vận tốc

9 152 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:38

1 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Bài toán 1: Một ô tô đợc quãng đờng dài 170 km hết Hỏi trung bình ô tô đợc kilô- mét? ? km Vẽ sơ đồ: 170km Bài giải Trung bình ô tô đợc là: 170 : = 42,5 ( km ) Đáp số: 42,5 km 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Bài giải Trung bình ô tô đợc là: 170 : = 42,5 ( km ) Đáp số: 42,5 km Nhận xét: Trung bình ô tô đợc 42,5 km Ta nói Vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc ô tô 42,5 km/ Dựa vào toán trên, em cho biết muốn tính vận tốc ta làm nào? Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đờng chia cho thời gian 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Bài toán 2: Một ngời chạy đợc 60 m 10 giây Tính vận tốc chạy ngời Bài giải Vận tốc chạy ngời là: 60 : 10 = ( m/ giây) Đáp số: m / giây 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Quy tắc: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đờng chia cho thời gian Gọi vận tốc V, quãng đờng S, thời gian t, ta có: Công thức: V = S : t 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Luyện tập: Bài 1: Tóm tắt Thời gian: Quãng đờng: 105 km Vận tốc: ? km / Bài giải Vận tốc ngời xe máy là: 105 : = 35 ( km / ) Đáp số: 35 km / 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Luyện tập Bài 2: Tóm tắt Thời gian: 2,5 Quãng đờng: 1800 km Vận tốc: ? Km / Bài giải Vận tốc máy bay là: 1800 : 2,5 = 720 ( km/ ) Đáp số: 720 km/ 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Luyện tập Bài 3: Tóm tắt Quãng đờng: 400 m Thời gian : phút 20 giây Vận tốc: ? m/ giây Bài giải Đổi: phút 20 giây = 80 giây Vận tốc chạy ngời là: 400 : 80 = ( m/ giây ) Đáp số: m/ giây 12/01/16 Tiết 130 : v n t c Củng cố * Nêu quy tắc công thức tính vận tốc? * Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đờng chia cho thời gian * Công thức : V = S : t 12/01/16
- Xem thêm -

Xem thêm: vận tốc , vận tốc , vận tốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay