ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KIẾN THỨC CHUNG THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016

23 820 27
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:46

SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAMKỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNG CHÍNH 2016CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNGI.CHUYÊN ĐỀ 1: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊCâu 1: Anh (chị) hãy cho biết Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong hệ thống chính trị?Đáp án: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổ chức trung tâm thực hiện quyền lực chính trị, là trụ cột của hệ thống chính trị, là bộ máy tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại.Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị?Đáp án:Thứ nhất, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhà nước ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân. Từ pháp luật, cơ chế, chính sách đến tổ chức và hoạt động của Nhà nước luôn quán triệt tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân mà cụ thể là quán triệt chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trong đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.Thứ hai, tính nhân dân của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước: Nhân dân với tư cách là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước thực hiện quyền lực Nhà nước với nhiều hình thức khác nhau. Hình thức cơ bản nhất là nhân dân thông qua bầu cử lập ra các cơ quan đại diện quyền lực, nhưtham gia góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, công chức Nhà nước của mình. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết dân tộc:Tính dân tộc của Nhà nước Việt Nam vừa là bản chất, vừa là truyền thống, vừa là nguồn gốc sức mạnh của Nhà nước. Ngày nay, tính dân tộc ấy lại được tăng cường và nâng cao nhờ khả năng kết hợp giữa tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc và tính thời đại. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân:Công dân có quyền tự do dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ trước Nhà nước. Pháp luật bảo đảm thực hiện trách nhiệm hai chiều giữa Nhà nước và công dân; quyền của công dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân là quyền của Nhà nước. Tính chất dân chủ rộng rãi của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:Dân chủ hóa đời sống Nhà nước và xã hội không chỉ là nhu cầu bức thiết của thời đại, mà còn là một đòi hỏi có tính nguyên tắc, nảy sinh từ bản chất dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Thứ ba, tính thời đại:Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị mở rộng hợp tác, giao lưu với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, các bên cùng có lợi; tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNG CHÍNH 2016 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG I CHUYÊN ĐỀ 1: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Câu 1: Anh (chị) cho biết Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí, vai trò hệ thống trị? Đáp án: - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quyền lực nhà nước thống nhất; có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa - Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân - Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo thống Trung ương - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trung tâm thực quyền lực trị, trụ cột hệ thống trị, máy tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, thực chức đối nội đối ngoại Câu 2: Anh (chị) trình bày chất Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hệ thống trị? Đáp án: Thứ nhất, chất giai cấp công nhân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Nhà nước ta đặt lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân - Từ pháp luật, chế, sách đến tổ chức hoạt động Nhà nước quán triệt tư tưởng, quan điểm giai cấp công nhân mà cụ thể quán triệt chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh thể đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam Thứ hai, tính nhân dân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước: Nhân dân với tư cách chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước thực quyền lực Nhà nước với nhiều hình thức khác Hình thức nhân dân thông qua bầu cử lập quan đại diện quyền lực, nhưtham gia góp ý kiến xây dựng sách, pháp luật Nhà nước, tham gia biểu Nhà nước trưng cầu ý dân; kiểm tra, giám sát hoạt động quan, công chức Nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung khối đại đoàn kết dân tộc: Tính dân tộc Nhà nước Việt Nam vừa chất, vừa truyền thống, vừa nguồn gốc sức mạnh Nhà nước Ngày nay, tính dân tộc lại tăng cường nâng cao nhờ khả kết hợp tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc tính thời đại - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ Nhà nước công dân: Công dân có quyền tự dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ trước Nhà nước Pháp luật bảo đảm thực trách nhiệm hai chiều Nhà nước công dân; quyền công dân nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước, nghĩa vụ công dân quyền Nhà nước - Tính chất dân chủ rộng rãi Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân chủ hóa đời sống Nhà nước xã hội không nhu cầu thiết thời đại, mà đòi hỏi có tính nguyên tắc, nảy sinh từ chất dân chủ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thứ ba, tính thời đại: Nhà nước Việt Nam thực sách hòa bình, hữu nghị mở rộng hợp tác, giao lưu với tất nước giới, không phân biệt chế độ trị- xã hội khác sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng, bên có lợi; tích cực ủng hộ góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Câu 3: Anh (chị) nêu khái niệm quyền lực trị? Tại nói quyền lực nhà nước phận quan trọng quyền lực trị? Đáp án: Khái niệm quyền lực trị: Quyền lực trị dạng quyền lực xã hội có giai cấp Đó quyền lực giai cấp, tập đoàn xã hội hay nhân dân điều kiện chủ nghĩa xã hội thể “khả giai cấp thực lợi ích khách quan mình” Quyền lực nhà nước phận quan trọng quyền lực trị vì: Quyền lực trị gắn liền với quyền lực nhà nước, phản ánh mức độ giành, giữ sử dụng quyền lực nhà nước tập đoàn người xã hội để bảo vệ lợi ích mình, chi phối tập đoàn khác Nói cách khác, quyền lực trị phản ánh mức độ thực lợi ích giai cấp, nhóm người định mối quan hệ với giai cấp hay nhóm người khác thông qua mức độ chi phối quyền lực nhà nước Câu 4: Anh (chị) phân tích đặc điểm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam? Đáp án: - Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước dân, dân dân: Nhà nước pháp quyền chất nhà nước đề cao pháp luật phải thừa nhận bảo đảm quyền làm chủ nhân dân Phát huy dân chủ hoạt động Nhà nước đòi hỏi tất yếu Nhà nước pháp quyền XHCN - Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tổ chức hoạt động sở Hiến pháp pháp luật, bảo vệ Hiến pháp pháp luật: Hiến pháp pháp luật Việt Nam phản ánh đường lối, chủ trương Đảng, thể ý chí nguyện vọng nhân dân, vậy, thước đo giá trị phổ biến xã hội cần phải trở thành công cụ để quản lý nhà nước - Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải phản ánh tính chất dân chủ mối quan hệ nhà nước với công dân xã hội, bảo vệ quyền người: Một nhà nước coi nhà nước pháp quyền đảm bảo quyền tự nhiên người, nhà nước dân chủ Nhà nước pháp quyền XHCN xây dựng thành công phát huy dân chủ XHCN với tư cách dân chủ cho đại đa số nhân dân lao động trấn áp bọn bóc lột - Trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực thi ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp: Sự thống quyền lực thể trước hết thống mục đích quyền lực: toàn quyền lực nhà nước thuộc nhân dân có nghĩa quan nhà nước dù làm nhiệm vụ lập pháp, hành pháp hay tư pháp quan thống nhân dân, để phục vụ bảo vệ cho lợi ích nhân dân Như vậy, quyền lực nhà nước thống phải thể tập trung quyền lực vào quan đại diện dân, trước hết quan đại diện cao Quốc hội để thống bảo vệ mục tiêu chung độc lập dân tộc lợi ích nhân dân, đất nước dân tộc, lên CNXH - Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam: Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt nam cách mạng Việt Nam nói chung việc xây dựng hoạt động Nhà nước nói riêng tất yếu khách quan Điều khẳng định qua vai trò lãnh đạo thiếu Đảng Cộng sản suốt trình tuyên truyền, đạo, tổ chức dẫn dắt dân tộc trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống đất nước lên xây dựng chủ nghĩa xã hội CHUYÊN ĐỀ 2: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Câu 1: Anh (chị) trình bày khái niệm công chức? Nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước, nhân dân; nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ nghĩa vụ cán bộ, công chức người đứng đầu theo quy định Luật cán bộ, công chức? Đáp án: Khái niệm công chức (Điều 4): Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân (Điều 8): a) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia b) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân c) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân d) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ (Điều 9): a) Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao b) Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước c) Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết quan, tổ chức, đơn vị d) Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao đ) Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định e) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Đối với công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị, việc thực nghĩa vụ trên, công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị phải thực nghĩa vụ sau (Điều 10): a) Chỉ đạo tổ chức thực nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị b) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ công chức c) Tổ chức thực biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chịu trách nhiệm việc để xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí quan, tổ chức, đơn vị d) Tổ chức thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hóa công sở quan, tổ chức, đơn vị đ) Giải kịp thời, pháp luật, theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị cá nhân, tổ chức e) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Câu 2: Anh (chị) phân biệt khác công chức với cán bộ, viên chức lao động hợp đồng theo quy định Luật cán bộ, công chức? Đáp án: a) Phân biệt với cán bộ: Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị– xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Ngoài ra, phạm vi cán bao gồm người bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị– xã hội Đây nhóm cán xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) Như công chức nhóm người tuyển dụng, bổ nhiệm cán nhóm người bầu làm việc theo nhiệm kỳ b) Phân biệt với viên chức: Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Đặc điểm việc làm viên chức không mang tính quyền lực công mà chủ yếu mang tính chuyên môn, nghề nghiệp Đây dấu hiệu để phân biệt nhóm viên chức với công chức c) Phân biệt công chức với lao động hợp đồng: Đây người tuyển vào làm việc theo chế hợp đồng quan, tổ chức Nhà nước, người Nhà nước thuê để làm việc cho Nhà nước nhà nước trả công Trong thực thi công việc giao, hành vi họ quy định điều chỉnh Bộ Luật lao động Câu 3: Anh (chị) trình bày quyền lợi cán bộ, công chức việc cán bộ, công chức không làm theo quy định Luật cán bộ, công chức? Đáp án: Quyền lợi cán bộ, công chức (Từ Điều 11 đến Điều 14): - Quyền lợi cán bộ, công chức xác định pháp luật sở thống nhất, bình đẳng, công khai Quyền lợi cán bộ, công chức cán bộ, công chức nhận từ Nhà nước nghĩa vụ Nhà nước phải thi hành - Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ - Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc khác theo quy định pháp luật - Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao - Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ - Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ - Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn giao, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội đất nước - Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật - Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải việc riêng theo quy định pháp luật lao động - Được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật; bị thương hy sinh thi hành công vụ xem xét hưởng chế độ, sách thương binh xem xét để công nhận liệt sĩ quyền khác theo quy định pháp luật Những việc cán bộ, công chức không làm (Từ Điều 18 đến Điều 20): - Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc tham gia đình công - Sử dụng tài sản Nhà nước nhân dân trái pháp luật - Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi - Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức - Không tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức - Ngoài việc không làm quy định trên, cán bộ,công chức không làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Câu 4: Anh (chị) nêu quy định việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ bí mật Nhà nước theo quy định Luật cán bộ, công chức? Đáp án: - Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ (Điều 18): Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc tham gia đình công Sử dụng tài sản Nhà nước nhân dân trái pháp luật Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức - Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến bí mật nhà nước (Điều 19): Cán bộ, công chức không tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, công chức làm việc ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thời hạn 05 năm, kể từ có định nghỉ hưu, việc, không làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân nước, tổ chức, cá nhân nước liên doanh với nước Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không làm sách người phải áp dụng quy định Điều Câu 5: Anh (chị) trình bày nguyên tắc thi hành công vụ cán bộ, công chức cho biết việc quản lý cán bộ, công chức phải dựa nguyên tắc theo quy định Luật cán công chức? Đáp án: - Các nguyên tắc thi hành công vụ cán bộ, công chức (Điều 3): Tuân thủ Hiến pháp pháp luật Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ - Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức (Điều 5): Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý Nhà nước Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm tiêu biên chế Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa phẩm chất trị, đạo đức lực thi hành công vụ Thực bình đẳng giới Câu 6: Anh (chị) trình bày đạo đức cán bộ, công chức; văn hóa giao tiếp công sở văn hóa giao tiếp với nhân dân cán bộ, công chức quy định theo Luật Cán bộ, công chức? Đáp án: - Đạo đức cán bộ, công chức (Điều 15): Cán bộ, công chức phải thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hoạt động công vụ - Văn hóa giao tiếp công sở cán bộ, công chức (Điều 16): Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan nhận xét, đánh giá; thực dân chủ đoàn kết nội Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho quan, tổ chức, đơn vị đồng nghiệp - Văn hóa giao tiếp với nhân dân cán bộ, công chức (Điều 17): Cán bộ, công chức phải gần gủi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Cán bộ, công chức không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân thi hành công vụ Câu 7: Anh (chị) cho biết tuyển dụng công chức, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức nguyên tắc tuyển dụng công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức? Đáp án: - Căn tuyển dụng công chức (Điều 35): Việc tuyển dụng công chức phải vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm tiêu biên chế - Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức (Điều 36): Người có đủ điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đăng ký dự tuyển công chức: a) Có quốc tịch quốc tịch Việt Nam; b) Đủ 18 tuổi trở lên; c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; d) Có văn bằng, chứng phù hợp; đ) Có phẩm chất trị, đạo đức tốt; e) Đủ sức khoẻ để thực nhiệm vụ; g) Các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí dự tuyển Những người sau không đăng ký dự tuyển công chức: a) Không cư trú Việt Nam; b) Mất bị hạn chế lực hành vi dân sự; c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành chấp hành xong án, định hình Tòa án mà chưa xóa án tích; bị áp dụng biện pháp xử lý hành đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục - Nguyên tắc tuyển dụng công chức (Điều 38): Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan pháp luật Bảo đảm tính cạnh tranh 3 Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số Câu 8: Anh (chị) trình bày ngạch công chức công chức phân loại theo ngạch nào? Nếu trúng tuyển kỳ thi công chức đợt này, anh (chị) xếp vào loại gì? Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức phải đảm bảo điều theo quy định Luật Cán bộ, công chức? Đáp án: Ngạch công chức bao gồm (Khoản 1, Điều 42): a) Chuyên viên cao cấp tương đương b) Chuyên viên tương đương c) Chuyên viên tương đương d) Cán tương đương đ) Nhân viên Công chức phân loại theo ngạch sau: - Loại A gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương - Loại B gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương - Loại C gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương - Loại D gồm người bổ nhiệm vào ngạch cán tương đương ngạch nhân viên - Nếu trúng tuyển kỳ thi công chức đợt xếp vào loại C Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm điều kiện sau (Khoản 2, Điều 42): a) Người bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch b) Việc bổ nhiệm vào ngạch phải thẩm quyền bảo đảm cấu công chức quan, tổ chức, đơn vị Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức thực trường hợp sau (Khoản 3, Điều 42): a) Người tuyển dụng hoàn thành chế độ tập b) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch c) Công chức chuyển sang ngạch tương đương Câu 9: Anh (chị) trình bày mục đích đánh giá công chức, nội dung đánh giá công chức, trách nhiệm đánh giá công chức có mức phân loại đánh giá công chức, gồm mức theo quy định Luật Cán bộ, công chức? Đáp án: Mục đích đánh giá công chức (Điều 55): Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách công chức Công chức đánh giá theo nội dung sau (Điều 56): a) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước b) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ d) Tiến độ kết thực nhiệm vụ đ) Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; e) Thái độ phục vụ nhân dân Ngoài quy định trên, công chức lãnh đạo, quản lý đánh giá theo nội dung sau đây: - Kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý - Năng lực lãnh đạo, quản lý - Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức * Việc đánh giá công chức thực hàng năm, trước bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái * Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức Có 04 mức phân loại đánh giá công chức gồm mức sau: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ c) Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực d) Không hoàn thành nhiệm vụ Câu 10: Anh (chị) cho biết hình thức kỷ luật cán quy định nào? Đáp án: Cán vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau (Điều 78): a) Khiển trách b) Cảnh cáo c) Cách chức d) Bãi nhiệm Việc cách chức áp dụng cán phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 3 Cán phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên giữ chức vụ bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không hưởng án treo đương nhiên bị việc Việc áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán thực theo quy định pháp luật, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị- xã hội văn quan, tổ chức có thẩm quyền Câu 11: Anh (chị) cho biết hình thức kỷ luật công chức quy định nào? Đáp án: Công chức vi phạm quy định Luật Cán bộ, công chức quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau (Điều 79): a) Khiển trách b) Cảnh cáo c) Hạ bậc lương d) Giáng chức đ) Cách chức e) Buộc việc Việc giáng chức, cách chức áp dụng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không hưởng án treo đương nhiên bị buộc việc kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên giữ chức vụ bổ nhiệm Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức Câu 12: Anh (chị) cho biết hình thức kỷ luật cán bộ, công chức? So sánh khác hình thức kỷ luật cán công chức? Đáp án: Có 04 hành thức kỷ luật cán bộ, là: a) Khiển trách b) Cảnh cáo c) Cách chức d) Bãi nhiệm Có 06 hành thức kỷ luật công chức, là: a) Khiển trách b) Cảnh cáo c) Hạ bậc lương d) Giáng chức đ) Cách chức e) Buộc việc Sự khác hình thức kỷ luật cán công chức, là: - Đối với cán có 04 hình thức kỷ luật, công chức có 06 hình thức kỷ luật - Đối với cán việc cách chức áp dụng cho người phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ; công chức việc giáng chức, cách chức áp dụng cho người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Đối với cán phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên giữ chức vụ bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không hưởng án treo đương nhiên bị việc Đối với công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên giữ chức vụ bổ nhiệm; trường hợp công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không hưởng án treo đương nhiên bị buộc việc kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật - Đối với cán việc áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán thực theo quy định pháp luật, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị- xã hội văn quan, tổ chức có thẩm quyền Đối với công chức việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức thực theo quy định Chính phủ Câu 13: Anh, chị cho biết Luật cán bộ, công chức quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật? Đáp án: Thời hiệu xử lý kỷ luật thời hạn Luật quy định mà hết thời hạn cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật (Điều 80) Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm Thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức khoảng thời gian từ phát hành vi vi phạm kỷ luật cán bộ, công chức đến có định xử lý kỷ luật quan, tổ chức có thẩm quyền Thời hạn xử lý kỷ luật không 02 tháng; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lý kỷ luật kéo dài tối đa không 04 tháng Trường hợp cá nhân bị khởi tố, truy tố có định đưa xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, sau có định đình điều tra đình vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật bị xử lý kỷ luật; thời hạn 03 ngày, kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định hồ sơ vụ việc cho quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật III CHUYÊN ĐỀ 3: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Câu 1: Anh (chị) cho biết mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Đáp án: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển đất nước Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí thời gian kinh phí doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế việc tuân thủ thủ tục hành Xây dựng hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới sở thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành Chính phủ quan hành nhà nước Bảo đảm thực thực tế quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc, đất nước Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước Câu 2: Anh (chị) cho biết nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Đáp án: Cải cách thể chế Cải cách thủ tục hành Cải cách tổ chức máy hành nhà nước Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài công Hiện đại hóa hành Câu 3: Anh (chị) nêu tóm tắt nội dung giải pháp thực Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Trả lời: Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ đề giải pháp, nội dung sau: Tăng cường công tác đạo việc thực cải cách hành từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hình thức phù hợp, có hiệu Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quyền địa phương cấp Đồng thời, có chế độ, sách hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác cải cách hành cấp Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực cải cách hành để có giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành Phát triển đồng song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp dịch vụ công, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cải cách hành giám sát chất lượng thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức Đảm bảo kinh phí cho việc thực Chương trình Cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức, viên chức thực công vụ có chất lượng hiệu cao Câu 4: Anh (chị) cho biết mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn (2016- 2020) theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Đáp án: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới sở thông suốt, sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu Thủ tục hành cải cách bản, mức độ hài lòng nhân dân doanh nghiệp thủ tục hành đạt mức 80% vào năm 2020 Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; 100% quan hành nhà nước có cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm Chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cải cách bản; thực thang, bảng lương chế độ phụ cấp mới; đến năm 2020 đạt mục tiêu quy định Điểm h Khoản Điều Nghị 30c Chính phủ 6 Sự hài lòng cá nhân dịch vụ đơn vị nghiệp công cung cấp lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức 80% vào năm 2020; hài lòng người dân doanh nghiệp phục vụ quan hành nhà nước đạt mức 80% vào năm 2020 Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin- tuyên truyền hoạt động quan hành nhà nước đạt mục tiêu quy định điểm a khoản Điều Nghị định Câu 5: Trong chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011–2020 (được ban hành Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ), nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành Bằng hiểu biết mình, anh (chị) nêu vai trò, ý nghĩa thủ tục hành nhà nước xã hội Cho ví dụ để minh họa Đáp án: Khái niệm thủ tục hành chính: Thủ tục hành quy định cụ thể trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền quan để giải công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao Vai trò thủ tục hành chính: a) Vai trò chung: - Thủ tục hành có vai trò quan trọng đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đời sống nhân dân - Thông qua thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức thực quyền lợi, nghĩa vụ mình; đồng thời, quan hành nhà nước thực chức quản lý nhà nước b) Vai trò cụ thể: - Thủ tục hành đảm bảo cho quy định định hành thực cách thuận lợi, thống nhất, làm cho tính nghiêm minh pháp luật nâng cao - Thủ tục hành góp phần xây dựng hiệu làm việc quan, tổ chức; sở để xác định trách nhiệm công việc giao; đảm bảo công việc tiến hành trôi chảy, có kiểm soát - Làm giảm phiền hà, cửa quyền, tùy tiện; giúp công việc giải nhanh hơn, góp phần chống tệ tham nhũng, sách nhiễu Ý nghĩa thủ tục hành chính: - Thực tốt thủ tục hành tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển, góp phần nâng cao lực cạnh tranh hành nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đất nước - Là “chiếc cầu nối” quan trọng quan nhà nước với dân, sở mối quan hệ nhà nước– công dân - Góp phần hướng dẫn công dân thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật; tăng niềm tin người dân, doanh nghiệp, tổ chức quyền - Cải cách thủ tục hành đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn phát triển kinh tế -xã hội đất nước ta giai đoạn Cho ví dụ để minh họa: Câu 6: Theo anh (chị) làm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đại hóa hành nhà nước? Đáp án: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân Quy định rõ đề cao trách nhiệm người đứng đầu - Tiếp tục đổi chế độ tuyển dụng công chức Đổi chế quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời cấu lại đội ngũ công chức hành - Thực chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Xây dựng chế, sách thu hút nhân tài, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm hiệu công tác - Tiếp tục đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Tăng cường tra công vụ cán bộ, công chức, viên chức quan hành nhà nước, đặc biệt nơi có nhiều mối quan hệ đến quyền, lợi ích công dân doanh nghiệp Hiện đại hoá hành chính: - Chuẩn hoá theo tiêu chuẩn, bước đại hóa trụ sở làm việc quan, tổ chức nhà nước cấp Hoàn chỉnh mẫu quy hoạch, thiết kế trụ sở từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh bộ, ngành Trung ương theo hướng tổ chức trung tâm hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tới giải công việc, lấy vị trí giao dịch thuận lợi với dân làm trung tâm trụ sởtập trung vào nơi tổ chức giao dịch "một cửa liên thông - đại" - Áp dụng triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành cấp làm sở cho việc tổ chức, đạo, điều hành kịp thời, xác nhiệm vụ cấp quyền từ trung ương tới sở xử lý cách hệ thống Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin để thực công khai, minh bạch sách, pháp luật quy định hành với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện nhanh việc giải công việc dân, tránh biểu sách nhiễu, phiền hà tham nhũng Câu 7: Theo anh (chị) làm để tiếp tục cải cách, kiện toàn máy hành nhà nước? Đáp án: - Tiếp tục kiện toàn máy Chính phủ, nâng cao hiệu quản lý vĩ mô, chất lượng xây dựng thể chế, quy hoạch, lực dự báo khả phản ứng sách điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành - Tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương xếp bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp - Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực tế, hiệu lực, hiệu Xây dựng mô hình quyền đô thị quyền nông thôn phù hợp - Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao III CHUYÊN ĐỀ 3: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Câu 1: Anh (chị) cho biết mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Đáp án: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển đất nước Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí thời gian kinh phí doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế việc tuân thủ thủ tục hành Xây dựng hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới sở thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành Chính phủ quan hành nhà nước Bảo đảm thực thực tế quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc, đất nước Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước Câu 2: Anh (chị) cho biết nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Đáp án: Cải cách thể chế Cải cách thủ tục hành Cải cách tổ chức máy hành nhà nước Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài công Hiện đại hóa hành Câu 3: Anh (chị) nêu tóm tắt nội dung giải pháp thực Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Trả lời: Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ đề giải pháp, nội dung sau: Tăng cường công tác đạo việc thực cải cách hành từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hình thức phù hợp, có hiệu Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quyền địa phương cấp Đồng thời, có chế độ, sách hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác cải cách hành cấp Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực cải cách hành để có giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành Phát triển đồng song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp dịch vụ công, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cải cách hành giám sát chất lượng thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức Đảm bảo kinh phí cho việc thực Chương trình Cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức, viên chức thực công vụ có chất lượng hiệu cao Câu 4: Anh (chị) cho biết mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn (2016- 2020) theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ? Đáp án: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới sở thông suốt, sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu Thủ tục hành cải cách bản, mức độ hài lòng nhân dân doanh nghiệp thủ tục hành đạt mức 80% vào năm 2020 Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; 100% quan hành nhà nước có cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm Chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cải cách bản; thực thang, bảng lương chế độ phụ cấp mới; đến năm 2020 đạt mục tiêu quy định Điểm h Khoản Điều Nghị 30c Chính phủ Sự hài lòng cá nhân dịch vụ đơn vị nghiệp công cung cấp lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức 80% vào năm 2020; hài lòng người dân doanh nghiệp phục vụ quan hành nhà nước đạt mức 80% vào năm 2020 7 Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin- tuyên truyền hoạt động quan hành nhà nước đạt mục tiêu quy định điểm a khoản Điều Nghị định Câu 5: Trong chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011–2020 (được ban hành Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ), nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành Bằng hiểu biết mình, anh (chị) nêu vai trò, ý nghĩa thủ tục hành nhà nước xã hội Cho ví dụ để minh họa Đáp án: Khái niệm thủ tục hành chính: Thủ tục hành quy định cụ thể trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền quan để giải công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao Vai trò thủ tục hành chính: a) Vai trò chung: - Thủ tục hành có vai trò quan trọng đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đời sống nhân dân - Thông qua thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức thực quyền lợi, nghĩa vụ mình; đồng thời, quan hành nhà nước thực chức quản lý nhà nước b) Vai trò cụ thể: - Thủ tục hành đảm bảo cho quy định định hành thực cách thuận lợi, thống nhất, làm cho tính nghiêm minh pháp luật nâng cao - Thủ tục hành góp phần xây dựng hiệu làm việc quan, tổ chức; sở để xác định trách nhiệm công việc giao; đảm bảo công việc tiến hành trôi chảy, có kiểm soát - Làm giảm phiền hà, cửa quyền, tùy tiện; giúp công việc giải nhanh hơn, góp phần chống tệ tham nhũng, sách nhiễu Ý nghĩa thủ tục hành chính: - Thực tốt thủ tục hành tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển, góp phần nâng cao lực cạnh tranh hành nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đất nước - Là “chiếc cầu nối” quan trọng quan nhà nước với dân, sở mối quan hệ nhà nước– công dân - Góp phần hướng dẫn công dân thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật; tăng niềm tin người dân, doanh nghiệp, tổ chức quyền - Cải cách thủ tục hành đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn phát triển kinh tế -xã hội đất nước ta giai đoạn Cho ví dụ để minh họa: Câu 6: Theo anh (chị) làm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đại hóa hành nhà nước? Đáp án: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân Quy định rõ đề cao trách nhiệm người đứng đầu - Tiếp tục đổi chế độ tuyển dụng công chức Đổi chế quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời cấu lại đội ngũ công chức hành - Thực chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Xây dựng chế, sách thu hút nhân tài, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm hiệu công tác - Tiếp tục đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Tăng cường tra công vụ cán bộ, công chức, viên chức quan hành nhà nước, đặc biệt nơi có nhiều mối quan hệ đến quyền, lợi ích công dân doanh nghiệp Hiện đại hoá hành chính: - Chuẩn hoá theo tiêu chuẩn, bước đại hóa trụ sở làm việc quan, tổ chức nhà nước cấp Hoàn chỉnh mẫu quy hoạch, thiết kế trụ sở từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh bộ, ngành Trung ương theo hướng tổ chức trung tâm hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tới giải công việc, lấy vị trí giao dịch thuận lợi với dân làm trung tâm trụ sởtập trung vào nơi tổ chức giao dịch "một cửa liên thông - đại" - Áp dụng triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành cấp làm sở cho việc tổ chức, đạo, điều hành kịp thời, xác nhiệm vụ cấp quyền từ trung ương tới sở xử lý cách hệ thống Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin để thực công khai, minh bạch sách, pháp luật quy định hành với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện nhanh việc giải công việc dân, tránh biểu sách nhiễu, phiền hà tham nhũng Câu 7: Theo anh (chị) làm để tiếp tục cải cách, kiện toàn máy hành nhà nước? Đáp án: - Tiếp tục kiện toàn máy Chính phủ, nâng cao hiệu quản lý vĩ mô, chất lượng xây dựng thể chế, quy hoạch, lực dự báo khả phản ứng sách điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành - Tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương xếp bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp - Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực tế, hiệu lực, hiệu Xây dựng mô hình quyền đô thị quyền nông thôn phù hợp - Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KIẾN THỨC CHUNG THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KIẾN THỨC CHUNG THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KIẾN THỨC CHUNG THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay