tiêt 115 luyện tập chung toán 5

10 195 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

1 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung Bài số 1: Một hình lập phương có cạnh 1,2m Tính : -diện tích mặt? - diện tích toàn phần? - Thể tích? Hình lập phương * Hãy nêu công thức tính : Diện tích hình vuông: S = a x a DT toàn phần hình lập phương : Stp = a x a x Thể tích hình lập phương : V = a x a x a 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung Bài số 1: Một hình lập phương có cạnh 1,2m Tính : -diện tích mặt? - diện tích toàn phần? - Thể tích? Hình lập phương Bài giải Diện tích mặt : 1,2 x 1,2 = 1,44 ( m2 ) Diện tích toàn phần : 1,44 x = 8,64 ( m2 ) Thể tích hình lập phương : 1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 ( cm3 ) 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung Bài số 2: Tóm tắt Một hình hộp chữ nhật có : a = 1,5 m ; b = 0,8 m c = 0,6 m Tính : - S xung quanh - S toàn phần - V ? Của hình hộp chữ nhật Bài giải Diện tích xung quanh HHCN : ( 1,5 + 0,8 ) x x 0,6 = 2,76 ( cm2 ) Diện tích toàn phần HHCN : 2,76 + 1,5 x 0,8 x = 5,16 (cm2 ) Thể tích HHCN : 1,5 x 0,8 x0,6 = 0,72 ( cm3 ) 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung Bài số : Điền số vào ô trống ? a) Hình hộp chữ nhật có : Chiều dài 1/3dm 6cm Chiều rộng 1/4dm 4cm 4m 2/5dm 3cm 3cm 7/15 60cm2 60cm2 1/30dm3 72cm3 72m2 Chiều cao DT xung quanh Thể tích 6m 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung B) Hình lập phương có: Cạnh 1,1dm 4cm 2m 64cm2 16m2 1,331dm3 64cm3 8m3 DT xung quanh 4,84dm2 Thể tích * nêu công thức tính : Sxq = a x a x V= axaxa 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung Bài số : Tóm tắt viên gạch HHCN có : a = 25cm ; b = 12cm; c = 6cm Biết dm3 nặng 1kg Hỏi viên gạch nặng? Kg Bài giải Thể tích viên gạch : 1,8 (dm3) 25 x 12 x = 1800( cm3 )= Vậy viên gạch nặng : 1,8( kg) Đ/S : 1,8 kg 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung Bài số : hình ( A ) gồm hình lập phương ( B ) Tính : Diện tích toàn phần thể tích hình ( A ) ? Bài giải Dựa vào hình vẽ ta thấy hình (A) 1cm Có : a= 3cm; b= 2cm; c= 2cm Diện tích toàn phần hình (A): (B) (A) (3 + 2) x x + x x = 32 (cm2) Thể tích hình (A) : x x = 12 ( cm3 ) 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung 12/01/16 Th hai ngy 28 tháng nm 2005 Môn toán - tit : 115 Bi : Luyện tập chung 10 12/01/16
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêt 115 luyện tập chung toán 5 , tiêt 115 luyện tập chung toán 5 , tiêt 115 luyện tập chung toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay