Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA

54 287 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

CHƯƠNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA I TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.Khái niệm KTTT Kinh tế thị trường hỗn hợp Kinh tế thị trường Kinh tế hàng hóa Kinh tế hàng hóa Kinh tế tự nhiên Kinh tế thị trường tự -Xuất sở hữu nhà nước -Nhà nước điều tiết kinh tế -Xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa -Cơ chế kinh tế hỗn hợp -Tự cạnh tranh, nhà nước chưa can thiệp vào kinh tế -Cơ chế thị trường tự điều tiết Hàng hóa chưa mang tính phổ biến, tồn xen kẽ với kinh tế tự cung tự cấp - Tự sản xuất - Tự tiêu dùng Khái niệm kinh tế thị trường Giá Số lượng Những đặc điểm KTTT Chủ thể kinh tế có quyền tự chủ SX kinh doanh Hệ thống đồng thị trường thể chế tương ứng Hệ thống giá cung cầu thị trường định, nguyên tắc vận hành KTTT cạnh tranh tự Có hệ thống pháp quy kiện toàn quản lý nhà nước Các hình phát triển KTTT lịch sử hình KTTT tự hình KTTT hội hình KTTT hội chủ nghĩa (định hướng XHCN) Những ưu khuyết tật chế thị trường  Ưu điểm: Nền kinh tế phát triển động, có hiệu Cơ chế thị trường đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu hội, nhờ thoả mãn tốt nhu cầu tiêu dùng cá nhân Thích ứng tự phát tổng cung tổng cầu 2.Đặc trưng KTTT định hướng XHCN Việt Nam  Một kiểu tổ chức KT vừa tuân theo quy luật thị trường vừa dựa sở chịu dẫn dắt nguyên tắc chất CNXH  Bản chất KTTT định hướng XHCN: kinh tế kế hoạch hóa tập trung, KTTT TBCN chưa hoàn toàn KTTT XHCN chưa có đầy đủ yếu tố XHCN Đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN Về mục tiêu phát triển Là kinh tế mở, hội nhập Phương hướng phát triển Những nội dung chủ yếu Định hướng XH phân phối Về quản lí Mục đích phát triển: “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH” Thể Thể hiện sự khác khác biệt biệt với với mục mục đích đích tất lợi lợi nhuận nhuận của các nhà nhà tư tư bản II VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Phương hướng phát triển: Phát triển KT với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần Trong KT nhiều thành phần, KTNN đóng vai trò chủ đạo Để giữ vai trò chủ đạo, KTNN phải nắm vững vị trí then chốt KT  - - - Về định hướng hội phân phối: Thực tiến công hội bước sách phát triển; Tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, giải tốt vấn đề hội mục tiêu phát triển người; Trong lĩnh vực phân phối, theo kết lao động, hiệu kinh tế, phúc lợi hội II VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Về quản lí: Phát huy vai trò làm chủ XH nhân dân, bảo đảm vai trò quản lí, điều tiết KT NN pháp quyền XHCN lãnh đạo Đảng Nhằm Nhằm phát phát huy huy các mặt mặt tích tích cực cực của KTTT, KTTT, hạn hạn chế chế khuyết khuyết tật tật của KTTT, KTTT, bảo bảo vệ vệ quyền quyền lợi lợi chính đáng đáng của con người người II VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Là kinh tế mở, hội nhập 3.HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA     Thứ nhất, nhận thức đắn tính phổ biến tính đặc thù KTTT định hướng XHCN Thứ hai, tiếp tục thể chế hóa quan điểm Đảng phát triển đa dạng hình thức sở hữu Thứ ba, phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường Thứ tư, nâng cao vai trò hiệu lực quản lý kinh tế nhà nước III Những thành tựu hạn chế xây dựng KTTT định hướng XHCN Thành tựu Một là, sau 25 năm đổi mới, nước ta chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu – bao cấp sang thể chế KTTT định hướng XHCN  Hai là, chế độ sở hữu với nhiều hình thức chế kinh tế nhiều thành phần hình thành     Ba là, thể chế KTTT định hướng XHCN tiếp tục xây dựng hoàn thiện; chủ trương đường lối Đảng tiếp tục thể chế hóa thành luật pháp, chế sách ngày đầy đủ, đồng hơn; môi trường đầu tư kinh doanh ngày cải thiện Bốn là, loại thị trường đời bước phát triển thống nước, gắn với thị trường khu vực giới Năm là, việc gắn phát triển kinh tế với giải vấn đề hội, xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết tích cực Hạn chế  Quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN chậm, chưa theo kịp yêu cầu công đổi hội nhập kinh tế quốc tế Hệ thống pháp luật, chế, sách chưa đầy đủ, chưa đồng chưa thống  Những yếu tố đảm bảo tính định XHCN KTTT chưa ý mực  Một số tập đoàn kinh tế doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ gây xúc hội Vấn đề sở hữu, quản lý phân phối doanh nghiệp nhà nước chưa giải tốt, gây khó khăn cho phát triển làm thất thoát tài sản nhà nước tiến hành cổ phần hóa Vẫn tình trạng phân biệt đối xử thành phần kinh tế  Chất lượng xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển số ngành, vùng, quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản yếu, gây lãng phí, thất thoát lớn  Quản lý thị trường, thị trường bất động sản, thị trường tài có lúc lúng túng, sơ hở, thiếu chặt chẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ, làm giàu bất cho số người  Chính sách phân phối nhiều bất hợp lý, sách tiền lương mang nặng tính bình quân, chưa tạo động lực người lao động  Cơ cấu tổ chức, chế vận hành máy nhà nước nhiều bất cập, hiệu quả, hiệu lực quản lý thấp Cải cách hành chậm, chưa đạt yêu cầu mục tiêu đề Tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí ngày nghiêm trọng Chứng minh nhận định: “Lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa gán ghép chủ quan kinh tế thị trường chủ nghĩa hội, mà nắm bắt vận dụng xu vận động khách quan kinh tế thị trường thời đại ngày nay” [...]... cơ chế thị Những trường nhưng không coi nền kinh tế bước của ta là nên KTTT nhận thức c ủa Đảng về KTTT Bước2:Thừa nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.HNTW 6 khóa VI (19 89)-ĐH VII (19 91) Những bước nhận thức c ủa Đảng về KTTT Bước 3: KTTT không phải là cái riêng có của CNTB, không đối lập với CNXH và chủ trương phát triển nền KT nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường. .. hàng Tết Hạn chế Tập trung tối đa nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu trong từng giai đoạn và điều kiện cụ thể Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Thủ tiêu cạnh tranh kìm hãm tiến bộ KH-CN, triệt tiêu động lực kinh tế, không khuyến khích tính năng động sáng tạo Nền kinh tế rơi vào trì trệ khủng hoảng b Quá trình hình thành đường lối phát triển nền KTTT định hướng XHCN Bước 1: ĐH... triển nền KT nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ĐH VIII (19 96) Bước 4: Coi KTTT định hướng XHCN là hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ ĐH IX, X, XI Bước 5:Gắn KTTT của VN với nền KTTT toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và đầy đủ hơn ... động xấu đến đạo đức và tình người KHUYẾT ĐIỂM Những thăng trầm khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ dẫn đến nạn thất nghiệp của người lao động 1. Quá trình hình thành đường lối phát triển KTTT định hướng XHCN a Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp Đặc trưng của cơ chế KHH tập trung quan liêu bao cấp Các hình thức chủ yếu của chế độ bao cấp Bao cấp qua giá Bao cấp qua chế độ tem phiếu Bao... chỉnh sửa chữa sai lầm kịp thời, hạn chế phạm vi và mức độ tác hại của những sai lầm kinh tế Sát với thực tế hơn và giảm được tính chủ quan duy ý chí KHUYẾT ĐIỂM Cạnh tranh không hoàn hảo, xuất hiện độc quyền KHUYẾT ĐIỂM Lạm dụng tài nguyên của hội , tàn phá đất đai, rừng đầu nguồn, khí thải công nghiêp, gây ô nhiễm môi trường - Sự phân hoá giàu nghèo,sự phân cực về của cải, làm tăng thêm mâu thuẫn...Cơ chế thị trường kích thích đổi mới kỹ ƯU ĐIỂM thuật, hợp lý hoá sản xuất Trong KTTT việc lưu động, di chuyển, phân phối các yếu tố sản xuất, vốn đều tuân theo nguyên tắc của TT; chúng sẽ chuyển đến nơi được sử dụng với hiệu quả cao nhất, do đó các nguồn lực kinh tế được phân bố một cách tối ưu Tạo điều kiện phát huy, thúc đẩy mọi tiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA , I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, Đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, III. Những thành tựu và hạn chế trong xây dựng KTTT định hướng XHCN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay