Lets learn mẫu 2ppt

20 151 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:49

Look at me! I can a magic trick Look at her! She can ride a pony Look at him! He can speak English Look at me him her I He She can sing a song Exercise 1: §iÒn tõ thÝch hîp vµo « trèng me I can … use chopsticks Look at …… him he can ……….English speak Look at …… her she can … a magic trick Look at … Exercise 2: XÕp tõ thµnh c©u He chopsticks can use /chopsticks he / use / can / she alphabet can write / canthe / the alphabet / she / write/ I can / song sing / can a song / a / sing /
- Xem thêm -

Xem thêm: Lets learn mẫu 2ppt , Lets learn mẫu 2ppt , Lets learn mẫu 2ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay