giải toán về tỉ số phần trăm

10 154 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:48

Kiểm tra Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm nào? Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm sau: -Tìm thương hai số -Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5% Tính số học sinh nữ trư ờng Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường tất số học sinh trường, 100% số học sinh toàn trường 800 em Ta có: 1% số học sinh toàn trường là: 800 : 100 = ( học sinh ) Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là: x 52,5 = 420 ( học sinh ) Hai bước tính viết gộp thành: 800 : 100 x 52,5 = 420 Hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420 Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) Muốn tìm 52,5 % 800 ta làm nào? Muốn tìm 52,5 % 800 ta lấy 800 chia cho 100 nhân với 52,5 lấy 800 nhân với 52,5 chia cho 100 Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Bài toán: Lãi suất tiết kiệm 0,5% tháng Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng Tính số tiền lãi sau tháng Bài giải Số tiền lãi sau tháng là: 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 ( đồng ) Đáp số: 5000 đồng Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Luyện tập Bài 2: SGK ( trang 77) Tóm tắt Lãi suất: 0,5% tháng Gửi: 000 000 đồng Sau tháng tiền gửi + tiền lãi có đồng ? Bài giải Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau tháng là: 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000 ( đồng ) Tổng số tiền gửi số tiền lãi sau tháng là: 000 000 + 25 000 = 025 000 ( đồng ) Đáp số: 025 000 đồng Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Luyện tập Bài 1: SGK (Trang 77) Nhóm Tóm tắt Cách 1: Có: 32 học sinh - Học sinh 10 tuổi chiếm 75% - Học sinh 11 tuổi em? Bài giải Số học sinh 10 tuổi là: 32 x 75 : 100 = 24 ( học sinh ) Số học sinh 11 tuổi là: 32 - 24 = ( học sinh ) Đáp số: học sinh Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Luyện tập Bài 1:SGK (Trang 77) Nhóm Tóm tắt Có: 32 học sinh - Học sinh 10 tuổi chiếm 75% - Học sinh 11 tuổi em? Bài giải Cách 2: Số học sinh 11 tuổi chiếm số phần trăm là: 100% - 75% = 25% Số học sinh 11 tuổi lớp học là: 32 x 25 : 100 = ( học sinh ) Đáp số: học sinh Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Luyện tập Bài 3:SGK (Trang 77) nhóm Tóm tắt 345 m vải Cách 1: - May quần chiếm 40% - May áo mét vải ? Bài giải Số vải may quần là: 345 x 40 : 100 = 138 ( m ) Số vải may áo là: 345 - 138 = 207 ( m ) Đáp số: 207 mét Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Luyện tập Bài 3:SGK (Trang 77) nhóm Tóm tắt 345 m vải - May quần chiếm 40% - May áo mét vải ? Bài giải Cách 2: Số vải may áo chiếm số phần trăm là: 100% - 40% = 60% Số vải may áo là: 345 x 60 : 100 = 207 ( m ) Đáp số: 207 mét Tiết 77: Giải toán tỉ số phần trăm ( ) Củng cố: 10% 300 là: A B B 30 30 C 0,3
- Xem thêm -

Xem thêm: giải toán về tỉ số phần trăm , giải toán về tỉ số phần trăm , giải toán về tỉ số phần trăm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay