Giáo trình mác lê lin chương 2 học THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG dư

27 672 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

Chương II HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ I Quá trình chuyển hóa tiền thành tư  T – H – T'  SLĐ → H H - SLĐ Giá trị H – SLĐ đo gt tổng khối lượng H tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu thiết yếu công nhân GTSD H – SLĐ có khả tạo gt > gt SLĐ gt – gt SLĐ = gttd II Giá trị thặng dư Giá trị thặng dư phần giá trị sau khấu trừ giá trị SLĐ, công nhân làm thuê tạo thuộc quyền sở hữu nhà TB gttd = gt – gt SLĐ Tư TB bất biến TB khả biến tư liệu sản xuất sức lao động c v Ngày lao động TGLĐCT TGLĐTD v m III Tiền công CNTB  Bản chất  Hình thức trả công  Biểu tiền công  Nhân tố ảnh hưởng tới tiền công IV Tích lũy tư Bản chất tích lũy Các nhân tố ảnh hưởng đến TLTB Tích tụ tập trung TB Cấu tạo hữu TB Bản chất tích lũy CNTB – TSXMR → tăng qui mô TB → phần m thành TB Tích lũy TB chuyển phần gttd thành TB – tức TB hóa gttd Tích tụ TB Tập trung TB Tăng qui mô DNCB m Năng lực CT Tích tụ TB Tập trung TB Nguồn: m Nguồn: TB hoạt động →tổng TBXH tăng → qui mô Tổng TBXH không tăng SX XH tăng → tăng VL VL giảm Hiệu kt tăng Giới hạn tối đa: tổng M XH Giới hạn tối đa: tổng TB XH Có vai trò quan trọng → qui mô DN tăng nhanh → KHKT – nhanh QHKT: nhà TB – CNLT QHKT: nhà TB – nhà TB cấu tạo hữu TB Khái niêm  Cấu tạo kĩ thuật  Cấu tạo gt  Cấu tạo hữu TB: c/v Nội dung TLTB → tăng qui mô TB DN → tăng c/v (qui luật tích lũy) c v Trình độ KT c v V chu chuyển TB Tuần hoàn TBCN Chu chuyển TB tốc độ vận động TB CH n= ch Câu hỏi Điểm giống khác kn tuần hoàn TB chu chuyển TB 2.Tác động việc tăng tốc độ chu chuyển TB 3.Giải pháp tăng tốc độ chu chuyển TB TBCĐ TBLĐ  Cơ sở phân chia  Định nghĩa – đặc điểm  Ý nghĩa phân chia VI Sự hình thành TSLNBQ Khái niệm  Chi phí thực tế: LĐ (chi phí thực tế – gt H)  Chi phí TB: k (k = c + v)  Lợi nhuận: p = giá H – k  Tỉ suất lợi nhuận: p' = p/k * 100% cạnh tranh nội ngành  Mục đích: m sn (p sn) m sn = gt xh – gt cb  Điều kiện: NSLĐCB > NSLĐXH → gtcb < gtxh  Tác động đến xh: NSLĐXH tăng → gt xh giảm → giá trị thi trường Cạnh tranh ngành Ngành K c/v Cơ khí 100 4/1 m' c+v+m p' 100% 80c + 20v + 20m 20% dệt 100 3/2 100% 60c + 40v + 40m 40% da 100 2/3 100% 40c + 60v + 60m 60%  Mục đích: tìm nơi đầu tư có lợi – p' cao  Điều kiện: di chuyển TB tự ngành  Tác động tới xh:  Hình thành TSPNBQ  Hình thành LNBQ  Hình thành giá sx VII Các hình thái tư TB thương nghiệp 2.TB cho vay Địa tô TBCN (T – H – T”) ( T – T') TB thương nghiệp  Nguyên nhân đời  Lợi nhuận thương nghiệp chất? nhà TB CN nhường phần m cho nhà TB TN? Cơ sở phân chia m CN TN? phương pháp phân chia m CN TN? TB cho vay a Bản chất TBCV → nguyên nhân xuất TBCV → lợi tức cho vay → tỉ suất lợi tức b Các hình thức tín dụng c Công ty cổ phần Địa tô CNTB a) Bản chất địa tô: p sn b) Hình thức địa tô c) Giá ruộng đất ĐT chênh lệch ĐT tuyệt đối ĐT p sn NN? Điểm giống khác ĐT chênh lệch ĐT TĐ? Điểm giống khác ĐTCL I ĐTCL II? giải thích sở hình thành giá trị nông sản [...]... nhuận: p = giá cả H – k  Tỉ suất lợi nhuận: p' = p/k * 100% 2 cạnh tranh trong nội bộ ngành  Mục đích: m sn (p sn) m sn = gt xh – gt cb  Điều kiện: NSLĐCB > NSLĐXH → gtcb < gtxh  Tác động đến xh: NSLĐXH tăng → gt xh giảm → giá trị thi trường 3 Cạnh tranh giữa các ngành Ngành 1 K 2 c/v 3 Cơ khí 100 4/1 m' 4 c+v+m 5 p' 6 100% 80c + 20 v + 20 m 20 % dệt 100 3 /2 100% 60c + 40v + 40m 40% da 100 2/ 3 100%... Cấu tạo gt  Cấu tạo hữu cơ của TB: c/v Nội dung TLTB → tăng qui mô TB của DN → tăng c/v (qui luật tích lũy) c v Trình độ KT c v V chu chuyển TB 1 Tuần hoàn của TBCN 2 Chu chuyển TB tốc độ vận động của TB CH n= ch Câu hỏi 1 Điểm giống và khác nhau giữa 2 kn tuần hoàn TB và chu chuyển TB 2. Tác động của việc tăng tốc độ chu chuyển TB 3.Giải pháp tăng tốc độ chu chuyển TB 3 TBCĐ và TBLĐ  Cơ sở phân chia... thành TSPNBQ  Hình thành LNBQ  Hình thành giá cả sx VII Các hình thái của tư bản 1 TB thương nghiệp 2. TB cho vay 3 Địa tô TBCN (T – H – T”) ( T – T') 1 TB thương nghiệp  Nguyên nhân ra đời  Lợi nhuận thương nghiệp 1 bản chất? 2 tại sao nhà TB CN nhường một phần m cho nhà TB TN? 3 Cơ sở phân chia m giữa CN và TN? 4 phương pháp phân chia m giữa CN và TN? 2 TB cho vay a Bản chất của TBCV → nguyên nhân... dụng c Công ty cổ phần 3 Địa tô trong CNTB a) Bản chất của địa tô: p sn b) Hình thức địa tô c) Giá cả ruộng đất ĐT chênh lệch ĐT tuyệt đối 1 tại sao ĐT là p sn trong NN? 2 Điểm giống và khác nhau giữa ĐT chênh lệch và ĐT TĐ? 3 Điểm giống và khác nhau giữa ĐTCL I và ĐTCL II? 4 giải thích cơ sở hình thành giá trị nông sản .. .2 Các nhân tố ảnh hưởng đến TLTB  Kéo dài ngày lđ, tăng cường độ lđ  Tăng NSLĐ  TB ứng trước  Sự chênh lệch giữa TB sử dụng và TB tiêu dùng 3 tích tụ và tập trung TB  Tích tụ: TB hóa m trong các DNCB
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mác lê lin chương 2 học THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG dư , Giáo trình mác lê lin chương 2 học THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG dư , Giáo trình mác lê lin chương 2 học THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG dư , II. Giá trị thặng dư, tích tụ và tập trung TB, cấu tạo hữu cơ của TB, VII. Các hình thái của tư bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay