diện tích hình vuông

5 140 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:47

TIẾT 143 : DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG A B C D Hình vuông ABCD có mây ô vuông ? Hình vuông ABCD có ô vuông Nêu cách tính số lượng ô vông hình vuông ABCD Số lượng ô vuông 3x3=9 (ô) Mỗi ô vuông có diện tích cm2? 1x1=1(cm2) Vậy diện tích hình vuông ABCD x = 9 … ô vuông =…… ( cm2) LUYỆN TẬP THỰC HÀNH Cạnh Chu vi Diện tích 3cm 5cm 3x4=12(cm) 5x4=20(cm) 3x3=9(cm2) 5x5=25(cm2) 10cm 10x4=40(cm) 10x10=100(cm2) Một tờ giấy có cạnh 80 mm Tính diện tích tờ giấy theo xăng-ti-mét vuông HƯỚNG DẪN Số đo cạnh tờ giấy tính theo đơn vị ? (mm) Đổi 80mm = 8cm Diện tích tờ giấy hình vuông : 8x8 = 64 (cm2) Đáp số: 64 cm2 Một hình vuông có chu vi 20 cm ính diện tích hình vuông Bài giải : Bài toán cho ? Nêu cách tính diện tích Số đo cạnh hình vuông : 20 : = (cm) Diện tích hình vuông : x = 25 (cm2) Đáp số : 25 cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: diện tích hình vuông , diện tích hình vuông , diện tích hình vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay