1302398547126 GADT lop 3 nhung

10 134 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:52

Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 Tin học: Kiểm tra cũ Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 39: Sao chép màu từ màu có sẵn * Các bớc tô màu: - Kích chọn công cụ hộp công cụ - Kích chọn màu hộp màu - Kích chuột vào bên hình cần tô màu Công cụ tô màu Công cụ chép màu 1 Chọn công cụ chép màu hộp công cụ Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần chép Chọn công cụ tô màu Nháy chuột lên phần hình cần tô màu vừa chép Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 39: Sao chép màu từ màu có sẵn * Các bớc chép màu từ màu có sẵn: Bớc 1: Chọn công cụ chép màu hộp công cụ Bớc 2: Nháy chuột lên phần hình có màu cần chép Bớc 3: Chọn công cụ tô màu Bớc 4: Nháy chuột vào bên hình cần tô màu vừa chép Hôm em học gì? Nêu bớc chép màu từ màu có sẵn? Sao chép màu từ màu có sẵn - Bớc 1: Chọn công cụ chép màu hộp công cụ - Bớc 2: Nháy chuột lên phần hình có màu cần chép - Bớc 3: Kích chọn công cụ tô màu - Bớc 4: Nháy chuột vào bên hình cần tô màu vừa chép Xin trân trọng cảm ơn !
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302398547126 GADT lop 3 nhung , 1302398547126 GADT lop 3 nhung , 1302398547126 GADT lop 3 nhung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay