luyện tập tiết 2

3 127 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:50

Thø ngµy th¸ng n¨m 2007 To¸n TiÕt : LuyÖn tËp Thø ngµy th¸ng n¨m 2007 To¸n TiÕt : LuyÖn tËp = 5giê 65phót x3 = 15 giê 195phót 15giê 195phót = 18giê 15phót = 9giê 120phót + giê 75phót = 15giê 195 = 11phót 56 gi©y : = 2phót 59 gi©y Bµi 4: ViÕt dÊu thÝch hîp vµo « trèng 4,5 giê …> giê giê 16 – 1giê 25phót … giê 17 x 26 giê 25 : ……… giê 40 + giê 45phót
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập tiết 2 , luyện tập tiết 2 , luyện tập tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay