chia số thập phân cho 10

8 149 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:55

To¸n Tiết 63: Chia số thập phân với 10,100,1000,… Ví dụ1: 213,8 : 10 = ? 10 213,8 13 21,38 38 80 Nếu ta chuyển dấu phẩy số 213,8 sang bên trái chữ số ta 21,38 213,8 : 10 = 21,38 Ví dụ2: 89,13 : 100 = ? 89,13 100 13 0,8913 130 300 Nếu ta chuyển dấu phẩy số 89,13 sang bên trái chữ số ta 0,8913 89,13 : 100 = 0,8913 Muèn chia mét sè thËp ph©n cho 10,100,1000,… ta lµm thÕ nµo? Muốn chia số thập phân với 10,100,1000,…ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai, ba, …chữ số Bài 1: Tính nhẩm a)43,2 :10 = 4,32 2,23 : 100 = 0,0223 c) 432,9 : 100 = 4,329 2,23 : 100 = 0,0223 b) 0,65 : 10 = 0,065 2,07: 10 = 0,207 d)13,96 : 1000 = 0,01396 999,8 : 1000 = 0,9998 Thảo luận nhóm đôi Tính nhẩm so sánh kết tính ài 2: B 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1 b) 123,4 :100 = 123,4 x 0,01 87,64 :100 = 87,6 x 0,01 Bài Bài giải Số gạo lấy kho 537,25 : 10 = 53,725 (tấn) Số gạo lại kho 537,25 – 53,725 = 483,525 ( tấn) Đáp số: 483,525 Muèn chia mét sè thËp ph©n cho 10,100,1000,…ta lµm thÕ nµo? Muốn chia số thập ph©n với 10,100,1000,…ta việc chuyển dấu phẩy số lần lưît sang bªn tr¸I một, hai, ba, …chữ số
- Xem thêm -

Xem thêm: chia số thập phân cho 10 , chia số thập phân cho 10 , chia số thập phân cho 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay