luyện tập chung

6 122 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:50

Toán Tiết 54: Luyện tập chung Bài 1:Tính a) 605,26 + 217,3 b) 800,56 384,48 605,26 800,56 621,73 626,99 + + 384,48 416,08 c)16,39 + 5,25 10,3 21,64 - 10,3 = 11,34 = Bài 2: Tìm x a) X - 5,2 = 1,9 + 3,8 X - 5,2 = 5,7 X = 5,7 + 5,2 X = 10,9 b) X + 2,7 = 8.7 + 4,9 X + 2,7 = 13,6 X = 13,6 2,7 X = 70,9 Bài 3: Tính cách thuận tiện a)12,45 + 6,98 + 7,55 = ( 12,45 + 7,55 ) + 6,98 = 20,00 + 6,98 = 26,98 b)42,37 28,73 - 11,27 = 42,37 ( 28,73 + 11,27) = 42,37 - 40 = 2,37 Bài 4: Bài giải: Quãng đường người xe đạp thứ hai là: 13,25 1,5 = 11,75 (km) Quãng đường người xe đạp hai đầu là: 13,25 + 11,75 = 25 ( km) Quãng đường người xe đạp thứ ba là: 36 25 = 11 ( km) Đáp số: 11km Bài 5: Giải toán Bài giải Tóm tắt 4,7 = T S + T S ,5 = T S + ST2 Số thứ là: 4,7 = 3,3 Số thứ hai là: = T S + ST1 + ST 5,5 3,3 = 2,2 ? ó đ ố s i ỗ m Tìm Số thứ là: 4,7 2,2 = 2,5 Đáp số 2,5; 2,2; 3,3
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập chung , luyện tập chung , luyện tập chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay