thể tích của một hình mẫu 1

35 191 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:40

Hình lập phơng 12 0o 60 o Hình lập phơng hình nh th no? Hình lập phơng có mặt hình vuông Th ngy thỏng nm 2008 Toỏn Ví dụ 1: Hình lập phơng nằm hoàn hình hộp chữ nhật Nh thtoàn no? hn tích hình Ta núi: thể tích hình lập phơng.thể hộp chữ nhật ln hn tích hình Hay thể tích hình hộp chữ nhật thể lập phơng Ví dụ 2: Hình C gồm có hình lập phơng nhau? Hình D gồm có hình lập phơng nhau? Hình C Hình D Hỡnh no cú th tớch ln hn? Đáp án: Hình CC Hình Hình D Hình D Hình C gồm.hình lập phơng Hình D gồm.hình lập phơng hình C hình D thể tích hình D Vậy thể tích hình C Ví dụ 3: Vậy hình tích nhau, có hình dạng _nhau khác Ví dụ 4: Hình M Hình P Hình N Vậy thể tích hình P= thể tích hình M + thể tích hình N Cõu hi tho lun Ngời ta dùng để đo thể tích hình (hp) Hình A nằm hoàn toàn hình B, ta nói thể tích hình A thể tích hình B Hình C hình D có số hình lập phơng nh Vậy thể tích hình C _thể tích hình D Hình P đợc tách thành hai hình: hình M hình N Vậy thể tích hình P hình M hình N Hai hình tích có hình dạng ỏp ỏn Ngời ta dùng để đo hình lập phơng thể tích hình (hp) Hình A nằm hoàn toàn hình B, ta nói thể tích hình A thể tích hình B bé Hình C hình D có số hình lập ph ơng nh Vậy thể tích hình C _thể tíchbằng hình D 10 99 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 99 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 88 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hình B Vậy hình B có + + = 26 hình lập phơng nhỏ 21 Bài Hình A tích lớn hỡnh B Hình A Hình B 22 x1 3= =2627hình CóCó 27hình ơng nhỏ lậplập phph ơng nhỏ Hènh B Hình B 23 24 Bài Trong hai hình dới Hình C Hình D Hình tích lớn hơn? 25 Đáp án: 15 15 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ15 15 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hình C 13 13 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Vậy hình C có 15 + 13 = 28 hình lập phơng nhỏ 26 18 99 xhình + ==lập 26 hình hình ơng lập lập nhỏ ph ph ơng ơng nhỏ 18 xhình +2288=18 =18 lập 26ph ph hình hình ơng lập lập nhỏ ph ph ơng ơngnhỏ nhỏ nhỏ Hình D Vậy hình D có 26 hình lập phơng nhỏ 27 Hình C tích lớn hỡnh D Hình C Hình D 28 Hình ( P ) tách thành hình (M) hình (N) (M) (P) (N) Tính số hình lập phơng nhỏ hình (N)? 29 Bài giải (M) (P) (N) Số hình lập phơng nhỏ hình (N ) là: 12 = (hình ) 30 ghộp hỡnh 31 Hãy ghép hình lập phơng dới đây: thành dạng hình hộp chữ nhật 32 33 Ngời ta dùng hình lập phơng để đo thể tích cỏc hình (khi) Hình A nằm hoàn toàn hình B Ta nói thể tích hình A bé thể tích hình B Hình C hình D có số hình lập phơng nh thể tích hình C thể tích hình D Hình P đợc tách thành hai hình: Hình M hình N thể tích hình P tổng thể tích hình M hình N Hai hình tích có hình dạng khác 34 Kớnh chỳc quý thy cụ giỏo di sc khe Chõn thnh cm n ti liu ca: Nguyn Bớch Nh - Súc Trng, Nguyn Lng Hựng - H Ni 35 [...]...4 Hình P đợc tách thành hai hình: hình M và hình N bằng tổng thể tích các Vậy thể tích hình P _ hình M và hình N 5 Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có khác nhau hình dạng 11 12 Bài 1 Trong 2 hình dới đây Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phơng nhỏ bằng nhau? Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phơng nhỏ bằng nhau? Hình nào có thể tích lớn hơn? Hình A Hình B 13 Đáp án: 88 hình hình... Trong hai hình dới đây Hình nào có thể tích lớn hơn? Hình A Hình B 19 Đáp án: 15 15 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 15 15 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hình A Hình A 15 15 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Vậy hình A có 15 x 3 = 45 hình lập phơng nhỏ 20 99 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 99 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 88 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hình. .. nhỏ Hình B Vậy hình B có 9 + 9 + 8 = 26 hình lập phơng nhỏ 21 Bài 2 Hình A có thể tích lớn hơn hỡnh B Hình A Hình B 22 9 x1 3= =262 7hình CóCó 2 7hình ơng nhỏ lậplập phph ơng nhỏ Hènh B Hình B 23 24 Bài 3 Trong hai hình dới đây Hình C Hình D Hình nào có thể tích lớn hơn? 25 Đáp án: 15 15 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nh 15 15 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hình C 13 13 hình hình lập lập ph... 88 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hỡnh A 88 xx 22 == 16 16 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 14 66 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hình B Hình B 66 xx 33 == 18 18 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 15 Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phơng nhỏ bằng nhau Hình hộp chữ nhật B gồm 16 hình lập phơng nhỏ bằng nhau Thể tích hỡnh A bng th tớch hỡnh B Hình A Hình B 16 88 hình hình... (N) Số hình lập phơng nhỏ trong hình (N ) là: 12 8 = 4 (hình ) 30 ghộp hỡnh 31 Hãy ghép 6 hình lập phơng dới đây: thành các dạng hình hộp chữ nhật 32 33 Ngời ta dùng các hình lập phơng để đo thể tích cỏc hình (khi) Hình A nằm hoàn toàn trong hình B Ta nói thể tích hình A bé hơn thể tích hình B Hình C và hình D có cùng số hình lập phơng nh nhau thì thể tích hình C bằng thể tích hình D Hình P đợc... nhỏ nhỏ Vậy hình C có 15 + 13 = 28 hình lập phơng nhỏ 26 18 99 xhình + ==lập 26 hình hình ơng lập lập nhỏ ph ph ơng ơng nhỏ 18 xhình +2288 =18 =18 lập 26ph ph hình hình ơng lập lập nhỏ ph ph ơng ơngnhỏ nhỏ nhỏ Hình D Vậy hình D có 26 hình lập phơng nhỏ 27 Hình C có thể tích lớn hơn hỡnh D Hình C Hình D 28 Hình ( P ) tách thành hình (M) và hình (N) (M) (P) (N) Tính số hình lập phơng nhỏ trong hình (N)?... nhỏ 88 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hỡnh A Hỡnh A 88 xx 22 == 16 16 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 17 Vậy hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phơng nhỏ bằng nhau hình lập ph ơng nhỏ hìnhlập lậpph ph ơngnhỏ nhỏ 44 xx 22 == 884 4hình ơng hình lập ph ơng nhỏ 44 xx 33 == 12 12 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ 44 xx 44 == 16 16 hình hình lập lập ph phơng ơng nhỏ nhỏ Hỡnh A 18 Bài... thể tích hình B Hình C và hình D có cùng số hình lập phơng nh nhau thì thể tích hình C bằng thể tích hình D Hình P đợc tách thành hai hình: Hình M và hình N thì thể tích của hình P bằng tổng thể tích các hình M và hình N Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng khác nhau 34 Kớnh chỳc quý thy cụ giỏo di do sc khe Chõn thnh cm n ti liu ca: Nguyn Bớch Nh - Súc Trng, Nguyn Lng Hựng - H Ni
- Xem thêm -

Xem thêm: thể tích của một hình mẫu 1 , thể tích của một hình mẫu 1 , thể tích của một hình mẫu 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay