quôc ca việt nam

19 167 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

ÂM NHẠC LỚP QUỐC CA VIỆT NAM 1– Khuông nhạc khoá Son KHUÔNG NHẠC CÓ DÒNG KHE Tính từ lên Khe Khe Khe Khe Dòng Dòng Dòng Dòng Dòng - Vị trí nốt khuông nhạc Có nốt :ĐÔ ,RÊ, MI, PHA, SON, LA, SI ĐÔ RÊ MI PHA SON LA SI 3- Tên gọi nốt khuông nhạc Đô Rê Mi Pha Son La Si TẬP ĐỌC CAO ĐỘ CÁC NỐT Nghe nhận cao độ nốt NỐT: HÌNH NỐT VÀ KÍ HiỆU NỐT TRẮNG DẤU LẶNG (NGƯNG, NGHỈ) NỐT ĐEN NỐT MÓC ĐƠN NỐT MÓC KÉP TRƯỜNG ĐỘ (ĐỘ NGÂN DÀI CỦA NỐT) = = = TẬP ĐỌC CAO ĐỘ (5 ÂM) BÀI TẬP TiẾT TẤU BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP TẬP ĐỌC NHẠC (GHÉP TRƯỜNG ĐỘ VÀ CAO ĐỘ) 1- Nhận biết câu nhạc hát ? Trả lời: 2- Nhận biết câu nhạc hát ? Trả lời: 3- Nhận biết câu nhạc hát ? Trả lời: [...]...BÀI TẬP 3 BÀI TẬP 4 TẬP ĐỌC NHẠC (GHÉP TRƯỜNG ĐỘ VÀ CAO ĐỘ) 1- Nhận biết câu nhạc trong bài hát nào ? Trả lời: 2- Nhận biết câu nhạc trong bài hát nào ? Trả lời: 3- Nhận biết câu nhạc trong bài hát nào ? Trả lời:
- Xem thêm -

Xem thêm: quôc ca việt nam , quôc ca việt nam , quôc ca việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay