tiết 74 tỉ số phần trăm

8 155 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

Tiết 74: Tỉ số phần trăm Giới thiệu khái niệm tỉ số phần trăm Ví dụ: Diện tích vườn hoa 100 m2, có 25 m2 trồng hoa hồng Tìm tỉ số diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa 10m Tiết 74: Tỉ số phần trăm Giới thiệu khái niệm tỉ số phần trăm Ví dụ: Diện tích vườn hoa 100 m2, có 25 m2 trồng hoa hồng Tìm tỉ số diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa Tỉ số diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa là: 25 : 100 25 25 : 100 hay 100 Ta viết : 25 = 25 % 100 Đọc là: Hai mươi lăm phần trăm Tiết 74: Tỉ số phần trăm Ta nói: Tỉ số phần trăm diện tích trồng hoa hồng diện tích vườn hoa 25%; diện tích trồng hoa hồng chiếm 25 % diện tích vườn hoa 2.ý nghĩa thực tế tỉ số phần trăm Ví dụ : Một trường có 400 học sinh, có 80 học sinh giỏi Tìm tỉ số học sinh giỏi số học sinh toàn trường Tỉ số học sinh giỏi học sinh toàn trường là: 80 20 = 80 : 400 = 400 100 20 = 20% 100 Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường Tiết 74: Tỉ số phần trăm 20 20 20 100 100 100 20 100 Tiết 74: Tỉ số phần trăm Luyện tập Bài 1: Viết (theo mẫu) 75 25 Mẫu: = = 25 % 100 300 60 400 = 15 100 = 15% 60 = 12 500 100 96 32 300 = 100 = 12% = 32% Tiết 74: Tỉ số phần trăm Luyện tập Bài 2: Bài giải Tỉ số phần trăm số sản phẩm đạt chuẩn tổng số sản phẩm là: 95 95 : 100 = = 95% 100 Tiết 74: Tỉ số phần trăm Luyện tập Bài 3: Bài giải a) Tỉ số phần trăm số lấy gỗ số vườn là: 54 540 540 : 1000 = = = 54% 100 1000 b) Số ăn vườn là: 1000 540 = 460 ( ) Tỉ số phần trăm số lấy gỗ số vườn là: 46 460 540 : 1000 = = = 46% 100 1000 Đáp số: a) 54% ; b) 46% Tiết 74: Tỉ số phần trăm Củng cố Trong tổ có 10 bạn Trong có bạn nữ Hỏi số bạn nữ chiếm phần trăm số bạn tổ?
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 74 tỉ số phần trăm , tiết 74 tỉ số phần trăm , tiết 74 tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay