tiết 28 lets readp1

12 175 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:43

Unit 2: Let’s Read(P1) ed en et bed hen net red pen pet Ted t en w et Exercise 1: S¾p xÕp l¹i c¸c ch÷ c¸i ®Ó t¹o thµnh tõ tep ehn wte ent der pet hen wet net red Exercise 2: T×m nh÷ng tõ tËn cïng lµ: ed bed, red, Ted en hen, pen, ten et net, pet, wet
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 28 lets readp1 , tiết 28 lets readp1 , tiết 28 lets readp1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay