Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 3 lý THUYẾT xác ĐỊNH sản LƯỢNG QUỐC GIA

45 171 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

CIII LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯNG QUỐC GIA I.Quan điểm cổ điển quan điểm Keynes II.Các thành phần tổng cầu III.Xác đònh điểm cân sản lượng quốc gia IV.Mô hình số nhân  12/01/16 I.Quan điểm cổ điển quan điểm Keynes  1.Quan điểm phái cổ điển: P W linh hoạt  Cung tạo cầu tương ứng →đường AS thẳng đứng Yp P AS P1 E1 P0 E0  AD0 Y Yp 12/01/16 AD1 I.Quan điểm cổ điển quan điểm Keynes :  KẾT LUẬN:  Nền kinh tế đạt trạng thái toàn dụng Yp, với thất nghiệp tự nhiên Un Các sách kinh tế tác dụng  Chính phủ không nên can thiệp vào kinh tế  12/01/16 I.Quan điểm cổ điển quan điểm Keynes Nhược điểm :  Không giải thích tượng suy thoái kinh tế tình trạng thất nghiệp cao xảy năm 1929- 1933  12/01/16 I.Quan điểm cổ điển quan điểm Keynes     2.Quan điểm Keynes P P W không đổi ngắn hạn P0 Năng lực sản xuất thừa→ AD đònh Y → Đường tổng cung AS nằm ngang 12/01/16 AD1 AS E0 E1 AD0 Yp Y0 Y I.Quan điểm cổ điển quan điểm Keynes  Kết luận: Nền KT cân mức toàn dụng Y Yp nên tăng tiết kiệm:S↑→C↓→AD↓ →Y↓=Yp, P ↓ 12/01/16 45  [...]... bằng với sản lượng dư kiến thì sẽ đạt được sản lượng cân bằng dự kiến 12/01/16 35 III.XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯNG    *Số thực tế ( số thưcï hiện) Là con số được thống kê lại sau quá trình thực hiện.Khi số thực tế bằng số dự kiến thì sẽ đạt được sản lượng cân bằng thực tế Trong thực tế tại bất kì mức sản lượng thực tế nào thì tổng cung và tổng cầu thực tế bao giờ cũng bằng nhau 12/01/16 36 ... cân bằng khi: Y = AD C + S = C+ I S=I 12/01/16 30 III.XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯNG  Y cân bằng là Y tại đó đầu tư dự kiến bằng tiết kiệm dự kiến 12/01/16 31 S,I S C S1=I1 E A I0 -C0 12/01/16 D B Y0 Y1 Y2 32 I Y III.XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯNG      2 .Xác đònh sản lượng cân bằng dựa vào mối quan hệ giữa AD và AS Sản lượng cân bằng là sản lượng tại đó tổng cung(Y) bằng tổng cầu dự kiến(AD):... III.XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯNG Gỉa đònh; - Không có ngoại thương - Không có các khoản chi của chính phủ - Không có khấu hao và các khoản thuế - Không có các khoản lợi nhuân giữ lại - Yd = Y 12/01/16 29 III.XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯNG        1 .Xác đònh sản lượng cân bằng dựa vào S dự kiến và I dự kiến AD = C+ I Y = YD = C+ S Sản lượng cân bằng khi: Y = AD C + S = C+ I S=I 12/01/16 30 ... = AD Y = A0 + Am Y (1-Am)Y = A0 Y= Y= 1 1 − Am * A0 1 1−C m −Im  12/01/16 33 * A0 AD C Y2 ừa h T AD2 A AD0 Y0 A0 0 12/01/16 D E AD1 AD ếu i h T B 450 Y0 Y1 Y Y2 34 III.XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯNG    3. Số dự kiến và số thực tế *Số dự kiến (số kế hoạch,số hoạch đònh) Là con số được vạch ra trước khi thực hiện.Nó được xác đònh căn cứ vào hàm số tiêu dùng ,hàm số tiết kiệm, hàm số đầu tư.Khi đầu... hưởng đến C,S Phụ thuộc vào:  Thu nhập khả dụng (YD) Của cải (tài sản) , lãi suất  Thuế  Triển vọng thu nhập trong tương lai  12/01/16 17 II.Các thành phần của tổng cầu  2.Đầu tư (I )  Có 2 vai trò trong nền kinh tế: Ngắn hạn: là bộ phận lớn và hay thay đổi của tổng cầu: I↑→ AD↑→ Y↑,U↓  Dài hạn: I tạo ra tích luỹ vốn→ khả năng sản xuất tăng ↑→ Yp↑→ g↑  12/01/16 18 II.Các thành phần của tổng cầu... Khuynh hướng đầu tư biên: phản ánh mức đầu tư tăng thêm khi Y tăng thêm 1 đơn vò  12/01/16 22 I I2 A I1 I(Y) B I0 0 12/01/16 Y1 Y Y2 23 I Nếu Im = 0 ⇒ I = I0 I0 0 12/01/16 A Y1 B I(Y) Y Y2 24 II.Các thành phần của tổng cầu       3. Hàm tổng cầu Trong nền kinh tế đơn giảnT =0 →YD = Y C = C0 + Cm.YD I = I0 + Im.Y AD = C + I AD = C0 + I0 + (Cm + Im)Y 12/01/16 25 II.Các thành phần của tổng cầu ... thiếu C0 0 12/01/16 ∆Yd B 450 YD’ YD1 YD2 YD 12 II.Các thành phần của tổng cầu *Hàm tiết kiệm  Phản ánh mức tiết kiệm dự kiến ở mỗi mức thu nhập khả dụng Từ hàm C, ta suy ra hàm tiết kiệm: 12/01/16 13 II.Các thành phần của tổng cầu S = YD – C = YD – (C0+ Cm.YD) S = - C0 + (1 – Cm)YD S = - C0 + Sm.YD 12/01/16 14 II.Các thành phần của tổng cầu    Sm = MPS =∆S/ ∆YD:khuynh hướng tiết kiệm biên VD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 3 lý THUYẾT xác ĐỊNH sản LƯỢNG QUỐC GIA , Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 3 lý THUYẾT xác ĐỊNH sản LƯỢNG QUỐC GIA , Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 3 lý THUYẾT xác ĐỊNH sản LƯỢNG QUỐC GIA , I.Quan điểm cổ điển và quan điểm của Keynes :, II.Các thành phần của tổng cầu, :II.Các thành phần của tổng cầu, III.XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÂN BẰNG SẢN LƯNG, IV. MÔ HÌNH SỐ NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay