tiết 41lets learnp3

21 199 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:43

Unit Let’s learn(P3) Stove Telephone It’s in the Livingroom It’s in the kitchen • Where is the bed ? It’s in the bedroom Exercise 1: Odd one out bed lamp bedroom bathtub sink sofa livingrooms bathroom bedrooms refrigerator kitchen stove Exercise 1: Odd one out bed lamp bedroom bathtub sink sofa livingrooms bathroom bedrooms refrigerator kitchen stove Exercise 2: Fill in the blank Where …… is the bathtub ? It’s in the Bathroom ……… Bathroom Where is…the toilet ? It’s in the … …… stove? It’s in the kitchen Where is the … sofa ? It’s in the Where is the ………… living room
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 41lets learnp3 , tiết 41lets learnp3 , tiết 41lets learnp3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay