Lets learn some more

36 100 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

Part 1: oral test Choose a letter A, B or C 1.What are these? Theyre B A car B cars C a car 2.Whos she? is Miss Lan A A She B He C They Is he a ? No, he isnt A nurses B farmers CC cook 4.Who are they? Mr and Mrs Dang A Hes B Theyre B C Shes Theyre Mr and Mrs Nguyen Theyre AA teachers B a cook C a nurse Part 2: New lesson Monday, December 1st 2008 Period Monday, December 1st 2008 Vocabulary students nhng hc sinh Monday, December 1st 2008 a shopkeeper shopkeepers nhng ngi bỏn hng Monday, December 1st 2008 nurses nhng y tỏ Thụng thng cỏc danh t chuyn sang s nhiu ta thờm s Eg: students teachers Cỏch c: -s danh t s nhiu -s c c l õm: /s/ sau cỏc ph õm ( f, k, p, t) Eg: students cooks Khi es ng sau cỏc ch: -x, -s, -sh, -ge, -ch ta c /iz/ Eg: nurses -s c c l õm: /z/ sau cỏc õm khỏc Eg: teachers shopkeepers Work in group: Plural nouns Singular nouns Plural nouns ( danh t s ớt ) (Danh t s nhiu) (Danh t s nhiu) a student a farmer students farmers students farmers a nurse nurses nurses a cook cooks cooks a taxi driver taxi driverstaxi drivers a police officer police officers police officers Mr Nam Mrs Lan A: Who are they? B: Theyre Mr Nam and Mrs Lan Theyre cooks Mrs Hue Mr Ba A: Who are they? B: Theyre Mrs Hue and Mr Ba Theyre farmers Mr Hai Mrs Thuy A: Who are they? B: Theyre Mr Hai and Mrs Thuy Theyre taxi drivers Mr Hung A: Who are they? B: Theyre Mr Hung and Mrs Nga Theyre police officers Mrs Nga Pick up the number you like Answer the question hidden inside Youll get a nice present for each correct answer Mai Peter A: Whos she? B: Shes Nga Shes a student Choose the best answer Theyre A A student B A nurse C shopkeepers Choose the best answer Is she ? A a teacher B A nurse C shopkeepers Look at the picture and Choose the best answer Theyre A A student B nurses C shopkeepers Lucky flower Monday, December 1st 2008 Period Students: Những học sinh Shopkeepers: Những người bán hàng Nurses: Những y tá They are = Theyre: Họ They are students Theyre students (Họ học sinh.) Lets sing The Good-bye song Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt Chúc em chm ngoan học giỏi Teacher: Do Thi Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lets learn some more , Lets learn some more , Lets learn some more , B: They’re Mr Hung and Mrs Nga. They’re police officers.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay