luyện tập diện tích hình tròn

8 142 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:50

Bài cũ: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Hãy nêu quy tắc tính diện tích hình tròn Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính nhân với số 3,14 S = r x r x 3,14 (S diện tích hình tròn, r bán kính) Bài 3: Tính diện tích hình tròn có bán kính 45 cm 45 cm Bài giải Diện tích hình tròn là: 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2) Đáp số : 6358,5 cm2 Tính Hãy dù diệnng tích cônghình thứctrò tính n có bán diệ kính n tích r: hình tròn để tính S = r x r x 3,14 a) r = cm b) r = 0,35 dm S = x xS3,14 = 0,35 x 0,35 x 3,14 2 = 113,04 cm = 0,38465 dm Bài 2: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm Bài giải Bán kính hình tròn là: 6,28 : 3,14 : = 1(cm) Diện tích hình tròn là: x x 3,14 = 3,14 (cm2) Đáp số: 3,14 cm2 Bài 3: Miệng giếng nước hình tròn có bán kính 0,7m Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng Tính diện tích thành giếng Bài giải Diện tích miệng giếng là: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m2) Bán kính hình tròn có tính thành giếng là: 0,7 + 0,3 = 1(m) Diện tích hình tròn có tính thành giếng là: x 1x3,14 = 3,14 (m2) Diện tích thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2) Đáp số: 1,6014 m2 “Chúc bạn học tốt” “Chúc quý thầy, cô: dồi sức khỏe, năm đầy hạnh phúc!”
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập diện tích hình tròn , luyện tập diện tích hình tròn , luyện tập diện tích hình tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay