bảng nhân 7

13 165 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:54

Phßng GD & §T ViÖt Tr× Trêng TiÓu häc To¸n GV: TrÇn ThÞ B×nh KIỂM TRA BÀI CŨ Đặt tính tính 47 : 47 4 11 07 26 : 26 25 84 : 84 21 04 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Toán: 7x1= 7 x = + = 14 x = + + = 21 x = 21 +7 = 28 7x1=7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7x1 = 7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7x1 = 7x2 = x = 21 7x4 = x = 35 7x6 = x = 49 7x8 = x = 63 x 10 = 7x1 = 7x2 = 7x3 = 7x4 = 7x5 = 7x6 = 7x7 = 7x8 = 7x9 = x 10 = 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x = = = = = = = = = = x x x x x x x x x x = = = = = = = = = = Bài 1- Tính nhẩm: x = 21 x = 35 x = 49 x = 56 x = 42 x = 28 x = 14 x 10 = 70 x = 63 7x1= 0x7= 7x0= Bài 2: Một tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có tất ngày ? Bài giải: Bốn tuần lễ có số ngày là: x = 28 (ngày) Đáp số 28 ngày Bài 3: Đếm thêm viết số thích hợp vào ô trống: 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Toán: [...]...Bài 2: Một tuần lễ có 7 ngày Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày ? Bài giải: Bốn tuần lễ có số ngày là: 7 x 4 = 28 (ngày) Đáp số 28 ngày Bài 3: Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Toán:
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng nhân 7 , bảng nhân 7 , bảng nhân 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay