nhân một số với một tổng

13 171 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:45

Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè Nh©n tríc sè víi tõng sè h¹ng råi céng l¹i Sè « vu«ng xanh lµ: x Sè « vu«ng ®á lµ: 4x2 Toµn bé sè « vu«ng lµ: 4x3+4x2 12 + = 20 TÝnh tæng tríc råi nh©n sè víi tæng Sè « vu«ng ë mét cét lµ: Sè « vu«ng ë mét hµng lµ: + Toµn bé sè « vu«ng lµ: x (3 + 2) x = 20 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè bµi 1: TÝnh theo c¸ch 6x(4 + 3) = TÝnh tæng tríc Nh©n tríc víi tõng sè h¹ng x = 42 x + x = 24 + 18 = 42 x = 81 x + x = 18 + 63 = 81 x = 72 x + x = 40 + 32 = 72 9x(2 + 7) = (5 + 4)x8 = Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè bµi 2: Ghi + vµo c¸ch tÝnh nhanh nhÊt 9x ( + ) = 7x6+3x6= 7x(8+3)= x 10 = 90 + x + x = 36 + 54 = 90 ( + ) x6 = 60 + 42 + 18 = 60 x 11 = 77 x + x = 56 + 21 = 77 + Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè Bµi TÝnh theo c¸ch thÝch hîp ( + ) x = x + x = 24 + 15 = 39 4x(6+2+2)= x 10 = 40 (3 x + x ) = x ( + ) = x 10 = 50 16 x = ( 10 + ) x = 10 x + x = 50 + 30 = 80 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè bµI ? ch©n bß, dª Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè 5x(4+6)=5x4 + 5x6 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè (6+9)x5=6x5 + 9x5 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè (a+b)xn=a X n+b X n Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè mxa+mxb=m X (a + b) Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè (12 – ) x = 12 x - 8x5 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè x ( 12 – ) = x 12 - x Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè (a – b ) x n = a X n–b X n Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè m x a – m x b = m X (a - b)
- Xem thêm -

Xem thêm: nhân một số với một tổng , nhân một số với một tổng , nhân một số với một tổng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay