Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 2 CÁCH TÍNH sản LƯỢNG QUỐC GIA

54 747 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

CHƯƠNG II:CÁCH TÍNH SẢN LƯNG QUỐC GIA     I.Một số vấn đề II.Tính GDP dn theo giá thò trường phương pháp III.Tính GNP tiêu lại IV Các đồng thức vó mô 12/01/16 I.Một số vấn đề    1.Các quan điểm sản xuất: Hệ thống tài khoản quốc gia(SNA) 3.Các loại giá sử dụng 12/01/16 I.Một số vấn đề   Các quan điểm sản xuất Theo trường phái trọng nông:Sản xuất phải tạo sản lượng tăng.Sản lượng thuẩn tăng mức sản lượng tăng thêm trình sản xuất.Như có ngành nông nghiệp tạo sản lượng tăng.Sản phẩm ngành tính vào sản xuất 12/01/16 I.Một số vấn đề  Theo quan điểm cổ điển:Sản xuất phải tạo sản phẩm tồn dạng vật chất.Các ngành sản xuất chia thành nhóm: - Tạo sản phẩm hữu ngành: Nông lâm ngư nghiệp,công nghiệp,xây dựng - Tạo sản phẩm vô ngành: Giao thông vận tải, bưu điện,thương nghiệp 12/01/16 I.Một số vấn đề  Theo K.Marx:  SX ngành SX sản phẩm dòch vụ phục vụ cho sản xuất vật chất.Nó bao gồm toàn sản phẩm hữu hình bao gồm phận giá trò sản phẩm vô hình phục cho trình sản xuất vật chát → Là sở hình thành cách tính sản lượng quốc gia theo hệ thống sản xuất vật chất (MPS-Material Production System) nước XHCN trước áp dụng 12/01/16 I.Một số vấn đề  Quan điểm nay:  SX tạo sản phẩm dòch vụ có ích cho xã hội Là sở hình thành cách tính sản lượng quốc gia theo hệ thống tài khoản quốc gia(SNA- System of National Accounts) → 12/01/16 I.Một số vấn đề Hệ thống tài khoản quốc gia(SNA): - GDP : TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐỊA - NDP : SẢN PHẨM NỘI ĐỊA RÒNG - GNP : TỔNG SẢN QUỐC DÂN - NNP : SẢN PHẨM QUỐC DÂN RÒNG - NI : THU NHẬP QUỐC DÂN - PI : THU NHẬP CÁ NHÂN - DI : THU NHẬP KHẢ DỤNG Phân thành nhóm:   12/01/16 Theo lãnh thổ: GDP, NDP Theo quyền sở hữu: GNP, NNP,NI, PI, DI I.Một số vấn đề    Vấn đề giá a Gía thò trường giá sản xuất Giá thò trường → tiêu theo giá thò trường   VD: GDPmp Gía sản xuất(theo yếu tố cp) → tiêu theo giá sản xuất VD: GDPfc = GDPmp – Ti  (Ti: thuế gián thu) 12/01/16 I.Một số vấn đề b.Giá hành giá cố đònh * Gía hành sử dụng giá hàng hóa dòch vụ thời điểm để tính giá trò sản lượng cho năm đó.Chỉ tiêu giá trò sản lượng tính theo giá hành gọi tiêu danh nghóa 12/01/16 GDP t N n t t = ∑q * p i i i =1 I.Một số vấn đề  Gía cố đònh sử dụng giá hàng hóa dòch vụ thời điểm làm gốc để tính giá trò sản lượng cho năm khác.Chỉ tiêu giá trò sản lượng tính theo giá cố đònh gọi tiêu thực Với: qit : Khối lượng SP loại i sản xuất năm t pio : Đơn giá SP loại i năm gốc (0) 12/01/16 n GDP = ∑ q * t R t i i =1 10 p o i III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI     c.Thu nhập quốc dân (NI): Là tiêu giá trò phản ánh phần thu nhập thực công dân nước tạo năm Có cách tính: * NI = NNPfc = NNPmp - Ti 12/01/16 40 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI    *Cộng thu nhập công dân: NI = W + R + i + Pr + NFFI Với : W:Tiền lương, tiền công R: Tiền cho thuê nhà, thuê đất… i: Lợi tức từ vốn cho vay Pr: Lợi nhuận trước thuế(gộp) DN 12/01/16 41 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI Pr: Lợi nhuận trước thuế(gộp) DN chia thành phần: - Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng góp công ích… -Lãi cổ phần lợi nhuận chủ DN -Lợi nhuậngiữ lại, không chia 12/01/16 42 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI d.Thu nhập cá nhân (PI)  Là thu nhập thực chia cho cá nhân PI = NI – Prnộp,không chia + Tr  Tr: Chi chuyển nhượng phủ, gồm:    12/01/16 trợ cấp thất nghiệp trợ cấp hưu trí trợ cấp học bổng… 43 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI    Pr nộp không chia -Pr nộp cho phủ hình thức thuế thu nhập xí nghiệp - Pr xn giữ lại để mở rộng sản xuất 12/01/16 44 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI     e.Thu nhập khả dụng (DI): Là thu nhập mà cá nhân quyền sử dụng theo ý muốn DI = PI – thuế thu nhập cá nhân DI = PI – Td  (Td: thuế trực thu gồm: thuế thu nhập cá nhân) 12/01/16 45 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI  DI thường chia làm phần: Tiêu dùng cá nhân(C)  Tiết kiệm cá nhân(S)   DI = C + S 12/01/16 46 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI 3.Phúc lợi kinh tế ròng (NEW): NEW =GNP + giá trò thời gian nhàn rỗi+ giá trò SP&DV tự làm- chi phí giải ô nhiễm môi trường… 12/01/16 47 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN 1.Trong mô hình kinh tế đơn giản 2.Trong mô hình kinh tế đóng có phủ 3.Trong mô hình kinh tế mở 12/01/16 48 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN  1.Trong kinh tế đơn giản: Gỉa đònh De=0.Pr khong chia =0 Y= C +I Y = YD = C +S     C+I = C+S I =S (1) S=I 12/01/16 49 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN      Trong kinh tế đóng: Có phủ: Y = C +I +G-Ti Y = C + S +Td –Tr I + G –Ti = S +Td –Tr I + G = S +Ti + Td –Tr (Tx = Ti +Td) ,T = Tx-Tr T + S = I +G (2) S–I =G–T 12/01/16 (3) 50 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN   S- I=G–T Thâm hụt khu vực công bù đắp thặng dư khu vực tư 12/01/16 51 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN Trong kinh tế mở * Y = C +I +G + X- M  Y =T+C+S  T +C+S = C +I +G +X –M T+S +M =I +G +X (S –I) =(G –T) + (X-M) 12/01/16 (4) (5) 52 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN (S –I) =(G –T) + (X-M)   Thâm hụt khu vực bù đắp thặng dư khu vực lại 12/01/16 53 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN   T +S+M = I+G+X T-G+S +(M –X) = I       Với: Sf = M–X: Tiết kiệm k/v nước ngoàøi T = Cg + Sg G = Cg + Ig (Cg+Sg)–(Cg+Ig)+ S +Sf = I → Sg + S +Sf = I + Ig Tổng tiết kiệm = tổng đầu tư 12/01/16 54 [...]... dùng 12/ 01/16 22   3 Biểu đồ chu chuyển kinh tế: a Nền kinh tế đơn giản: S=1000 I =De +In =3000 C= C 7000 HỘ GIA ĐÌNH DI = 8.000 DOANH NGHIỆP Y = 10.000 W +R+i+Pr = 8000 De = 20 00 12/ 01/16 23 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP  Theo phương pháp chi tiêu GDP = C+I (I =De +IN) Theo phương pháp thu nhập GDP = De + W + R + i + Pr Thep phương pháp giá trò gia tăng ∑VA 12/ 01/16 GDP = 24 II.TÍNH... yếu tố sản xuất cho các xí nghiệp và các khoản khấu hao của các xí nghiệp trên lãnh thổ của 1 quốc gia trong khoản thời gian 1 năm ta sẽ có chỉ tiêu GDP GDP = W +R +i + Pr +De 12/ 01/16 17 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP c.Phương pháp tính theo giá trò gia tăng(VA):  Công thức tính: n GDP = ∑VAi i =1 VAi: giá trò gia tăng của khâu i VA= giá trò sản lượng – chi phí nguyên vật liệu 12/ 01/16... T =20 00Û DN Y = 10.000 Tr=500 De =20 00 W + R+ i + Pr = 7000 12/ 01/16 28 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP  Theo phương pháp chi tiêu GDP = C+I+G Theo phương pháp thu nhập GDP = De + W + R + i + Pr + Ti Thep phương pháp giá trò gia tăng GDP = ∑ VA 12/ 01/16 29 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP    3.Trong mô hình kinh tế mở Xuất khẩu(X): lượng hàng hoá sản xuất trong nước, được... các hộ gia đình nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân như ăn ,mặc ,ở, đi lại…Gỉa sử toàn bộ thu nhập của các hộ gia đình được chi tiêu hết.Nếu cộng toàn bộ các chi tiêu của các hộ gia đình trên lãnh thổ của 1 quốc gia trong thời gian 1năm 12/ 01/16 15 thì được chỉ tiêu GDP  II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP  Lưu ý: GDP chỉ bao gồm SP cuối cùng, không tính SP trung gian   Sản phẩm trung gian:... GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP  2 Trong mô hình kinh tế đóng có chính phủ *Chi mua hàng hoá và dòch vụ của chính phủ(G)   Bao gồm chi tiêu cho hành chánh, giáo dục, y tế, quốc phòng, cơ sở hạ tầng… G chia làm 2 phần:   Tiêu dùng của chính phủ(Cg) Đầu tư của chính phủ(Ig) 12/ 01/16 25 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP * Thuế(Tx): gồm 2 loại:  Thuế gián thu(Ti): thuế VAT, thuế... vấn đề cơ bản Cách tính GDP thực từ GDP danh nghóa GDP GDP = I t R t t N *100 d 12/ 01/16 11 I.Một số vấn đề cơ bản    4.Các chỉ tiêu so sánh quốc tế Tốc độ tăng trưởng liên hoàn Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 12/ 01/16 Yt − Yt − 1 g= *100 Yt − 1 Y t g = (t −1 − 1) *100 Y1 12 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP   Tổng sản phẩm quốc nội(GDP): La chỉ tiêu giá trò tính bằng tiền... tồn kho đầu năm 12/ 01/16 20 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP  Xét về mặt nguồn vốn đầu tư lấy ra từ 2 nguồn: - quỹ khấu hao (De) Thay thế, bù đắp những MMTB đã hao mòn → Khấu hao(De) - Quỹ mở rộng quy mô sản xuất → Đầu tư ròng (IN)  I = De + IN 12/ 01/16 21 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP   Tiết kiệm (S) Tiết kiệm là phần thu nhập khả dụng mà các hộ gia đình không đem... cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước  trong một thời kỳ nhất đònh    12/ 01/16 thường là một năm 13 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP  Trong GDP gồm 2 bộ phận: Phần do công dân một nước tạo ra trên lãnh thổ nước mình(A)  Phần do công dân nước ngoài tạo ra trên lãnh thổ nước A  12/ 01/16 14 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP  1 .Tính GDP trong mô hình kinh tế đơn... tố đầu vào, tham gia một lần vào quá trình sản xuất & chuyển hết giá trò vào giá trò SP mới Sản phẩm cuối cùng: là SP được người sử dụng cuối cùng trong nền kinh tế mua(hàng tiêu dùng của HGĐ;hàng đầu tư của DN và hàng hoá xuất khẩu) 12/ 01/16 16 II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP   b Phương pháp tính theo tổng thu nhập: Nếu cộng toàn bộ các khoản thu nhập của các hộ gia đình từ việc... Ti=1000 CHÍNH PHỦ T =20 00Û DN Y = 10.000 Tr=500 De =20 00 W + R+ i + Pr = 7000 12/ 01/16 34 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI   1.Tổng sản phẩm quốc gia( GNP) Là giá trò bằng tiền của toàn bộ sản phẩm và dòch vụ cuối cùng  do công dân một nước tạo ra trong khoảng thời gian một năm 12/ 01/16 35 III CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI  Trong GNP gồm 2 bộ phận: Phần do công dân một nước tạo ra trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 2 CÁCH TÍNH sản LƯỢNG QUỐC GIA , Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 2 CÁCH TÍNH sản LƯỢNG QUỐC GIA , Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 2 CÁCH TÍNH sản LƯỢNG QUỐC GIA , CHƯƠNG II:CÁCH TÍNH SẢN LƯNG QUỐC GIA, I.Một số vấn đề cơ bản, II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, . II.TÍNH GDP DN THEO GIÁ TT BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, III. CHỈ TIÊU GNP VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI, IV. CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay