de 1 pen i thay khuong fixed 2

4 194 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:58

40 CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI THỬ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.Đề được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa của bộ giáo dục năm 2017.Đề được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa của bộ giáo dục năm 2017. Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam PEN – I 2017 Câu : Công th c c a triolein A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 Câu 2: Trong s khí sau: CO2, N2, O2, N2O, CH4, CFC, s khí th i gây hi u ng nhà kính A B C D Câu 3: T ng s este m ch h , đ n ch c có công th c phân t C3H6O2 A B C Câu 4: Amino axit X có phân t kh i b ng 75 Tên c a X A alanin B glyxin C valin Câu 5: Phát bi u không A H p ch t H2N-COOH aminoaxit đ n gi n nh t D D lysin B Tripeptit có ph n ng màu biure v i Cu(OH)2 C Anilin ph n ng v i dung d ch n c brom t o k t t a màu tr ng D Protein b thu phân môi tr ng axit Câu 6: Có ch t h u c : H2NCH2COOH, HCOOH, (CH3)2NH Thu c th đ nh n bi t ch t h u c A dung d ch NaOH B dung d ch HCl C qu tím D Dung d ch Br2 Câu 7: Ancol amin sau b c? A (CH3)3COH (CH3)3CNH2 B (C6H5)2NH C6H5CH2OH C (CH3)2CHOH (CH3)2CHNH2 D C6H5NHCH3 C6H5CH(OH)CH3 Câu 8: Hai ch t đ ng phân c a A glucoz mantoz B mantoz saccaroz C glucoz saccaroz D fructoz mantoz Câu 9: Polivinyl axetat (ho c poli(vinyl axetat)) polime đ c u ch b ng ph n ng trùng h p ch t sau đây? A C2H5COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-C2H5 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 10: Khi cho kim lo i Ag, Cu, Al, Fe, Mg vào dung d ch axit HCl dãy ch t đ u b tan h t A Cu, Ag, Fe B Al, Fe, Ag C Cu, Al, Fe D Mg, Al, Fe Câu 11: Kim lo i ph n ng v i dung d ch HCl dung d ch HNO3 đ c, nóng không cho hóa tr A Cu B Al C Fe D Zn Câu 12 : Phát bi u sau sai? A Các kim lo i ki m có nhi t đ nóng ch y t ng d n t Li đ n Cs B Các kim lo i ki m đ u kim lo i nh C Các kim lo i ki m có đ c ng th p D Các kim lo i ki m có màu tr ng b c có ánh kim T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Câu 13: Các dung d ch sau đ u có tác d ng v i Al? A NaHCO3, NH3 B HNO3, KNO3 C HCl, NaOH Câu 14 : Phát bi u sau sai? A CrO3 m t oxit axit B Cr(OH)3 tan đ c dung d ch NaOH C Cr ph n ng v i axit H2SO4 loãng t o thành Cr3+ D Trong môi tr ng ki m, Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO42- Câu 15: Th c hi n thí nghi m sau: (a) Cho Cu vào dung d ch HCl đ c D NaCl, NaOH (b) Cho Al vào dung d ch AgNO3 (c) Cho Na vào H2O (d) Cho Fe vào dung d ch CuSO4 loãng Trong thí nghi m trên, s thí nghi m x y ph n ng A B C D Câu 16: Cho dãy dung d ch: glucoz , glixerol, etanol, saccaroz , fructoz , propan – 1,3 – điol S dung d ch dãy ph n ng đ c v i dung d ch Cu(OH)2 t th ng t o thành dung d ch màu xanh lam A B C D Câu 17: Th y phân este có công th c phân t C4H8O2 (v i xúc tác axit), thu đ c s n ph m h u c X Y T X có th u ch tr c ti p Y V y ch t X A r u metylic B etyl axetat C axit fomic D r u etylic Câu 18: Th t m t s c p oxi hoá - kh dãy n hoá nh sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ C p ch t không ph n ng v i A Fe dung d ch CuCl2 B Fe dung d ch FeCl3 C Dung d ch FeCl2 dung d ch CuCl2 D Cu dung d ch FeCl3 Câu 19: Dãy kim lo i đ u có th đ c u ch b ng ph ng pháp n phân dung d ch mu i c a chúng là: A Fe, Cu, Zn B Na, Zn, Cu C Al, Fe, Cr Câu 20: Ch n phát bi u sai A Ngâm Sn vào dung d ch H2SO4 loãng th y có khí thoát B Cu(OH)2 tan đ c dung d ch NH3 C Kim lo i Fe đ y đ c Ag kh i dung d ch mu i D Ngâm Cu vào dung d ch HCl loãng th y có khí thoát Câu 21: Cho s đ ph n ng: xt ,t (a) X + H2O    Y D Ba, Ag, Au o t (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O   Amoni gluconat + Ag + NH4NO3 xt  E+Z (c) Y  a/s  X+G (d) Z + H2O  diep luc o X, Y, Z l n l t là: A Xenluloz , fructoz , cacbon đioxit T ng đài t v n: 1900 6933 B Xenluloz , saccaroz , cacbon đioxit - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam C Tinh b t, glucoz , etanol D Tinh b t, glucoz , cacbon đioxit Câu 22: inh s t b n mòn nhanh nh t tr ng h p sau đây? A Ngâm dung d ch NaOH loãng B Ngâm dung d ch HCl loãng C Ngâm dung d ch NaCl D Ngâm dung d ch HCl + CuCl2 Câu 23: Hi n t ng c a thí nghi m nh t t dung d ch HCl vào dung d ch NaAlO2 A k t t a, có khí bay lên B xu t hi n k t t a keo tr ng C xu t hi n k t t a keo tr ng, k t t a t ng đ n c c đ i r i tan d n đ n h t D xu t hi n k t t a có khí không mùi thoát Câu 24: Ch t sau v a tác d ng đ c v i dung d ch NaOH, v a tác d ng đ c v i n c Br2? A CH3CH2CHO B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOH D C6H5NH2 Câu 25: Oxit sau oxit axit? A MgO B CrO3 C CaO D Na2O Câu 26: Cho 9,6 gam Cu tác d ng v i axit HNO3 loãng, d , đun nóng thu đ c V lít khí NO (đktc) Giá tr c a V A 2,24 B 5,04 C 6,72 D 4,48 Câu 27: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam metylaxetat b ng m t l ng dung d ch NaOH v a đ Cô c n dung d ch sau ph n ng, thu đ c m gam mu i khan Giá tr c a m A 4,1 B 8,2 C 3,4 D 5,2 Câu 28 : Cho h n h p g m 27 gam glucoz gam fructoz ph n ng hoàn toàn v i l ng d dung d ch AgNO3 NH3, thu đ c m gam Ag Giá tr c a m A 32,4 B 16,2 C 21,6 D 43,2 Câu 29: trung hòa 25 gam dung d ch c a m t amin đ n ch c X n ng đ 12,4% c n dùng 100ml dung d ch HCl 1M Công th c phân t c a X A C3H5N B C2H7N C CH5N D C3H7N Câu 30: Th c hi n thí nghi m sau: (I) Cho dung d ch NaCl vào dung d ch KOH (II) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch Ca(OH)2 (III) i n phân dung d ch NaCl v i n c c tr , có màng ng n (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung d chNaNO3 (V) S c khí NH3 vào dung d ch Na2CO3 (VI) Cho dung d ch Na2SO4 vào dung d ch Ba(OH)2 Các thí nghi m đ u u ch đ c NaOH là: A II, III VI B I, II III C I, IV V D II, V VI Câu 31: u ch đ c 78 gam Cr t Cr2O3 (d ) b ng ph ng pháp nhi t nhôm v i hi u su t c a ph n ng 90% kh i l ng b t nhôm c n dùng t i thi u A 81,0 gam B 54,0 gam C 40,5 gam D 45,0 gam Câu 32: t cháy 7,4 gam este đ n ch c Y ta thu đ c 6,72 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Công th c phân t c a Y A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 T ng đài t v n: 1900 6933 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Câu 33: Trong phân t aminoaxit X có m t nhóm amino m t nhóm cacboxyl Cho 10,3 gam X tác d ng v a đ v i dung d ch KOH, cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c 14,1 gam mu i khan Công th c c a X A H2NC3H6COOH B H2NCH2COOH C H2NC2H4COOH D H2NC4H8COOH Câu 34: H n h p A g m Cl2, O2 Cho 6,72 lít (đktc) h n h p A tác d ng h t v i 11,9 gam h n h p B g m Al, Zn t o 29,3 gam h n h p clorua oxit c a kim lo i Thành ph n ph n tr m v kh i l ng c a Al h n h p B g n nh t v i giá tr A 56,6% B 54,6% C 45,4% D 66,8% Câu 35: Cho 2,13 gam h n h p X g m ba kim lo i Mg, Cu Al d ng b t tác d ng hoàn toàn v i oxi thu đ c h n h p Y g m oxit có kh i l ng 3,33 gam Th tích dung d ch HCl 2M v a đ đ ph n ng h t v i Y A 57 ml B 50 ml C 75 ml D 90 ml Câu 36: H n h p X g m FeCl2 KCl có t l mol t ng ng : Hòa tan hoàn toàn 8,28 gam X vào n c, thu đ c dung d ch Y Cho Y ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 d , thu đ c m gam ch t r n Giá tr c a m A 8,61 B 11,85 C 20,46 D 17,22 Câu 37: H n h p X g m C2H5OH, HCOOH, CH3CHO t cháy 2,05 gam X thu đ c 3,3 gam CO2, 1,71 gam H2O M t khác, cho 0,09 mol h n h p X th c hi n ph n ng tráng b c thu đ c a m c m gam k t t a Giá tr A 10,8 B 5,4 C 2,16 D 17,28 Câu 38: Th y phân hòa toàn toàn m (gam) glyxylglyxin dung d ch HCl v a đ thu đ c 22,3 gam mu i Giá tr c a m A 13,2 B 15 C 30 D 26,4 Câu 39: S c CO2 vào dung d ch Ca(OH)2 ta quan sát hi n t ng theo đ th : (các đ n v đ c tính theo mol) n A B B C 0,1 x 0,6 0,7 nCO2 Giá tr c a x A 0,20 B 0,10 C 0,16 D 0,15 Câu 40 : Nung nóng 8,96 gam b t Fe khí O2 m t th i gian, thu đ c 11,2 gam h n h p ch t r n X g m Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan h t X dung d ch h n h p g m a mol HNO3 0,06 mol H2SO4 thu đ c dung d ch Y (không ch a NH4+) 0,896 lít khí NO nh t đktc Giá tr c a a A 0,32 B 0,16 C 0,04 D 0,44 Giáo viên: Lê Ngu n: T ng đài t v n: 1900 6933 ng Kh ng Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: de 1 pen i thay khuong fixed 2, de 1 pen i thay khuong fixed 2, de 1 pen i thay khuong fixed 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay