tiết 40 tuần 8

7 168 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:43

Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008 Toán Kiểm tra: Trong phép chia hết muốn tìm số chia ta làm nh nào? 42 : x x x =7 = 42 : =6 x : 7=5 =5x7 x x = 35 Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 40: Luyện tập Bài 1: Tìm x Nhóm x + 12 = 36 x x = 36 Nhóm x - 25 = 15 80 - x = 30 Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 40: Luyện tập Bài 1: Tìm x Nhóm 1: + 12 = 36 x x x x x x x6 = 36 - 12 = 24 = 36 = 36 : =6 Nhóm 2: - 25 = 15 x 80 - x x x x x = 15 + 25 = 40 = 30 = 80 - 30 = 50 Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 40: Luyện tập Bài 2: Đặt tính tính 26 x 26 x 104 99 33 09 99 : Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 40: Luyện tập Bài Trong thùng có 36 lít dầu Sau sử dụng số dầu lại thùng số dầu có Hỏi thùng lại lít dầu? Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 40: Luyện tập Bài Trong thùng có 36 lít dầu Sau sử dụng số dầu lại thùng số dầu có Hỏi thùng lại lít dầu? Bài giải Trong thùng lại số lít dầu là: 36 : = 12 (l ) Đáp số: 12 lít dầu 35 90 Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 40: Luyện tập Củng cố Đúng hay sai 96 32 06 96 31 06 3 35 x 210 Sai sai Đúng Đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 40 tuần 8 , tiết 40 tuần 8 , tiết 40 tuần 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay