thực hành căn lề

8 191 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:40

Thứ tư ngày tháng năm 2008 Tin học Tiết : Thực hành Kiểm tra cũ Thứ tư ngày tháng năm 2008 Tin học 1.Tổ hợp phím sau dùng để lề giữa? Ctrl + R Ctrl + E Ctrl + U Ctrl + J Bạn làm rồi! Thứ tư ngày tháng năm 2008 Tin học Tiết : Thực hành 1.Tổ hợp phím sau dùng để lề hai bên? Ctrl + R Ctrl + E Ctrl + U Ctrl + J Bạn làm rồi! Thứ tư ngày tháng năm 2008 Tin học 1.Tổ hợp phím sau dùng để lề giữa? Ctrl + R Ctrl + E Ctrl + U Ctrl + J 2.Tổ hợp phím sau dùng để lề hai bên? Ctrl + R Ctrl + E Ctrl + U Ctrl + J Thứ tư ngày tháng năm 2008 Tin học Lệnh sau để mở hộp thoại Paragraph? Format \ Paragraph Insert \ Paragraph File \ Paragraph Bạn làm rồi! Thứ tư ngày tháng năm 2008 Tin học Lệnh sau để mở hộp thoại Paragraph? Format \ Paragraph Insert \ Paragraph File \ Paragraph Thứ tư ngày tháng năm 2008 Tin học Thực hành Quan sát tập sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành căn lề , thực hành căn lề , thực hành căn lề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay