1302397103986 bai 19

20 151 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:52

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tự nhiên Xã hội Bài 19: Các hệ gia đình Thảo luận nhóm đôi Câu 1: Gia đình bạn có người? Đó ai? Câu 2: Trong gia đình bạn, người nhiều tuổi nhất? Ai người tuổi nhất? Bạn cần biết: Trong gia đình, thường có lớp người lứa tuổi khác chung sống Đó hệ khác Quan sát tranh thảo luận nhóm Câu 1: Gia đình bạn Minh có ai? Câu 2: Thế hệ thứ gia đình bạn Minh ai? Câu 3: Bố mẹ bạn Minh hệ thứ gia đình bạn Minh? Câu 4: Minh em Minh hệ thứ gia đình bạn Minh? Câu 5: Gia đình bạn Minh gia đình có hệ? Gia đình bạn Minh Quan sát tranh thảo luận nhóm Câu 1: Gia đình bạn Lan có ai? Câu 2: Bố mẹ bạn Lan hệ thứ gia đình bạn Lan? Câu 3: Lan em Lan hệ thứ gia đình bạn Lan? Câu 4: Gia đình bạn Lan gia đình có hệ? Gia đình bạn Lan Gia đình gọi gia đình có ba hệ? Gia đình có ba hệ gia đình có ba lớp người chung sống ( thường gồm ông bà, bố mẹ con) Gia đình gọi gia đình có hai hệ? Gia đình có hai hệ gia đình có hai lớp người chung sống (thường gồm bố mẹ con) Những gia đình chưa có con, có hai vợ chồng chung sống gọi gia đình có hệ? Những gia đình chưa có mà có hai vợ chồng chung sống gọi gia đình có hệ Gia đình có ba hệ gia đình có ba lớp ngư ời chung sống ( thường gồm ông bà, bố mẹ con) Gia đình có hai hệ gia đình có hai lớp ngư ời chung sống ( thường gồm bố mẹ ) Những gia đình chưa có mà có hai vợ chồng chung sống gọi gia đình có hệ Kết luận Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia đình ba hệ, có gia đình hai hệ Cũng có gia đình có hệ Giới thiệu gia đình Mời bạn đến thăm nhà Gia đình có hai hệ Gia đình có hai hệ Gia đình có hệ Gia đình có ba hệ Gia đình có bốn hệ Gia đình có hai hệ Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tự nhiên Xã hội Bài 19: Các hệ gia đình Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia đình ba hệ có gia đình hai hệ Cũng có gia đình có hệ [...]... nhà tôi Gia đình có hai thế hệ Gia đình có hai thế hệ Gia đình có một thế hệ Gia đình có ba thế hệ Gia đình có bốn thế hệ Gia đình có hai thế hệ Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tự nhiên và Xã hội Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình ba thế hệ có những gia đình hai thế hệ Cũng có gia đình chỉ có một thế hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: 1302397103986 bai 19 , 1302397103986 bai 19 , 1302397103986 bai 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay