tiết 86 diện tích hình tam giác

32 184 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Toán lớp I- Kiểm tra cũ: A h B H a C Em cho biết: - Đoạn BC tam giác ABC cạnh tam giác? - Đoạn AH tam giác ABC đờng tam giác? Chiều cao A B H Cạnh đáy - Đoạn BC cạnh đáy tam giác ABC - Đoạn AH chiều cao tam giác ABC C A B C D h1 Em cho biết: - Đoạn AB CD chiều hình chữ nhật ABCD? - Đoạn AC BD chiều hình chữ nhật ABCD? - Hình chữ nhật ABCD gồm hình vuông h1? - Đoạn AB hình vuông h1? - Đoạn AC hình vuông h1? h1 Chiều dài B Chiều rộng A C D - Đoạn AB CD chiều dài hình chữ nhật ABCD? - Đoạn AC BD chiều rộng hình chữ nhật ABCD? - Hình chữ nhật ABCD 15 hình vuông h1? - Đoạn AB hình vuông h1? - Đoạn AC hình vuông h1? h1 Chiều dài B Chiều rộng A C D - Số hình vuông hình chữ nhật ABCD số hình vuông chiều dài nhân với số hình vuông chiều rộng: ( x = 15) Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD đợc tính nh nào? h1 Chiều dài B Chiều rộng A C Diện tích hình chữ nhật ABCD chiều dài (AB) nhân với chiều rộng (CD) D Tiết 80: Diện tích hình tam giác II- Nội dung mới: Chiều cao A B H Cạnh đáy - Diện tích tam giác ABC đợc tính nh nào? Đó nội dung bàI học hôm C Diện tích hình tam giác A Nhận xét: B Chiều dài D Cạnh đáy C Chiều cao Chiều rộng E H - Về chiều cao tam giác ABC chiều rộng hình chữ nhật EDBC? - Về cạnh đáy tam giác ABC chiều dài hình chữ nhật EDBC? Diện tích hình tam giác A Nhận xét: B Chiều dài D Cạnh đáy C Chiều cao Chiều rộng E H - Chiều cao tam giác ABC chiều rộng hình chữ nhật EDBC? - Cạnh đáy tam giác ABC chiều dài hình chữ nhật EDBC? Diện tích hình tam giác H D Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài Chiều rộng A E K Q Cạnh đáy Nhận xét: - Đợc tạo tam giác ABC (màu xanh) MNL (màu vàng) L Diện tích hình tam giác H D Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài Chiều rộng A E K Q Cạnh đáy Nhận xét: - Diện tích hình chữ nhật EDBC tổng diện tích tam giác ABC MNL không? L Diện tích hình tam giác H D Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài Chiều rộng A E K Q Cạnh đáy L Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật EDBD diện tích tam giác ABC (màu xanh) cộng với diện tích tam giác MNL (màu vàng) Diện tích hình tam giác H D Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài Chiều rộng A E K Q Cạnh đáy L Nhận xét: - Diện tích tam giác ABC (màu xanh) diện tích tam giác MNL (màu vàng) Vậy diện tích hình chữ nhật EDBD có phải lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài H D P C N Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích hình chữ nhật EDBD có lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) Vậy diện tích tam giác ABC (màu xanh) 1/2 diện tích hình chữ nhật EDBC Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài H D P C N Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Vậy diện tích tam giác ABC có 1/2 (chiều dài) nhân với (chiều rộng) hình chữ nhật EDBD không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài H D P C N Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích tam giác ABC 1/2 (chiều dài) nhân với (chiều rộng) hình chữ nhật EDBD Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài H D P C N Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Chiều dài hình chữ nhật EDBC có phải cạnh đáy tam giác ABC hay không? - Chiều rộng hình chữ nhật EDBC có phải chiều cao tam giác ABC hay không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài H D P C N Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Chiều dài hình chữ nhật EDBC cạnh đáy tam giác ABC - Chiều rộng hình chữ nhật EDBC chiều cao tam giác ABC Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài H D P C N Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K Nhận xét: - Vậy diện tích tam giác đợc tính nh nào? L Diện tích hình tam giác H D P C N C.cao (h) Chiều rộng B Chiều dài Cạnh đáy (a) M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích tam giác 1/2 cạnh đáy nhân với chiều cao hay: axh Stg = Diện tích hình tam giác III- Bài tập thực hành: Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy cm chiều cao cm Diện tích hình tam giác là: x : = 24 (cm2 ) b) Độ dài đáy 2,3 dm chiều cao 1,2 dm Diện tích hình tam giác là: 2,3 x 1,2 : = 1,38 (dm2 ) Bài 2: Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy m chiều cao 24 dm 24 dm = 2,4 m Diện tích hình tam giác là: x 2,4 : = (m2 ) b) Độ dài đáy 42,5 m chiều cao 5,2 dm Diện tích hình tam giác là: 42,5 x 5,2 : = 110,5 (m2 ) Hôm cô dạy em gì? Nêu qui tắc công thức tính diện tích hình tam giác? Khi tính diện tích hình tam giác em cần lu ý điều gì? Bài học đến hết Qua học em biết đợc cách tính diện tích hình tam giác em cần luyên tập thêm qua tập Cô chúc em ôn làm tốt tập để đạt điểm cao tiết học sau [...]... bằng diện tích tam giác ABC (màu xanh) cộng với diện tích tam giác MNL (màu vàng) Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy L Nhận xét: - Diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng diện tích tam giác MNL (màu vàng) Vậy diện tích hình chữ nhật EDBD có phải chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) không? Diện. .. tập thực hành: Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy là 8 cm và chiều cao là 6 cm Diện tích của hình tam giác là: 8 x 6 : 2 = 24 (cm2 ) b) Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm Diện tích của hình tam giác là: 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 (dm2 ) Bài 2: Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy là 5 m và chiều cao là 24 dm 24 dm = 2,4 m Diện tích của hình tam giác là: 5 x 2,4 : 2 = 6... Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K Nhận xét: - Vậy diện tích của tam giác đợc tính nh thế nào? L Diện tích hình tam giác H D P C N 2 C.cao (h) Chiều rộng B 1 Chiều dài Cạnh đáy (a) M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích của tam giác bằng 1/2 cạnh đáy nhân với chiều cao hay: axh Stg = 2 Diện tích hình tam giác. .. 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích hình chữ nhật EDBD có chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) Vậy diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật EDBC Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2... (màu vàng) L Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy Nhận xét: - Diện tích hình chữ nhật EDBC bằng tổng diện tích 2 tam giác ABC và MNL không? L Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy L Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật... Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Vậy diện tích của tam giác ABC có bằng 1/2 (chiều dài) nhân với (chiều rộng) của hình chữ nhật EDBD không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích của tam giác ABC bằng 1/2 (chiều dài) nhân với (chiều rộng) của hình chữ nhật EDBD Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1... (m2 ) b) Độ dài đáy là 42,5 m và chiều cao là 5,2 dm Diện tích của hình tam giác là: 42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m2 ) Hôm nay cô dạy các em bài gì? Nêu qui tắc và công thức tính diện tích hình tam giác? Khi tính diện tích hình tam giác em cần lu ý điều gì? Bài học của chúng ta đến đây là hết Qua bài học các em đã biết đợc cách tính diện tích của hình tam giác các em cần luyên tập thêm qua các bài tập Cô chúc... 2 hình chữ nhật EDBC và PQNL bằng nhau - 2 tam giác ABC (màu xanh) và tam giác MNL (màu vàng) bằng nhau L Diện tích hình tam giác H D 2 Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài Cạnh đáy C M P Chiều rộng A E N Chiều dài Q 2 1 K Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hai hình trên? Cạnh đáy L Diện tích hình tam giác H D 2 Chiều cao Chiều rộng B Chiều dài Cạnh đáy C M P Chiều rộng A E N Chiều dài Q 1 K Nhận xét: - Hình. .. - Hình 2 của tam giác MNL đã đợc cắt theo chiều cao và ghép sang hình chữ nhật EDBC L Diện tích hình tam giác H D 2 Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Cạnh đáy C M P Chiều rộng A E N Chiều dài Q 1 K Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hai hình trên? L Diện tích hình tam giác H D P C N 2 Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K Nhận xét: - Hình 1 của tam giác MNL đã đợc... của hình chữ nhật EDBC có phải là cạnh đáy của tam giác ABC hay không? - Chiều rộng của hình chữ nhật EDBC có phải là chiều cao của tam giác ABC hay không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Chiều dài của hình chữ nhật EDBC là cạnh đáy của tam giác ABC - Chiều rộng của hình chữ nhật EDBC là chiều cao của tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 86 diện tích hình tam giác , tiết 86 diện tích hình tam giác , tiết 86 diện tích hình tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay