1302398490486 GA binh lop 3

4 133 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:52

Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007 Tin học Kiểm tra cũ: - Kể tên phím hàng phím số từ trái sang phải? ! @ # $ % ^ & * ( ) - Hàng phím làm mốc cho việc đặt tay gõ phím? Hàng phím sở hàng phím làm mốc cho việc đặt tay gõ phím Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007 Tin học Tiết 19: Tập gõ phím hàng phím số Hàng phím số Khu vực số Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007 Tin học Tiết 19: Tập gõ phím hàng phím số Nguyên tắc gõ phím hàng phím số ! @ # $ % ^ & * ( )
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302398490486 GA binh lop 3 , 1302398490486 GA binh lop 3 , 1302398490486 GA binh lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay