định dạng đoạn văn bản mãu 2

10 148 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:48

CÂU Nót lƯnh dïng ®Ĩ: A C¨n th¼ng lỊ ph¶i B C¨n gi÷a C T¨ng møc thơt lỊ tr¸i D C¨n th¼ng hai lỊ CÂU Em h·y ®iỊn vµo dÊu ba chÊm sau ®©y: Nót dïng ®Ĩ ®Þnh d¹ng kiĨu ch÷ Đậm Nót Nghiêng dïng ®Ĩ ®Þnh d¹ng kiĨu ch÷ Nót Gạch chân dïng ®Ĩ ®Þnh d¹ng kiĨu ch÷ CÂU H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt A §Ĩ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n em Sư dơng lƯnh Format → Paragraph B §Ĩ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n em nháy nút công cụ đònh dạng CC.§¸p ¸n A, B ®Ịu ®óng D §¸p ¸n A, B ®Ịu sai CÂU Thø t­, Ngµy 27 th¸ng n¨m 2008 Thø t­, Ngµy 27 th¸ng n¨m 2008 Nhãm Nhãm Thø t­, Ngµy 27 th¸ng n¨m 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: định dạng đoạn văn bản mãu 2 , định dạng đoạn văn bản mãu 2 , định dạng đoạn văn bản mãu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay