Lets learn

15 153 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:49

• What can he do? He can ride a bicycle • What can she do? She can play with ayoyo Exercise 1: §iÒn tõ thÝch hîp vµo « trèng climb a tree What can he do? He can ….… 1……… hit a ball can she do? She can… 2.What … he do? He can draw 3.What can …… a picture Exercise 2: • What can he do? He can ride a bicycle • What can she do? She can play with a yoyo • What can he do? He can drawa picture
- Xem thêm -

Xem thêm: Lets learn , Lets learn , Lets learn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay