Lets learn some more p1

10 128 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:50

She can sing a song She can’t dance • She can sing a song She can’t dance • He can swim He can’t fly a kite Can not = Can’t Exercise 1: §iÒn tõ thÝch hîp vµo « trèng He ’’ a book canfly a kite He can’t ’’ read She can with a yoyo She can’t’ aclimb tree play I can’ use chopstick can’t a magic trick I ’ Exercise 2: XÕp tõ thµnh c©u He cancan swim He can’t draw./ he / swim/ / can’t / he / draw Ibaseball can play/ Ibaseball I can’t dance/ can /I / play / can’t / dance She /can English / She speak/ can’t English She/ speak can’t / can write/ write the alphabet /the / alphabet /
- Xem thêm -

Xem thêm: Lets learn some more p1 , Lets learn some more p1 , Lets learn some more p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay