tiết 23 IS the desk in the bedroom

13 299 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:42

Is the desk in the bedroom? Is the stove in the bathroom? Exercise 1: Answer the questions Is the sink in the bathroom? Yes, it is Is the stove in the kitchen? Yes, it is Is the sofa in the livingroom? Yes, it is Is the bathtub in the livingroom? No, it isn’t Exercise 2: Reorder to make sentences 1.is Livingroom/ the lamp in is the / theLivingroom / lamp / ? / the ? Yes, / in /it is Is / Yes / it / is sink the / the sink / inin/ the bedroom bedroom? / is / the No,/ not it is/ not it / is / no / ? the/ Sofa livingroom No, is Sofa the / inin/ the livingroom / is / ?the / it is not not / it / is / no / ? 4.Is stove the stove / the / in in /the kitchen kitchen / is /?the Yes, / Yes it is / it / is / ? [...]...Exercise 2: Reorder to make sentences 1 1 .is Livingroom/ the lamp in is the / theLivingroom / lamp / ? / the ? Yes, / in /it is Is / Yes / it / 2 is sink the / the sink / inin/ the bedroom bedroom? / is / the No,/ not it is/ not it / is / no / ? the/ Sofa livingroom No, 3 is Sofa the / inin/ the livingroom / is / ?the / it is not not / it / is / no / ? 4 .Is 3 stove the stove / the / in in /the kitchen... it / is / no / ? the/ Sofa livingroom No, 3 is Sofa the / inin/ the livingroom / is / ?the / it is not not / it / is / no / ? 4 .Is 3 stove the stove / the / in in /the kitchen kitchen / is / ?the Yes, / Yes it is / it / is / ?
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 23 IS the desk in the bedroom , tiết 23 IS the desk in the bedroom , tiết 23 IS the desk in the bedroom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay