thể tích của một hình

31 210 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:40

Cấu trúc dạy Phần Hình thành khái niệm thể tích hình thông qua số biểu tượng Phần Luyện tập so sánh thể tích số hình đơn giản Phát triển kĩ nhìn hình 12/01/16 Phần Hình thành khái niệm thể tích hình thông qua số biểu tượng - Nhắc lại đặc điểm hình lập phương: slide slide 66 - Hình thành mối tương quan lớn hơn, bé hơn, hai thể tích: slide slide 77 => => 11 11 - Hình thành biểu tượng cộng hai thể tích: slide slide 12 12 - Hình thành biểu tượng khác hình dạng thể tích nhau: slide lide 13 13 12/01/16 Phần Luyện tập so sánh thể tích số hình đơn giản Phát triển kĩ nhìn hình Bài 1: Đếm so sánh thể tích hai hình (Slide 17 =>23) Bài 2: Đếm so sánh thể tích hai hình (Slide 24 =>27) Trò chơi: Lắp ghép hình (Slide 28 =>29) 12/01/16 Phiếu học tập - Người ta dùng _để đo thể tích hình - Hình A nằm hoàn toàn hình B ta nói thể tích hình A thể tích hình B - Hình C hình D có số hình lập phư ơng Vậy thể tích hình C _thể tích hình D 12/01/16 - Hình P tách thành hai hình: hình M hình N Vậy thể tích hình P _hình M hình N - Hai hình tích có hình dạng 12/01/16 Hình lập phương Thế hình lập phương? 12/01/16 Hình lập phương có mặt hình vuông Ví dụ 1: Hình lập phương nằm hoàn toàn hình hộp chữ nhật Vậy thể tích hình lập phương bé thể tích hình hộp chữ nhật Hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn thể tích hình lập phương 12/01/16 Ví dụ 2: Hình A gồm có hình lập phương nhau? Hình B gồm có hình lập phương nhau? Hình A 12/01/16 Hình B Đáp án: Hình A Hình B Hình A gồm hình lập phương bng Hình B gồm hình lập phương bng Vậy thể tích A hình bé thể tích hình B 12/01/16 Ví dụ 3: Hình C gồm có hình lập phương nhau? Hình D gồm có hình lập phương nhau? Hình C 12/01/16 Hình D 10 Bài Trong hai hình Hình hộp chữ nhật A gồm hình lập phương nhỏ nhau? Hình hộp chữ nhật B gồm hình lập phương nhỏ nhau? Hình tích lớn hơn? Hình A 12/01/16 Hình B 17 Đáp án: 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hỡnh A 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hỡnh A 88 xx 22 == 16 16 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 12/01/16 18 Đáp án: 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hỡnh A 12/01/16 Hỡnh A 88 xx 22 == 16 16 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 19 Hình A hình lập phương nhỏ hìnhlập lậpphương phươngnhỏ nhỏ 44 xx 22 == 8844hình hình lập phương nhỏ 44 xx 33 == 12 12 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 44 xx 44 == 16 16 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Vậy hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ 12/01/16 20 66 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình B Hình B 66 xx 33 == 18 18 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 12/01/16 21 66 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình B 12/01/16 66 x3 22 lập x3 == 18 18 hình hình lập phương phương nhỏ nhỏ 99 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 99 xx 22 == 18 18 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình B Hình B Hình B Hình B Vậy hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ 12/01/16 23 Bài Trong hai hình Hình tích lớn hơn? Hình C 12/01/16 Hình D 24 Đáp án: 15 15 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình C Hình C 13 13 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Vậy hình C có 28 hình lập phương nhỏ 12/01/16 25 18 99 xhình + ==lập 26 hình hình lập nhỏ phương phương nhỏ 18 xhình +2288=18 =18 lập 26phương phương hình hìnhlập lập lập nhỏ phương phươngnhỏ nhỏ nhỏ Hình D Hình D Vậy hình D có 26 hình lập phương nhỏ 12/01/16 26 Có x = 27 Có 27- = 26 hình hình lập phương lập phương nhỏ nhỏ Hình D Ta nói hình C tích lớn hình D 12/01/16 27 Trò chơi ghép hình Hãy ghép hình lập phương thành dạng hình hộp chữ nhật 12/01/16 28 12/01/16 29 Kt lun Người ta dùng hình lập phương để đo thể tích hình Hình A nằm hoàn toàn hình B Ta nói thể tích hình A bé thể tích hình B Hình C hình D có số hình lập phương thể tích hình C thể tích hình D Hình P tách thành hai hình: Hình M hình N thể tích hình P tổng thể tích hình M hình N Hai hình tích có hình dạng khác 12/01/16 30 12/01/16 31 [...]... dùng các hình lập phương để đo thể tích hình Hình A nằm hoàn toàn trong hình B Ta nói thể tích hình A bé hơn thể tích hình B Hình C và hình D có cùng số hình lập phương như nhau thì thể tích hình C bằng thể tích hình D Hình P được tách thành hai hình: Hình M và hình N thì thể tích của hình P bằng tổng thể tích các hình M và hình N Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng khác nhau 12/01/16... đo thể tích -Người ta dùng để hình -Hình A nằm hoàn toàn trong hình B, ta nói thể bé tích của hình A hơn thể tích hình B -Hình C và hình D có cùng số hình lập phương như bằng nhau Vậy thể tích hình C _thể tích hình D 12/01/16 14 - Hình P được tách thành hai hình: hình M và hình tổng thể tích các N gồm Vậy thể tích hình P bằng hình M và hình N - Hai hình có thể tích bằng nhau có thể. ..Đáp án: Hình CC Hình Hình D Hình D Hình C gồm 5 hình lập phương bằng nhau Hình D gồm 5 hình lập phương bằng nhau hình C bằng hình D Vậy thể tích hình C bằng thể tích hình D 12/01/16 11 Ví dụ 4: Hình M Hình P Hình N 12/01/16 12 Vậy thể tích hình P= thể tích hình M + thể tích hình N Ví dụ 5: Vậy 2 hình có thể tích bằng nhau, có thể có hình dạng _nhau khác 12/01/16 13 Kết quả làm việc nhóm các hình lập... B Hình B Hình B Vậy hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ bằng nhau 12/01/16 23 Bài 2 Trong hai hình dưới đây Hình nào có thể tích lớn hơn? Hình C 12/01/16 Hình D 24 Đáp án: 15 15 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình C Hình C 13 13 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Vậy hình C có 28 hình lập phương nhỏ 12/01/16 25 18 99 xhình + ==lập 26 hình hình lập nhỏ phương phương nhỏ 18 xhình... 16 hình lập phương nhỏ bằng nhau 12/01/16 20 66 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình B Hình B 66 xx 33 == 18 18 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 12/01/16 21 66 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình B 12/01/16 66 x3 22 lập x3 == 18 18 hình hình lập phương phương nhỏ nhỏ 99 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 99 xx 22 == 18 18 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hình B Hình. .. 26phương phương hình hìnhlập lập lập nhỏ phương phươngnhỏ nhỏ nhỏ Hình D Hình D Vậy hình D có 26 hình lập phương nhỏ 12/01/16 26 Có 9 x 3 = 27 Có 27- 1 = 26 hình hình lập phương lập phương nhỏ nhỏ Hình D Ta nói hình C có thể tích lớn hơn hình D 12/01/16 27 Trò chơi ghép hình Hãy ghép 6 hình lập phương dưới đây thành các dạng hình hộp chữ nhật 12/01/16 28 12/01/16 29 Kt lun Người ta dùng các hình lập phương... có thể có hình khác nhau dạng 12/01/16 15 12/01/16 16 Bài 1 Trong hai hình dưới đây Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ bằng nhau? Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ bằng nhau? Hình nào có thể tích lớn hơn? Hình A 12/01/16 Hình B 17 Đáp án: 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hỡnh A 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hỡnh A 88 xx 22 == 16 16 hình hình lập... án: 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 88 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Hỡnh A 12/01/16 Hỡnh A 88 xx 22 == 16 16 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 19 Hình A hình lập phương nhỏ hìnhlập lậpphương phươngnhỏ nhỏ 44 xx 22 == 884 4hình hình lập phương nhỏ 44 xx 33 == 12 12 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ 44 xx 44 == 16 16 hình hình lập lập phương phương nhỏ nhỏ Vậy hình hộp
- Xem thêm -

Xem thêm: thể tích của một hình , thể tích của một hình , thể tích của một hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay