền cho phủ Sẵn sàng cho phủ vay tiền cần thiết.Tư vấn cho phủ vấn đề tài tiền tệ thay đổi tỷ giá hối đoái,phát hành trái phiếu,vay nợ nước  10 III.Thò trường tiền tệ    4.Các nhân tố làm thay đổi điểm cân a Ngân hàng trung ương thay đổi lượng tiền cung ứng Trên đồ thò hàm số cung tiền tệ dòch chuyển sang phải sang trái, dẫn đến tình trạng dư cung dư cầu tiền,lãi suất giảm tăng,tác động đến mức cầu tiền để đạt tình trạng cân thò trường tiền tệ 64 r S M r0 ∆r = S M1 E0 ∆M L r m E1 r1 LM(Y0) M0 M1 Lượng tiền thực 65 III.Thò trường tiền tệ   b Sự thay đổi sản lượng quốc gia Khi sản lượng thay đổi làm thay đổi mức cầu tiền.Trên đồ thò hàm số cầu tiền dòch chuyển sang phải sang trái, dẫn đến tình trạng dư cầu dư cung tiền,lãi suất tăng giảm ,tác động dến mức cầu tiền, để đạt tình trạng cân thò trường tiền tệ 66 r SM E1 r1 E0 r0 LM(Y1) LM(Y0) M0 M1 Lượng tiền thực 67 III.Thò trường tiền tệ    c Sự thay đổi lãi suất ngân hàng thương mại - Sự thiếu hụt tiền cho vay, ngân hàng thương mại nâng lãi suất tiền gởi tăng lãi suất cho vay - Chỉ số giá tăng cao 68 III.Thò trường tiền tệ Dự án A B C D E F G nhâp VỐN ĐẦU TƯ Thu T (TRIỆU USD) Dự án 10 10 15 20 1500 220 160 130 110 90 40 Chi phí dự án 5% 10% 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 Thu nhập thực tế 5% 10% 1450 1400 170 120 110 60 80 30 60 10 40 -10 -10 -60 69 r A r1 B r2 I( r) I1 I I2 70 III.Thò trường tiền tệ    5.Mối quan hệ lãi suât đầu tư Đầu tư hàm nghòch biến với lãi suất: I = I0 + Imr.r   I0: Đầu tư tự đònh Imr = ∆I/∆r : đầu tư biên theo lãi suất, hay hệ số nhạy cảm đầu tư theo r 71 III.Thò trường tiền tệ r Khi có thuế r I I I I I 72 III.Thò trường tiền tệ  Imr = 0⇒ I(r) thẳng đứng  Imr nhỏ⇒ I(r) dốc  Imr lớn⇒ I(r) lài  Imr = ∞⇒ I(r) nằm ngang 73 IV.Chính sách tiền tệ  1.Nguyên tắc: Khi kinh tế suy thoái Y < Yp:  áp dụng CSTT mở rộng:  Mua CK  Giảm d bb   Giảm rD 74 IV.Chính sách tiền tệ Khi kinh tế có lạm phát( Y > Yp):  áp dụng CSTT thu hẹp:  Bán CK  Tăng d bb   Tăng rD 75 IV.Chính sách tiền tệ   2.Đinh lượng sách tiền tệ Y≠ Yp:       ∆Y = Yp – Y → ∆AD = ∆Y/k → ∆I = ∆AD → ∆r = ∆I /Imr → ∆M = Lmr ∆r = Lmr ∆I /Imr 76 IV.Chính sách tiền tệ L ∆M = r m * ∆ AD I r m r * ∆Y L ∆M = I *k ∆Y k * I = =α ∆M L m r m r m r m 77 IV.Chính sách tiền tệ   ∝ = Số nhân sách tiền tệ Hạn chế CSTT 78 [...]... của ngân hàng trung ương  - Ngân hàng đặt biệt: Loại ngân hàng này hoạt động vừa giống và vừa khác với các loại ngân hàng trên như là NHxuất nhập khẩu , NH nông nghiệp, NH chính sách 15 II.Các công cụ của ngân hàng trung ương     2 .Mô hình số nhân tiền tệ Có 2 bước trong quá tiền qua hệ thống ngân hàng: Bước 1 :Ngân hàng trung ương quyết đònh quỹ dự trữ trong hệ thống ngân hàng Bước 2: Ngân hàng. .. lãi suất cho vay và lãi suất tiền gởi  Ngân hàng trung gian nhận tiền gởi ngắn hạn và tiền ký gởi sử dụng séc Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng đã “tạo tiền qua ngân hàng 12   II.Các công cụ của ngân hàng trung ương   Ngân hàng trung gian gồm các loại: - Ngân hàng thương mại: Đây là loại NH ra đời đầu tiên,nhận tiền gởi tiết kiệm ngắn hạn và tiền kí gởi sử dụng séc .Ngân hàng TM chỉ cho... ngắn hạn.L ƯNG TIỀN CUNG ỨNG CHO NỀN KINH TẾ CHỦ YẾU ĐƯC TẠO RA QUA LOẠI NGÂN HÀNG NÀY 13 II.Các công cụ của ngân hàng trung ương  - Ngân hàng đầu tư:Đây là loại ngân hàng không nhận tiền gởi của công chúng.Vốn của ngân hàng này là do các cổ đông đóng góp và do phát hành trái phiếu .Ngân hàng đầu tư chỉ cho vay trung hạn và dài hạn và đồng thời có thể tham gia vào các dự án sản xuất kinh doanh 14 II.Các... của ngân hàng trung ương  Gọi k m Là số nhân tiền tệ km = 1 d 24 II Các công cụ của ngân hàng trung ương   b Số nhân thực tế Số nhân tiền tệ là hệ số phản ánh sự thay đổi trong lượng cung tiền khi lượng tiền mạnh thay đổi 1 đơn vò: m M = k *H ⇒k m M = H 25 II Các công cụ của ngân hàng trung ương  H:lượng tiền mạnh( tiền cơ sở): Là lượng tiền mà NHTW đã phát hành, gồm : Lượng tiền mặt ngoài ngân hàng. .. tm  Lượng tiền dự trữ trong hệ thống ngân hàng: dt   H = tm+dt 26 II Các công cụ của ngân hàng trung ương      M =M1: Cung tiền tệ: là tổng lượng tiền hiện có trong nền kinh tế M = tiền mặt ngoài HTNH + tiền ký gởi sử dụng séc Tiền mặt ngoài HTNH : tm Tiền ký gởi sử dụng séc : kg M = tm + kg 27 II.Các công cụ của ngân hàng trung ương Gọi c là tỷ lệ % giữa tiền mặt ngoài htnh và tiền ký gởi...II.Các công cụ của ngân hàng trung ương -Đối với NHTM: Cấp phép hoạt động cho các ngân hàng trung gian Cho các NHTM vay khi cần thiết Nhằm tránh sự sụp đổ không đáng có trong hệ thống ngân hàng Giữ tiền dự trữ bắt buộc 11 II.Các công cụ của ngân hàng trung ương  bNgân hàng trung gian: Là một tổ chức trung gian tài chính  có chức năng kinh doanh tiền tệ và đầu tư  Lợi tức của ngân hàng trung gian... 2: Ngân hàng trung gian lấy dự trữ đó làm đầu vào và biến chúng thành một số tiền lớn hơn nhiều qua hệ thống ngân hàng 16 II.Các công cụ của ngân hàng trung ương  a.Trong mô hình lý tưởng Mọi giao dòch đều qua ngân hàng  Tỷ lệ dự trữ bắt buộc d = 10%  Các ngân hàng đều cho vay hết lượng tiền còn lại  17 II.Các công cụ của ngân hàng trung ương Các NH Tiền gửi Cho vay Dự trữ tăng thêm tăng thêm tăng... đổi dự trữ trong hệ thống ngân hàng, từ đó sẽ làm thay đổi lượng tiền cung ứng.Tùy theo tình hình của nền kinh tế ngân hàng trung ương sẽ quyết đònh mua vào hay bán ra chứng khoán cho thích hợp 31 II Các công cụ của ngân hàng trung ương  Khi NHTW mua CK vào   ⇒ H↑→ M↑→ r↓ → I↑→ AD↑→ Y↑, U↓ Khi NHTW bán CK ra  ⇒ H ↓ → M ↓ → r↑ → I↓→ AD↓→ Y↓, U ↑ 32 II Các công cụ của ngân hàng trung ương   b.Lãi... cụ của ngân hàng trung ương Nếu NH dự trữ 10%:  B1:Khi A gửi vào NH I 1000$:   NH I sẽ cho vay 900$, dự trữ 100$ CÓ Cho vay: 900$ N Tiền gửi:1000$ Dự trữ: 100$ 19 II.Các công cụ của ngân hàng trung ương B2:NH I cho khách hàng B vay 900$ để trả cho C C lại gửi 900$ vào NH II NH II dự trữ 90$ cho D vay 810$:  NH II  CÓ Cho vay: 810$ N Tiền gửi: 900$ Dự trữ: 90$ 20 II.Các công cụ của ngân hàng trung... công cụ của ngân hàng trung ương  b Lãi suất chiết khấu(rD )  Nếu tăng (rD)    → các NHTM sẽ vay ít hơn H ↓ → M ↓ → r↑ → I↓→ AD↓→ Y↓, U ↑ Đồng thời, các NHTM sẽ tăng dty ↑→kM ↓ → M ↓ → r↑ → I↓→ AD↓→ Y↓, U ↑ 34 II Các công cụ của ngân hàng trung ương   c Dự trữ bắt buộc( d bb ) Là lượng tiền mặt mà các ngân hàng trung gian phải nộp váo ngân hàng trung ương theo tỷ lệ phần trăm do ngân hàng trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 TIỀN tệ, NGÂN HÀNG và CHÍNH SÁCH TIỀN tệ , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 TIỀN tệ, NGÂN HÀNG và CHÍNH SÁCH TIỀN tệ , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 TIỀN tệ, NGÂN HÀNG và CHÍNH SÁCH TIỀN tệ , I.Sơ lược về tiền tệ, II.Các công cụ của ngân hàng trung ương., II. Các công cụ của ngân hàng trung ương, II.Các công cụ của ngân hàng trung ương, III.Thò trường tiền tệ, IV.Chính sách tiền tệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay