tiết 47lets read

13 142 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

f in h it big p in pit f ig thin sit twig Exercise 1: S¾p xÕp l¹i c¸c ch÷ c¸i ®Ó t¹o thµnh tõ inf ipn tip igf 5.wgit fin pin pit fig twig Exercise 2: T×m nh÷ng tõ tËn cïng lµ: in pin, fin, thin it hit, pit, sit ig big, twig, fig
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 47lets read , tiết 47lets read , tiết 47lets read

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay