chiến thắng biên giới thu đông 1950

8 50 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:06

Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Kiểm tra cũ 1.Thực dânlạiPháp Thuật tóm mở tắt tấndiễn côngbiến lên cứdịch địaViệt Bắc chiến nhằm âm m u gì? Việt Bắc thu - đông 1947 Lợc đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Ta định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: Bài tập Em đánh dấu x vào , ứng với ý nhất: Thu- đông năm 1950, quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích : a) Thể trởng thành lực lợng kháng chiến b) Tập dợt lực lợng để chuẩn bị cho chiến dịch lớn sau x Giải phóng phần biên giới, củng cố c) mở rộng Căn địa Việt Bắc, khai thông đờng liên lạc quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với thờng vụ Trung ơng Đảng định mở chiến dịch Biên giới Bản đồ hành Việt Nam Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Ta định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: - Giải phóng phần biên giới - Củng cố mở rộng Căn địa Việt Bắc - Khai thông đờng liên lạc quốc tế Diễn biến: - Sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng công cụm điểm Đông Khê dịch Đông Khê - Sáng 18-9-1950, quânChiến ta chiếm cụm điểm bắt đầuĐông vào Khê ngày , tháng năm ? Đến thời gian quân ta chiếm đợc điểm Đông Khê? Bộ đội tiến Đông vào giải Khê phóng Đông Khê chién dịch Biên giới năm 1950 Lợc đồ chiến dịch Biên giới thu-đông1950 Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Sáng 18 -9-1950 Đông Khê Sáng 16 -9-1950 Lợc đồ chiến dịch Biên giới thu-đông1950 Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Ta định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: - Giải phóng phần biên giới - Củng cố mở rộng Căn địa Việt Bắc - Khai thông đờng liên lạc quốc tế Diễn biến: - Sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng công cụm điểm Đông Khê - Sáng 18-9-1950, quân ta chiếm cụm điểm Đông Khê - Sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới kết thúc Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Ta định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: - Giải phóng phần biên giới - Củng cố mở rộng Căn địa Việt - Khai thông đờng liên lạc quốc tế Bắc Diễn biến: - Sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng công cụm điểm Đông Khê - Sáng18-9-1950, quân ta chiếm cụm điểm Đông Khê - Sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới kết thúc Kết - ý nghĩa - Ta diệt bắt sống 8000 tên địch - Làm chủ 750 km biên giới Việt- Trung - Căn địa Việt Bắc đợc củng cố mở rộng Bác Hồ quan sát mặt trận Biên giới Tù binh Pháp chiến dịch Biên giới- thu đông 1950 Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Ta định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: - Giải phóng phần biên giới - Củng cố mở rộng Căn địa Việt Bắc - Khai thông đờng liên lạc quốc tế Diễn biến: - Sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng công cụm điểm Đông Khê - Sáng18-9-1950, quân ta chiếm cụm điểm Đông Khê - Sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới kết thúc Kết - ý nghĩa Bài tập Đánh dấu x vào trớc ý trả lời nhất: ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu-đông 1950: a) Ta đập tan âm mu khóa chặt biên giới Việt- Trung thực dân Pháp b) Cổ vũ tinh thần chiến đấu quân dân ta c) Từ đây, ta nắm quyền chủ động chiến trờng d) Tất ý - Ta diệt bắt sống 8000 tên địch Làm chủ 750 km biên giới Việt- Trung Căn địa Việt Bắc đợc củng cố mở rộng x Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Ta định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: - Giải phóng phần biên giới - Củng cố mở rộng Căn địa Việt Bắc - Khai thông đờng liên lạc quốc tế Diễn biến: - Sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng công cụm điểm Đông Khê - Sáng18-9-1950, quân ta chiếm cụm điểm Đông Khê - Sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới kết thúc Kết - ý nghĩa: - Ta diệt bắt sống 8000 tên địch,làm chủ 750 km biên giới Việt- Trung địa Việt Bắc đợc củng cố mở rộng - Ta đập tan âm mu thực dân Pháp; cổ vũ tinh thần chiến đấu quân dân ta; từ ta nắm quyền chủ động chiến trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến thắng biên giới thu đông 1950 , chiến thắng biên giới thu đông 1950 , chiến thắng biên giới thu đông 1950

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay