tiết 39 luyện tập chung toán 5

5 164 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:43

Toán Tiết 39: Luyện tập chung Bài 1: Đọc số thập phân sau đây: a,a,7,5 7,5 Bảy28,416 phẩy năm b 36,2 28,416 201,05 Hai tám phẩy bốn84,302 trăm mời sáu 9,001 0,010 Hai trăm linh phẩy không năm 0,187 Không phẩy trăm tám mơi bảy 201, 05 0,187 Toán Tiết 39: Luyện tập chung Bài 1: Đọc số thập phân sau đây: b, 36,2 Ba mơi sáu phẩy hai 9,001 Chín phẩy không trăm linh 84,302 Tám mơi t phẩy ba trăm linh hai 0,010 Không phẩy không trăm mời Thứ năm ngày tháng năm 2007 Toán Tiết 39: Luyện tập chung Bài 2: Đọc số thập phân sau đây: a Năm đơn vị bảy phần mời 5,7 b Ba mơi hai đơn vị,tám phần mời,năm phần trăm c Không đơn vị, phần trăm 32,85 0,01 d Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn 0, 304 Toán Tiết 39: Luyện tập chung Bài 3: Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 42,538 41, 538; ;41,41,835 835 ; 42,358 ; 42,358; 41,538 ; 42,538 Bài 4: Tính cách thuận tiện a,a, 36 36xx45 45 b, 56 x 63 66xx55 9x8 x x x b, = 6x5 = 7x8x 9x7 9x8 56 x 63 = x = 54 9x8 = x = 49
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 39 luyện tập chung toán 5 , tiết 39 luyện tập chung toán 5 , tiết 39 luyện tập chung toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay