luyện tập về tính diện tích

10 130 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:50

Toán Kiểm tra cũ: b a a S=axb S=axa Em nêu cách tính diện tích hình chữ nhật hình vuông? toán toán Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên? Em thảo luận tìm cách tính diện tích mảnh đất trên? 20m 20m 40,1m 25m 25m 20m 20m toán 20m Q A P 20m G B H 40,1m D 25 m C K 25 m E 20m M 20m N toán E 20m A G 20m K B H 40,1m D 25 m M N 25 m C 20m Q 20m P toán 20m E G 20m A B H K 40,1m D 25 m M N 25 m 20m E 20m A Q G 20m K B H 20m Hình P C S E 20m G T 20m A K B H 40,1m D 25 m M N 25 m 20m Q 20m Hình P C 40,1m D 25 m M 25 m N C 20m V Q 20m P Hình U toán E 20m Bài giải Độ dài cạnh DC là: 25 + 20 + 25 = 70 (m) A G 20m K Diện tích hình chữ nhật ABCD là: B H 40,1m 70 x 40,1 = 2807 (m2) Diện tích hai hình vuông EGHK 25 m MNPQ là: D M N 20 x 20 x = 800 (m2) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 25 m 20m Q 20m P C toán Luyn Bài 1: Một ruộng có kích thư ớc hình bên: 40m 30m Tính diện tích ruộng đó? 40m 60,5m toán Luyn Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước hình bên: Tính diện tích mảnh đất đó? 50m 40,5m 20,5m toán - Chia hình cho thành hình học Tính diện tích hình Tính tổng diện tích hình
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập về tính diện tích , luyện tập về tính diện tích , luyện tập về tính diện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay