bai 2 tin 11

14 179 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:53

TIN HC LP 11 Chng 1: Mt s khỏi nim v lp trỡnh v ngụn ng lp trỡnh Bi 2: CC THNH PHN C BN CA NGễN NG LP TRèNH CC THNH PHN C BN Mi ngụn ng lp trỡnh cú thnh phn c bn l Bng ch cỏi, cỳ phỏp v ng ngha Hãy cho biết tiếng Việt gồm chữ nào? Các chữ thờng hoa: aăâbcdđeêghiklm noôơpqrstu vxy Các dấu ` ~ a BNG CH CI tập hợp kí tự đợc dùng để viết chơng trình Ví dụ: Bảng chữ pascal gồm Các chữ (thờng hoa): abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcd ef ghi jkl mnopq r s tu vwxyz Các chữ số: Các kí tự đặc biệt: + - * / = < > [ ] ; # ^ $ @ & ( ) { } : dấu cách _ (dấu gạch dới) , a BNG CH CI (tip theo) Các ngôn ngữ lập trình khác Các ngôn ngữ lập trình có khác bảng chữ khácvề bảng chữ có khác so Ví dụ: Bảng chữ cáicái ngôn ngữ c/c++ ? số kí tự với PASCAL có bổkhông sung thêm nh: \ ! ? % | Không đợc phép dùng kí tự kí tự quy định bảng chữ viết chơng trình b Cú pháp Là quy tắc để viết chơng trình, gồm quy định viết từ tổ hợp từ ngôn ngữ Dựa vào cú pháp mà ch ngời lập trình Nếu ơng trình dịch biết Hãy tham gia tổ hợp trò chơi sau: kí tự bảng chữ hợp lệ, Vì nhờ mô tả xác thuật toán để máy thực Không nên c Ngữ nghĩa xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh Ví dụ: Xác định ý nghĩa kí tự + biểu thức sau: A+B A+B Với A, B : số nguyên Với A, B : số thc Kí tự A+B phép cộng hai số thực Kí tự A+B phép cộng hai số nguyên Ngữ nghĩa xác định tính chất thuộc tính tổ hợp kí tự tạo thành dòng lệnh ch ơng trình 2 Một số khái niệm a Tên Dùng để xác định đối tợng chơng trình Tên đặt theo quy tắc ngôn ngữ lập trình chơng trình dịch cụ thể Turbo Pascal C++ - Tên dãy liên tiếp kí tự gồm: chữ cái, chữ số, dấu gạch dới - Độ dài tên 127 kí tự - Độ dài tên tuỳ ý - Bắt đầu tên chữ dấu gạch dới - Có phân biệt chữ hoa - Không phân biệt chữ hoa thờng thờng Ví dụ: Baitap S X1 SO_LUONG _R2 PI Vớ d Phõn bit Tờn ỳng/sai Kiem tra ỳng TRUE Tongso_lop11A Baitap5 12_con_giap TấN SAI TấN NG Baitap5 Tongso_lop11A Kiem tra TRUE 12_con_giap ỳng Nhiu ngôn ngữ lập trình phân biệt ba loại tên: Tên dành riêng (Từ khoá): tên đợc ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa xác định mà không đợc dùng với ý nghĩa khác Tên chuẩn: dùng với ý nghĩa xác định đợc quy định th viện ngôn ngữ lập trình, nhng ngời lập trình khai báo dùng với ý nghĩa khác Tên ngời lập trình đặt: sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định cách khai báo trớc sử dụng Ví dụ: Loại tên Pascal Tên dành riêng PROGRAM, USE, BEGIN, END Tên chuẩn BYTE, REAL, ABS Tên ngời lập trình đặt C/ C++ VAR, MAIN, INCLUDE, VOID, WHILE, IF COUT, CLRSCR, CIN BAITAP, A, X1, CHUVI, SO_LUONG, b Hằng biến Hằng đại lợng có giá trị không thay đổi trình thực Bài trình toán: chơng Tính chu vi (CV), diện tích (S) hình tròn với bán kính - Hằng số học số nguyên số thực (du phy tnh hay du ph y (R) đợc đa vào từ bàn phím ng) - Hằng Hãy lôgic TRUE FALSE xácgiá trị định - Hằng xâu làđại chuỗil ợng kí tự bất có kì, viết đặt cặp dấu nháy toán Loại Pascal Ví dụ: Đại trên? Hằng số học Hằng lôgic Hằng xâu C/ C++ l ợng có giá Đại l ợng có giá đổi trị thay đổi 0trị không -8 +15 2.5 5.0 -12.79 +6.8 0.2 -2.259E02 Pi=3.14 1.7E-3 R, CV, S TRUE Tin hoc 12345 FALSE Tin hoc 12345 Biến đại lợng đợc đặt tên, dùng để lu trữ giá trị giá trị đợc thay đổi trình thực chơng trình Trong ví dụ trên: CV, R S biến Tên biến mang giá trị biến thời điểm thực ch ơng trình c Chú thích - Các đoạn thích đặt chơng trình nguồn giúp ngời đọc dễ dàng nhận biết ý nghĩa chơng trình - Chú thích không làm ảnh h ởng đến nội dung chơng trình nguồn đợc chơng trình dịch bỏ qua - Trong Pascal, thích đợc đặt cặp dấu { } (* *) - Trong C++, thích đợc đặt cặp dấu /* */ Program VD1; uses crt; { khai bao thu vien} BEGIN { bat dau ct} {in TB man hinh} Write( Xin chao cac ban lop 11); readln; END Ghi nhớ! Các thành phần ngôn ngữ lập trình: - Bộ chữ - Cú pháp - Ngữ nghĩa Các khái niệm ngôn ngữ lập trình: - Tên: + Tên dành riêng (Từ khoá) + Tên chuẩn + Tên ngời dùng đặt - Các đại lợng: + Hằng + Biến - Chú thích [...]... đợc đặt giữa cặp dấu { } hoặc (* *) - Trong C++, chú thích đợc đặt giữa cặp dấu /* và */ Program VD1; uses crt; { khai bao thu vien} BEGIN { bat dau ct} {in TB ra man hinh} Write( Xin chao cac ban lop 11) ; readln; END Ghi nhớ! Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: - Bộ chữ cái - Cú pháp - Ngữ nghĩa Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình: - Tên: + Tên dành riêng (Từ khoá) + Tên chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 2 tin 11 , bai 2 tin 11 , bai 2 tin 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay