tiết 43lets learn some more

12 161 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

Exercise 1: Look and write is a chair … … nextto the table There …… in front of the chair There …is a TV ……………… under the bed are books …….… There …… are balls …… in the bathtub There ……
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 43lets learn some more , tiết 43lets learn some more , tiết 43lets learn some more

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay