tiết 43 luyện tập chung toán 5

10 155 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

lớp 5a môn dạy: toán luyện tập chung - tiết 43 i- Kiểm tra cũ Bài (trang 65 ) a) cho biết: 1< x < ; x nhận giá trị số tự nhiên đợc không? x nhận giá trị số thập phân đợc không? (nêu ví dụ) b)Ti`m giá trị y nhng số thập phân, cho: 0,8 < y < 0,9 i- Kiểm tra cũ Hãy nêu qui tắc số thập phân nhau: *Qui tắc: viết thêm ch số vào bên phi phần thập phân số thập phân thi` đợc số thập phân - Ngợc lại : bớt ch số tận bên phi phần thập phân thi` ta đợc số thập phân Luyện tập chung đọc-viết-so sánh số thập phân Bài 1: Viết số thập phân gồm: 4,8 a)Bốn đơn vị tám phần mời: -b)Mời chín đơn vị , sáu phần mơi` by phần trm : - 19,67 0,205 c) không đơn vị , hai trm linh nm phần nghi`n: 0,05 -d) Không đơn vị , nm phần trm: - *Hãy nêu cách nhận biết hàng số thập phân? Luyện tập chung đọc-viết-so sánh số thập phân * Bài 2: Viết dới dạng số thập phân = 0,8 10 25 = 2,5 10 89 = 8,9 10 692 = 6,92 100 505 = 5,05 100 28 = 0,28 100 = 0,009 1000 73 = 0,073 1000 2007 = 2,017 1000 2007 = 1000 Luyện tập chung đọc-viết-so sánh số thập phân Bài 3: Ti`m giá trị thích hợp x biết: 0,2 < x < 0,21 Ta phi điền thêm số vào bên phi phần thập phân để có : 0,200 < x < 0,210 Vậy giá trị thích hợp x là: x = 0,201; x = 0,202 ; x = 0,203; - LUYệN TậP chung Bài 4: Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn : 96,435 ; 96,453 ; 96,345 ; 96,354 *Muốn so sánh hai số thập phân ta làm nào? Tr lời: Muốn so sánh hai số thập phân ta làm nh sau: - So sánh phần nguyên hai số nh so sánh hai số tự nhiên, số thập phân có phần nguyên lớn số lớn - Nếu phần nguyên hai số thi` so sánh phần thập phân, lần lợt từ hàng phần mời , hàng phần tr m, hàng phần nghi`n - đến hàng số thập phân có hàng tơng ứng lớn số lớn LUYệN TậP chung Bài số 5: Tính nhanh: a) 72 x63 = 2x7=14 x36 b) 45 x 48 12 x9 = 5x4=20 1) ổi nhng phân số sau số thập phân : 3x = = = 0,6 5 x 10 78 78 x 156 = = = 1,56 50 50 x 100 48 48 : 24 = = = 0,24 200 200 : 100 ) Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé 32,057 32,705 ; > 32,705 32,507 > ; 32,507 32,057
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 43 luyện tập chung toán 5 , tiết 43 luyện tập chung toán 5 , tiết 43 luyện tập chung toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay