tiết 76 luyện tập toán 5

9 172 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

Kiểm tra Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm nào? -Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm sau: Tìm thương hai số Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm Tiết 76: Luyện tập Bài 1: Tính ( theo mẫu) Trao đổi theo nhóm đôi Mẫu: 6% + 15% = 21% 14,2% x = 42,6% 27,5% + 38% = 65,5% 14,2% x = 56,8% 11,25% - 13% = 99,5% 60% : = 12% 30% - 16% = 14% 216% : = 27% Tiết 76: Luyện tập Bài 2: SGK (Trang 76) Tóm tắt Kế hoạch trồng : 20 Tháng trồng được:18 Hết năm trồng được: 23,5 Hỏi: a) Hết tháng thực đư ợc % kế hoạch? b) Hết năm thực đư ợc .% kế hoạch? Vượt mức kế hoạch %? Bài giải a.Theo kế hoạch năm, đến hết tháng thôn Hoà An thực là: 18 : 20 = 0,9 0,9 = 90% b) Đến hết năm, thôn Hoà An thực kế hoạch là: 23,5 : 20 = 1,175 1,175 = 117,5 % Thôn Hoà An vượt mức kế hoạch là: 117,5% - 100% = 17,5 % Đáp số: a) Đạt 90% ; b) Thực : 117,5%; Vượt: 17,5 % Tiết 76: Luyện tập Bài 3: SGK (trang 76) Tóm tắt Tiền vốn: 42 000 đồng Tiền bán: 52 500 đồng a) Tìm tỉ số phần trăm số tiền bán rau số tiền vốn b)Tìm xem người lãi phần trăm Bài giải a) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn là: 52 500 : 42 000 = 1, 25 1,25 = 125% b) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn 125% Nghĩa coi tiền vốn 100% tiền bán rau 125% Do số % tiền lãi là: 125% - 100% = 25% Đáp số: a) 125% b) 25% Tiết 76: Luyện tập Củng cố Cách ghi sau đúng? a) + 4% = 10(%) b) 6% + = 10% c) 6% 6%++4% 4%==10% 10%
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 76 luyện tập toán 5 , tiết 76 luyện tập toán 5 , tiết 76 luyện tập toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay