tiết 10

16 179 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:42

Kiểm tra cũ Bài 1: Tính a) 40 : x b) x - 26 Kết a) 40 : x =8x4 = 32 b) x - 26 = 35 - 26 = Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2005 toán Tiết 10: Luyện tập Tính : x +7 Bạn Mai: x +7 = = 8+7 15 Bạn Bình: x +7 = 4x9 = 36 Bạn Mai làm x +7 = 8+7 = 15 - Trong biểu thức có dấu phép tính nhân cộng ta làm nhân (chia) trước; cộng (trừ) sau - Trong biểu thức có dấu phép tính nhân, chia cộng trừ ta làm từ trái sang phải Bài 1: Tính a) 32 : + 106 b) 20 x :2 c) x + 132 a) 32 : + 106 = + 106 = 114 b) 20 x : = 60 : = 30 c) x +132 = 15 + 132 = 147 Bài 2: Quan sát tranh Bài 3: Mỗi bàn có học sinh Hỏi bàn có học sinh? Bài giải bàn có số học sinh là: x = (học sinh) Đáp số: học sinh Bài 4: Quan sát tranh Bài tập nhà Mỗi giỏ có cam Hỏi giỏ có cảm?
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 10 , tiết 10 , tiết 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay